2η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., ανακοίνωσε τη 2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών με συνολικό προϋπολογισμό 16.580.000€. Σε συνέχεια της 1ης Προκήρυξής του για τους Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές/τριες το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. επιδιώκει τη στήριξη του επιστημονικού δυναμικού της χώρας και αφετέρου την αναστροφή του φαινομένου εκροής σπουδαίων επιστημόνων στο εξωτερικό.

Ο στόχος της εν λόγω Δράσης είναι η υποστήριξη της υλοποίησης ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας, χωρίς θεματικούς και γεωγραφικούς περιορισμούς, στα οποία Επιστημονικοί Υπεύθυνοι (ΕΥ) είναι οι ίδιοι οι Μεταδιδακτορικοί/κές Ερευνητές/τριες (ΜΕ-ΕΥ). Οι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές έχουν πλέον τη δυνατότητα να κατευθύνουν οι ίδιοι την υλοποίηση του ερευνητικού τους έργου ως Επιστημονικοί Υπεύθυνοι και να διαμορφώσουν τη δική τους ανεξάρτητη Ερευνητική Ομάδα.

Απώτερος σκοπός της Δράσης είναι η διαμόρφωση νέων προοπτικών στην επιστημονική και επαγγελματική πορεία τόσο του ΜΕ-ΕΥ όσο και των μελών της Ερευνητικής Ομάδας (ΕΟ) του έργου, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για την ακαδημαϊκή και εν γένει επιστημονική τους εξέλιξη, δίνοντας σάρκα και οστά στο όραμα της κοινωνικής προόδου με πρωτοπόρους τους νέους ανθρώπους. Στην Ερευνητική Ομάδα του έργου μπορούν να συμμετέχουν, εκτός από τον ΜΕ-ΕΥ, και άλλοι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές, Υποψήφιοι Διδάκτορες, Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, επιστημονικοί και τεχνικοί συνεργάτες.

Τα ερευνητικά έργα που θα υποβληθούν προς αξιολόγηση πρέπει να είναι πρωτότυπα, να αναφέρονται σε ερευνητικό τομέα αιχμής, να έχουν σημαντική επιστημονική απήχηση και να πληρούν κριτήρια υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας. Ειδικότερα, η Δράση καλύπτει τις ακόλουθες Επιστημονικές Περιοχές: Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας, Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας), Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα, Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας, Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, Περιβάλλον και Ενέργεια, Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας.

Τα ερευνητικά έργα θα υλοποιούνται σε Φορέα Υποδοχής της χώρας, ο οποίος χρειάζεται να είναι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι.) ή Ερευνητικό Κέντρο-Ινστιτούτο (Ε.Κ.-Ι.) ή Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (Ε.Π.Ι.) ή Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Σ.Ε.Ι.), και μπορούν να έχουν διάρκεια από 24 έως 36 μήνες.

Οι ερευνητικές προτάσεις θα κριθούν από Θεματικές Επιτροπές (ΘΕ) αξιολόγησης, οι οποίες θα αποτελούνται από καταξιωμένους επιστήμονες, ειδικούς στις Επιστημονικές Περιοχές (ΕΠ) της έρευνας που καλύπτει η Προκήρυξη, και από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή των προτάσεων γίνεται από τον ΜΕ-ΕΥ του έργου αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Ημερομηνία έναρξης υποβολών: 21 Ιανουαρίου 2019, στις 12:00 (ώρα Ελλάδας) και ημερομηνία λήξης: 25 Φεβρουαρίου 2019, στις 17:00 (ώρα Ελλάδας).

Περισσότερες πληροφορίες στο: http://www.elidek.gr/call/second_call_postdoc/

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση για την Προκήρυξη θα παρέχονται από το Τμήμα Ερευνητικών Έργων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο email: askelidekpd@elidek.gr και στα τηλέφωνα 210-6412410, 210-6412420. Τεχνική υποστήριξη για την ηλεκτρονική υποβολή των Προτάσεων θα παρέχεται αποκλειστικά στο email: helppd@elidek.gr.

 

«2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών»

 

Διαβάστε Επίσης  Έρευνα: “Νεολαία : Συνήθειες, Αντιλήψεις & Πολιτική Συμπεριφορά”

Be the first to comment on "2η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!