Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 2018-2019

Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Τμήμα Στατιστικής και το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου» που έχει ως αντικείμενο την παροχή ειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου σε πτυχιούχους Ελληνικών και αναγνωρισμένων ξένων ΑΕΙ στους βασικούς τομείς Διαχείρισης Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου με έμφαση στις Ποσοτικές Μεθόδους. Το πρόγραμμα επικεντρώνει στα ακόλουθα γνωστικά πεδία (1) Στοχαστική και στατιστική μοντελοποίηση χρηματοοικονομικού, ασφαλιστικού και αναλογιστικού κινδύνου (2) Τεχνικές διαχείρισης κινδύνου (3) Τεχνικές επιλογής χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών χαρτοφυλακίων.

1. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δικαίωμα αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτοι, οι οποίοι – εφόσον γίνουν δεκτοί – έχουν δυνατότητα εγγραφής στο ΠΜΣ εφόσον ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2018.

2. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτησή τους στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας. Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων ορίζονται στην προκήρυξη και περιλαμβάνουν, ενδεικτικά: βαθμό πτυχίου, βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με τα μαθήματα του ΔΠΜΣ, επιστημονικές εργασίες, τυχόν εργασιακή εμπειρία, καθώς και ποιοτικά κριτήρια, όπως (ενδεικτικά): πανεπιστήμιο και τμήμα προέλευσης, είδος ερευνητικής ή/και επαγγελματικής εμπειρίας, γνώση της αγγλικής γλώσσας, γνώση άλλης ξένης γλώσσας, προσωπική συνέντευξη, συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή/και εργοδότες. Η διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών είναι η ακόλουθη:

i. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ καταρτίζει κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση και απορρίπτει όσους δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια (π.χ. απόφοιτος μη σχετικού τμήματος κλπ.).
ii. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων καλεί σε συνέντευξη όσους υποψήφιους απέμειναν. Η συνέντευξη γίνεται ενώπιον τουλάχιστον δύο (2) μελών της Επιτροπής.
iii. Διεξάγονται εσωτερικές εξετάσεις, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο.
iv. Ιεραρχούνται οι υποψήφιοι και η Επιτροπή προβαίνει στην τελική επιλογή.
v. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων και επιλαχόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

3. Η χρονική διάρκεια του ΠΜΣ ορίζεται σε πέντε (5) εξάμηνα, περιλαμβανομένης της εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργασίας.

4. Η παρακολούθηση των διαλέξεων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ΠΜ) του ΠΜΣ είναι ενενήντα (90 ECTS). Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση 12 μαθημάτων (60 ECTS). Στο πέμπτο εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν τη διπλωματική εργασία (30 ΕCTS). H διπλωματική εργασία είναι υποχρεωτική.

5. Η παρακολούθηση του ΠΜΣ συνεπάγεται καταβολή τελών φοίτησης. Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 6.800€ ανά φοιτητή και καταβάλλονται τμηματικά.

6. Σε επιλεγμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές χορηγούνται υποτροφίες ως εξής:

  • Υποτροφία επίδοσης: Χορηγείται με βάση αποκλειστικά και μόνο την επίδοση των φοιτητών στα μαθήματα των τεσσάρων εξαμήνων του ΠΜΣ.
  • Υποτροφία βάσει οικονομικών κριτηρίων: Απαλλάσσονται πλήρως από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΠΜΣ των οποίων το ατομικό εισόδημα (εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα) και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο ΠΜΣ έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του Π.Μ.Σ.

7. Αριθμός θέσεων φοιτητών: Είκοσι τρεις (23).

8. Τα μαθήματα αναμένεται να αρχίσουν την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου 2018.

9. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά έως την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018 τα εξής:

i. Αίτηση (συμπληρώνεται στο https://e-graduate.applications.aueb.gr).
ii. Πρόσφατη φωτογραφία.
iii. Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι). Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτέμβρη που ακολουθεί.
iv. Οι υποψήφιοι από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
v. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών σπουδών.
vi. Συστατικές επιστολές.
vii. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με αναφορές σε τυχόν δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες και σε ενδεχόμενη σχετική επαγγελματική εμπειρία.
viii. Σύντομη έκθεση ενδιαφερόντων, στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται ο υποψήφιος για μεταπτυχιακές σπουδές.
ix. Αποδεικτικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας, που αποδεικνύεται με κατάλληλο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Όσοι δεν προσκομίσουν τέτοιο πιστοποιητικό ενδέχεται να εξεταστούν στη γνώση της γλώσσας.

Διευκρινίζεται ότι όλα τα παραπάνω έγγραφα κατατίθενται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης (επισύναψη αρχείων) και στη συνέχεια, εφόσον ο υποψήφιος γίνει δεκτός στο Πρόγραμμα, θα καταθέσει τα εκτυπωμένα αντίγραφα που θα του ζητηθούν.

10. Οι συνεντεύξεις προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν στο διάστημα 10-14 Σεπτεμβρίου 2018. Σε περίπτωση που υπάρξουν κενές θέσεις θα προκηρυχθεί συμπληρωματικός κύκλος αιτήσεων μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2018. Στη συνέχεια, θα καταρτισθεί πίνακας επιτυχόντων και ενδεχομένως επιλαχόντων και θα παρασχε-θεί ολιγοήμερη προθεσμία, προκειμένου οι επιτυχόντες να καταβάλουν 500 € για να κατοχυρώσουν τη θέση τους στο ΠΜΣ. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής, η κατάσταση των επιτυχόντων μπορεί να συμπληρωθεί από την κατάσταση επιλαχόντων. Η οριστικοποίηση του καταλόγου των φοιτητών που γίνονται δεκτοί στο πρό-γραμμα θα γίνει μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2018. Επισημαίνεται ότι το ποσό που καταβάλλεται για την κατοχύρωση της θέσης στο Πρόγραμμα δεν επιστρέφεται στον υ-ποψήφιο, εκτός εάν γίνει δεκτή από το ΠΜΣ η αίτησή του για απαλλαγή διδάκτρων λόγω οικονομικών κριτηρίων (βλ. παραπάνω, παράγραφος 6).

11. Κάθε αίτηση για το ΠΜΣ αξιολογείται ανεξάρτητα από αιτήσεις που τυχόν έχουν υποβληθεί σε άλλα ΠΜΣ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

12. Για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, 7ος όροφος, Γραφείο 706, κα Αργυρώ Σμυρνάκη, τηλ. 2108203681, και κα Μάρω Χρυσανθοπούλου, τηλ. 210-8203692, e-mail: masterst@aueb.gr). Αναλυτικό πληροφοριακό υλικό είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ https://aueb-analytics.wixsite.com/msc-stats/gr.

Διαβάστε Επίσης  Μεταπτυχιακές σπουδές στο European University Institute

Be the first to comment on "Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 2018-2019"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!