Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Δημόσια Υγεία – Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας – Υπηρεσίες Υγείας” 2018-2019 του Πανεπιστημίου Κρήτης

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Υγεία – Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας- Υπηρεσίες Υγείας (ΦΕΚ τ. Β’ 2139_11.06.2018 και ΦΕΚ τ. Β’ 2585_3.07.2018), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην υποβολή αιτήσεων για την απόκτηση ΜΔΕ στη:

(α) Δημόσια Υγεία και ΠΦΥ με εξειδίκευση στην Επιδημιολογία

(β) Υπηρεσίες Υγείας

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Δημόσιας Υγείας, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και Υπηρεσίες Υγείας που θα προετοιμάζει τους φοιτητές για να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία/ να ασχοληθούν με τη Δημόσια Υγεία, την ΠΦΥ και τις υπηρεσίες υγείας στο πεδίο της έρευνας, της εκπαίδευσης και της διοίκησης.

Η διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του τίτλου ΔΜΣ είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα από τα οποία 2 αφορούν στην παρακολούθηση μαθημάτων και ένα εξάμηνο στην εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας. Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η παρακολούθηση υποχρεωτική. Η γλώσσα του Προγράμματος είναι η Ελληνική.

Δεκτοί γίνονται :

πτυχιούχοι α) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, ενδεικτικά προερχόμενοι από τα Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και άλλων Τμημάτων Επιστημών Υγείας β) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, ενδεικτικά προερχόμενοι από τα Τμήματα Οικονομικών, Διοικητικών και Κοινωνικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων συναφών αντικειμένων γ) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής προερχόμενοι από Τμήματα, το αντικείμενο των οποίων σχετίζεται με δράσεις δημόσιας υγείας και διοίκησης υπηρεσιών υγείας (δ) T.Ε.Ι. συναφών αντικειμένων και (ε) Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 34 παρ. 8 Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές ή φοιτήτριες που αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν την έναρξη των μαθημάτων. Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται, κατ’ ανώτατο όριο, σε τριάντα (30) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος.

Αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών μέχρι και την Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018 MONO με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση mph@med.uoc.gr

Τρόπος υποβολής

Η Αίτηση και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν θα πρέπει να αποτελούν ΕΝΑ αρχείο μορφής Portable Document Format (PDF), το οποίο θα φέρει το όνομα του/της υποψήφιου/ιας. Η διάταξη των εγγράφων στο αρχείο αυτό, θα πρέπει να είναι ίδια με τη σειρά των δικαιολογητικών που αναφέρονται παραπάνω.
Οι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν από τον ίδιο τον συντάκτη, με e-mail στη διεύθυνση mph@med.uoc.gr με την ένδειξη «Συστατική για υποψήφιο του ΠΜΣ ΔΥΠΦΥΥΥ» μέχρι και τις 24 Αυγούστου 2018. Ελλιπείς αιτήσεις δεν θα αξιολογηθούν.

 

ΠΜΣ_ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ_ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

 

Διαβάστε Επίσης  Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εγκέφαλος και Νους» 2020-2021

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!