Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου “Νομική και Διοικητική Επιστήμη” | Κατεύθυνση: “Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ”

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν υποψηφιότητα για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης «Νομική και Διοικητική Επιστήμη», Κατεύθυνση «Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Οι σπουδές για την απόκτηση του τίτλου ολοκληρώνονται σε δύο εξάμηνα. Το τρίτο εξάμηνο είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας η οποία πρέπει να υποστηριχθεί το αργότερο έως 15 Δεκεμβρίου 2019. Ως καταληκτική ημερομηνία παράδοσης της διπλωματικής εργασίας ορίζεται η 15η Νοεμβρίου 2019.

Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου ή άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με την προϋπόθεση να έχουν διδαχθεί μαθήματα σχετικά με τη Δημόσια Διοίκηση, το Δημόσιο Μάνατζμεντ και τη Διοικητική Επιστήμη, που να προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου τους. Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται σε 20 (είκοσι), πλέον εκείνων (εάν υπάρχουν) που έχουν λάβει υποτροφία σε γνωστικό αντικείμενο παρόμοιο του μεταπτυχιακού προγράμματος από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα καλούνται από 27/8/2018 έως και 14/09/2018 κάθε Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή και ώρα 10.00-13.00 να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (Λεωφ. Συγγρού 136, Κτήριο Διοίκησης, 2ος όροφος) τα κατωτέρω δικαιολογητικά, σε φάκελο με λάστιχο, στο εξώφυλλο του οποίου να αναγράφεται ευκρινώς το όνομα, το τηλέφωνο και η ηλεκτρονική διεύθυνση του υποψηφίου ή ταχυδρομικώς (συστημένη επιστολή με σφραγίδα ταχυδρομείου έως 14/09/2018) στη διεύθυνση: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Π.Μ.Σ. Νομική και Διοικητική Επιστήμη, Κατεύθυνση Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ, Λεωφ. Συγγρού 136 – Τ.Κ. 17671 Καλλιθέα, ή αντιστοίχως με courier.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. Βαθμός πτυχίου 6,5 και άνω (Λίαν Καλώς).
 2. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής, ή γαλλικής, ή γερμανικής, ή ιταλικής γλώσσας (όπως αποδεικνύεται από τα έγγραφα και τα πιστοποιητικά του θεσμικού πλαισίου του Α.Σ.Ε.Π.). Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν πληροί μια από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, δεν μπορεί να καταθέσει φάκελο υποψηφιότητας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη έντυπη αίτηση που δίδεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος (γενική αίτηση).
 2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
 3. Φωτοαντίγραφο του Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών (βαθμός πτυχίου 6,5-Λίαν Καλώς και άνω) ή ισότιμου της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ.
 4. Φωτοαντίγραφο της αναλυτικής βαθμολογίας.
 5. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού (και της μετάφρασής του) πολύ καλής γνώσης της αγγλικής ή γαλλικής, ή γερμανικής, ή ιταλικής γλώσσας (όπως αποδεικνύεται από τα έγγραφα και τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο θεσμικό πλαίσιο του Α.Σ.Ε.Π., καθώς και κάθε άλλου αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αποδεικτικού).
 6. Δύο (2) συστατικές επιστολές από καθηγητές ή μια από καθηγητή και μια από εργοδότη που γνωρίζουν τον υποψήφιο. Οι υποψήφιοι που προέρχονται από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου δεν υποβάλλουν συστατικές επιστολές.
 7. Φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 8. 1 φωτογραφία ταυτότητας.
 9. Υπεύθυνη δήλωση ότι : α) δεν παρακολουθούν άλλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, β) τα προσκομιζόμενα φωτοαντίγραφα δικαιολογητικών είναι ακριβή αντίγραφα από τα πρωτότυπα που υπάρχουν στην κατοχή του/της υποψηφίου/φιας και γ) όταν ζητηθούν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά θα προσκομισθούν εντός προθεσμίας 3 ημερών από τον/την υποψήφιο/φια (επί ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση).

Η εισαγωγή στο ΠΜΣ επιτυγχάνεται ως εξής: Εάν οι υποψήφιοι πληρούν τις ανωτέρω προαναφερθείσες τυπικές προϋποθέσεις, καλούνται σε γραπτή εξέταση βασισμένη στη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών (multiple choice) και σε σύντομη περιφραστική απάντηση οκτώ έως δέκα ερωτήσεων. Στην περίπτωση κατά την οποία η βαθμολογία τους είναι 5 (πέντε) και άνω περνούν στο επόμενο στάδιο που είναι η συνέντευξη. Ευνόητο είναι ότι συνυπολογίζεται ο βαθμός του πτυχίου. Σημειωτέον ότι σε προσωπική συνέντευξη θα κληθούν περίπου 30 υποψήφιοι, αφού ληφθούν υπόψη όλα τα κριτήρια επιλογής. Εάν ο βαθμός που θα λάβουν από τη γραπτή εξέταση είναι κάτω από 5 (πέντε), αποκλείονται από τη συνέντευξη αλλά και από τη διαδικασία εισαγωγής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Η προτεινόμενη βιβλιογραφία γνωστοποιείται κατωτέρω. Οι ημερομηνίες διενέργειας των δοκιμασιών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και στην κεντρική σελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Τα αναφερόμενα κατωτέρω εγχειρίδια (κατ’ αλφαβητική σειρά του επωνύμου του συγγραφέα) είναι ενδεικτικά και η ύλη των εξετάσεων μπορεί να αναζητηθεί σε οποιοδήποτε άλλο βιβλίο του ίδιου γνωστικού αντικειμένου.

-Βενετσανοπούλου Μαρία (2014), Κακοδιοίκηση και διαφθορά στη Δημόσια Διοίκηση. Ελεγκτικοί Μηχανισμοί, εκδ. Σάκκουλα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη), σελ. 13-168.

-Θεοδώρου Μ.-Σαρρής Μ.-Σούλης Σ. (2001), Συστήματα Υγείας, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα.

-Κέφης Β. (2014), Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, 2η εκδ., εκδ. Κριτική, Αθήνα.

-Κοντιάδης Ξ. (2009), Ελλειμματική δημοκρατία, εκδ. Σιδέρης,τα κεφάλαια 1 (Κομματοκρατία και πολιτική διαφθορά-σελ 45-58) και 8 (Είναι μια άλλη δημόσια διοίκηση εφικτή-σελ. 235-258).

-Κτιστάκη Στ. (2014), Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα.

-Μπαμπαλιούτας Λ. (2013), Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, Τόμος Β’, εκδ. Σάκκουλα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη), σελ. 1-34, 81-112, 173-340.

-Μπέσιλα-Βήκα. Ευρ. (2010), Τοπική Αυτοδιοίκηση, Τόμος Ι, εκδ. Σάκκουλα (ΑθήναΘεσσαλονίκη), σελ. 88-111 (μέχρι και την παρ. 7), 273-292.

-Ρομπόκου-Καραγιάννη Αγλ. (1998), Η αναπομπή των νόμων στη Βουλή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εκδ. Σάκκουλα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη). Αθήνα, 16 Ιουλίου 2018  Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

Δείτε επίσης: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου “Νομική και Διοικητική Επιστήμη” | Κατεύθυνση: “Εθνική και Ενωσιακή Διοίκηση”

 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΓΑΛΛΙΚΗΣ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π.

Α) ΑΓΓΛΙΚΑ
Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (πολύ καλή Γ1/C1) αποδεικνύεται ως εξής:

α) με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003,ή β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN, ή γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική.

Βάσει των ανωτέρω εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:

Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):

 • CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.  BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
 • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL. 
 • CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON.
 • CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) – EXPERT- καιCITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) – EXPERT- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – EXPERT – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).
 • ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.
 • ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
 • EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1).
 • OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level C1).
 • ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1). Test of Interactive English, C1 + Level. Test of Interactive English, C1 Level.
  Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:
  (i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή,ή (ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.

Β) ΓΑΛΛΙΚΑ
Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (πολύ καλή Γ1/C1) αποδεικνύεται ως εξής:

Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003. 
 • DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1.
 • CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I).
 • Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais,του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNELτου Πανεπιστημίου Γενεύης.
  Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν παράρτημα, απαιτείται βεβαίωση από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών – Υπηρεσία Εξετάσεων) για το επίπεδο του πιστοποιητικού.

Γ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (πολύ καλή Γ1/C1) αποδεικνύεται ως εξής:

Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003. 
 • GOETHE – ZERTIFIKATC1 του Ινστιτούτου Goethe. 
 • ZENTRALEMITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μέχρι τον Μάιο 2007) του Ινστιτούτου Goethe.
 • PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινστιτούτου ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH.
 • ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.

Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ
Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (πολύ καλή Γ1/C1) αποδεικνύεται ως εξής:

Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003. 
 • DIPLOMADILINGUAITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας).
 • DIPLOMAAVANZATODILINGUAITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης). 
 • CERTIFICAΤODICONOSCENZADELLALINGUAITALIANALIVELLO 4 (CELI CERTIFICATOV.B.L.T. LIVELLO του Πανεπιστημίου Γενεύης. 
 • Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έως το 2003) ή P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως το 2003).
  Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από φωτοτυπία της επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα.
  Επίσης:
  α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.
  β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.
  γ) Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν φωτοαντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

 

Δείτε επίσης: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου “Νομική και Διοικητική Επιστήμη” | Κατεύθυνση: “Δίκαιο, Τεχνολογία και Οικονομία”

 

Διαβάστε Επίσης  Προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ "Βιώσιμη Ανάπτυξη" 2020-2021

Be the first to comment on "Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου “Νομική και Διοικητική Επιστήμη” | Κατεύθυνση: “Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ”"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!