Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή: Η κατάσταση των γυναικών με αναπηρία

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Τμήμα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώματα του πολίτη»

Η κατάσταση των γυναικών με αναπηρία
[διερευνητική γνωμοδότηση κατόπιν αίτησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου]

Εισηγήτρια: Gunta ANČA

 

1.Συμπεράσματα και συστάσεις

1.1  Οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλαπλές και διατομεακές διακρίσεις με βάση τόσο το φύλο όσο και την αναπηρία τους. Οι γυναίκες με αναπηρία δεν έχουν ίσες ευκαιρίες να συμμετέχουν ισότιμα με τους άλλους σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας. Αποκλείονται πολύ συχνά, μεταξύ άλλων, από την εκπαίδευση και την κατάρτιση, την απασχόληση, την πρόσβαση σε προγράμματα μείωσης της φτώχειας, την επαρκή στέγαση και τη συμμετοχή στην πολιτική και δημόσια ζωή, καθώς ορισμένες νομοθετικές πράξεις τούς στερούν τη δυνατότητα να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την ίδια τους τη ζωή, μεταξύ άλλων σχετικά με τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά τους δικαιώματα. Επιπλέον, αντιμετωπίζουν εμπόδια κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους ως πολίτες της ΕΕ [1].

1.2  Η παρούσα γνωμοδότηση καλεί την ΕΕ, από κοινού με όλα τα κράτη μέλη της, να εφαρμόσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (UNCRPD)[2], τις συστάσεις που παρέλαβε η ΕΕ από την Επιτροπή της UNCRPD το 2015 αναφορικά με τις γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία και τη γενική παρατήρηση αριθ. 3 της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το άρθρο 6 της Σύμβασης.

1.3  Καλούμε την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συμπεριλάβουν την πτυχή της αναπηρίας στην επικείμενη στρατηγική, στις πολιτικές και τα προγράμματά της για την ισότητα των φύλων, καθώς και την πτυχή της ισότητας των φύλων στις στρατηγικές της για την αναπηρία, συμπεριλαμβανομένης της μελλοντικής ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία 2020-2030 και του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων [3]. Ο διάδοχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη θα πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνει την πτυχή των γυναικών με αναπηρία, δεδομένου ότι η οικονομική και κοινωνική συμμετοχή τους είναι ουσιώδης για την επιτυχία της συνολικής οικονομικής και κοινωνικής στρατηγικής της Ευρώπης [4].

1.4  Τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να καθιερωθεί διαρθρωμένος διάλογος με επαρκές ανεξάρτητο κονδύλιο του προϋπολογισμού, ώστε να διασφαλίζεται η ουσιαστική διαβούλευση και η συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην εφαρμογή και τις ρυθμίσεις της CRPD μέσω των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων, μεταξύ άλλων γυναικών, κοριτσιών και αγοριών με αναπηρία[5].

1.5 Η χρήση των σημερινών και μελλοντικών μέσων χρηματοδότησης της ΕΕ, ιδίως των διαρθρωτικών ταμείων και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, θα πρέπει να αξιοποιηθεί ως βασικό εργαλείο για την υποστήριξη των κρατών μελών όσον αφορά την προώθηση της προσβασιμότητας και της μη διακριτικής μεταχείρισης των γυναικών και κοριτσιών με αναπηρία[6].

1.6 Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να προσχωρήσουν άμεσα στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) ως βήμα για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία[7]. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν την ποινικοποίηση της σεξουαλικής και άλλων μορφών βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών με αναπηρία, καθώς και τον τερματισμό της αναγκαστικής στείρωσης[8].

1.7  Η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία έχουν ίση πρόσβαση σε ειδικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης για άτομα με αναπηρία, καθώς και σε προσιτές βασικές υπηρεσίες. Όλες οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία πρέπει να είναι σε θέση να ασκούν τις νομικές τους ικανότητες λαμβάνοντας τις δικές τους αποφάσεις, με στήριξη, όταν είναι επιθυμητό, ως προς την ιατρική και/ή θεραπευτική αγωγή, συμπεριλαμβανομένων αποφάσεων που αφορούν τη διατήρηση της γονιμότητας και της αναπαραγωγικής τους αυτονομίας[9].

[1]           UNCRPD, γενική παρατήρηση αριθ. 3 (CRPD/C/GC/3), σελ. 1· ΕΤΑ Εναλλακτική έκθεση για την UNCRPD, σελ. 57

[2]           Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία

[3]           Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία – Τελικές παρατηρήσεις σχετικά με την αρχική έκθεση της ΕΕ, Ηνωμένα Έθνη (άρθρο 6 CRPD/C/EU/CO/1)

[4]           Έκθεση σχετικά με τις γυναίκες με αναπηρία, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 14/10/2013, σελ. 6

[5]           Βλ. υποσημείωση 3, Άρθρο 4 παράγραφος 3· Βλ. υποσημείωση 1, σελ. 17

[6]           Βλ. υποσημείωση 4, σελ. 9

[7]           Βλ. υποσημείωση 3, Άρθρο 16

[8]           Έκθεση σχετικά με την κατάργηση της καταναγκαστικής στείρωσης των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία, Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, 2018, σελ. 49

[9]           2ο Μανιφέστο για τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία στην ΕΕ, Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, 2011, σελ. 18 και 34

 

Η Κατάσταση Των Γυναικών Με Αναπηρία 

Πηγή: eesc.europa.eu

socialpolicy.gr

 

Διαβάστε Επίσης  Συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!