Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου “Νομική και Διοικητική Επιστήμη” | Κατεύθυνση: “Εθνική και Ενωσιακή Διοίκηση”

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν υποψηφιότητα για επιλογή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, Κατεύθυνση «Εθνική και Ενωσιακή Διοίκηση» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει η σχετική Γενική Προκήρυξη.

Στην Κατεύθυνση αυτή γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου ή άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με την προϋπόθεση να έχουν διδαχθεί μαθήματα σχετικά με το Δίκαιο και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προβληματική της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης αλλά και της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.

Ο αριθμός των εισακτέων για την Κατεύθυνση ορίζεται σε είκοσι (20) συμπεριλαμβανομένων εκείνων (εάν υπάρχουν) που έχουν λάβει υποτροφία σε γνωστικό αντικείμενο συναφές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Κατεύθυνσης από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα καλούνται από 27/8/2018 έως και 14/09/2018 κάθε Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή και ώρα 10.00-13.00 να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (Λεωφ.Συγγρού 136, Κτήριο Διοίκησης, 2ος όροφος) τα κατωτέρω δικαιολογητικά, σε φάκελο με λάστιχο, στο εξώφυλλο του οποίου να αναγράφεται ευκρινώς το όνομα, το τηλέφωνο και η ηλεκτρονική διεύθυνση του υποψηφίου ή ταχυδρομικώς (συστημένη επιστολή με σφραγίδα ταχυδρομείου έως 14/09/2018) στη διεύθυνση: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Π.Μ.Σ. Νομική και Διοικητική Επιστήμη, Κατεύθυνση Εθνική και Ενωσιακή Διοίκηση, Λεωφ. Συγγρού 136–Τ.Κ.17671 Καλλιθέα, ή αντιστοίχως με courier.
 
Επειδή για την επιλογή στην Κατεύθυνση κρίσιμο κριτήριο αποτελεί η επίδοση στη γραπτή εξέταση επί τριών συνολικά μαθημάτων, ο κατώτερος βαθμός πτυχίου που απαιτείται για να γίνει τυπικά δεκτή η αίτηση του υποψηφίου είναι έξι (6), ενώ τα πιστοποιητικά ξένων γλωσσών πρέπει να είναι επιπέδου Β2.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη έντυπη αίτηση που δίδεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος (γενική αίτηση).
 2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
 3. Φωτοαντίγραφο του Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών (βαθμός πτυχίου 6) ή ισότιμου της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ.
 4. Φωτοαντίγραφο της αναλυτικής βαθμολογίας.
 5. Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών ξένων γλωσσών (και των μεταφράσεων τους) επιπέδου Β2 (όπως αποδεικνύεται από τα έγγραφα και τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο θεσμικό πλαίσιο του Α.Σ.Ε.Π., καθώς και κάθε άλλου αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αποδεικτικού).
 6. Δύο (2) συστατικές επιστολές από καθηγητές ή μια από καθηγητή και μια από εργοδότη που γνωρίζουν τον υποψήφιο. Οι υποψήφιοι που προέρχονται από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου δεν υποβάλλουν συστατικές επιστολές.
 7. Φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 8. 1 φωτογραφία ταυτότητας.

Μετά τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων διεξάγεται:

(α) γραπτή εξέταση στα μαθήματα: Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Συνταγματικό Δίκαιο.
(β) μετά την επιτυχή έκβαση της γραπτής δοκιμασίας και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων, θα ακολουθήσει προφορική εξέταση για τους επιτυχόντες και εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο από ενδεχόμενες ισοψηφίες.

Οι ημερομηνίες διενέργειας των γραπτών εξετάσεων θα αναρτηθούν στις «Ανακοινώσεις Γραμματείας» της ιστοσελίδας του Τμήματος: http://pubadmin.panteion.gr

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Ευρωπαϊκό Δίκαιο

 1. Ιστορική εξέλιξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
 2. Η πολιτειακή αρχιτεκτονική της ΕΕ
 3. Η Ένωση, τα κράτη μέλη και η διεθνής κοινότητα
 4. Τα όργανα της ΕΕ
 5. Η ενωσιακή έννομη τάξη
 6. Το σύστημα της δικαστικής προστασίας

Προτεινόμενα συγγράμματα

1.Δονάτος Παπαγιάννης, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα 2011
2.Ευγενία Σαχπεκίδου, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα 2013

Διοικητικό Δίκαιο

 1. Μορφές της Διοικήσεως
 2. Πηγές του Διοικητικού Δικαίου
 3. Γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου
 4. Θεμελιώδεις έννοιες του Διοικητικού Δικαίου
 5. Έννοια της Διοικητικής Πράξεως και κατηγορίες ατομικών διοικητικών πρά-ξεων
 6. Τυπικές προϋποθέσεις εκδόσεως διοικητικών πράξεων, ουσιαστικές προϋποθέ-σεις
 7. Διοικητική Σύμβαση
 8. Αστική ευθύνη του κράτους
 9. Συστήματα διοικητικής οργάνωσης
 10. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, όργανα της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως
 11. Τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις ασκήσεως αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ

Προτεινόμενα συγγράμματα

 1. Πρ. Δαγτόγλου, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο
 2. Δημ. Κόρσου, Διοικητικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος, Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου, εκδ. Σάκκουλα, 2013
 3. Επ. Σπηλιωτόπουλος, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2011.

Συνταγματικό Δίκαιο

 1. Κωλύματα, ασυμβίβαστα βουλευτών
 2. Εκλογικά συστήματα
 3. Δημόσιοι υπάλληλοι
 4. Σχέσεις Διεθνούς και Συνταγματικού Δικαίου

Προτεινόμενα συγγράμματα

 1. Αθ. Ράϊκου, Συνταγματικό Δίκαιο, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2012
 2. Κων. Μαυριάς, Συνταγματικό Δίκαιο, εκδ. Π.Ν. Σάκκουλας, 2014

Σημείωση: τα προτεινόμενα συγγράμματα είναι ενδεικτικά και οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν σε οποιαδήποτε άλλο σύγγραμμα τη σχετική εξεταστέα ύλη. 

 

Διαβάστε Επίσης  Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!