Πιλοτικό πρόγραμμα υλοποίησης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης ανοιχτού τύπου με βάση τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των εγγεγραμμένων ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας

Πιλοτικό πρόγραμμα υλοποίησης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης ανοιχτού τύπου με βάση τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των εγγεγραμμένων ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, ηλικίας 45 ετών και άνω, με τουλάχιστον έξι (6) μήνες ανεργίας. ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

1.1 Συνοπτική περιγραφή της δράσης

Σκοπός της δράσης είναι η απόκτηση ή/και η επικαιροποίηση/διεύρυνση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων και η απόκτηση σχετικής πιστοποίησης, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της προοπτικής για ένταξή τους σε αυτή. Ειδικότερα, με τη δράση αυτή αναμένεται να επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι:

• Η αντιμετώπιση της ανεργίας, ιδίως δε της μακροχρόνιας, μέσω της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης των ανέργων σε ειδικότητες που παρουσιάζουν ζήτηση και της πιστοποίησης των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.
• Η αύξηση της απασχολησιμότητας των ωφελουμένων ανέργων.
• Η ποιοτική αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων μέσω προγραμμάτων κατάρτισης που ανταποκρίνονται στα σύγχρονα δεδομένα της παραγωγικής δομής και της οικονομίας.

1.2 Αντικείμενο της Δράσης

Αντικείμενο της Δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε ανέργους ηλικίας 45 ετών και άνω, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας επί τουλάχιστον 6 μήνες και κατοίκων των Δήμων Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Μάνδρας βάσει των καταχωρημένων στοιχείων επικοινωνίας τους στο μητρώο του Οργανισμού. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν, ανάλογα με τις ανάγκες των ανέργων, κατάρτιση σε βασικές, οριζόντιες και κάθετες δεξιότητες, καθώς επίσης και πρακτική άσκηση.
Ειδικότερα, το Πρόγραμμα θα περιλαμβάνει δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας μέχρι 600 ωρών:

α. Για αναβάθμιση των οριζόντιων ή/και των τεχνικών δεξιοτήτων με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης ή/και την εξειδίκευση στο επάγγελμα/ειδικότητα που ασκούν

β. Για απόκτηση Ολοκληρωμένων τεχνικών δεξιοτήτων για απόκτηση νέου επαγγέλματος/ειδικότητας, καθώς και δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 120 ωρών.

γ. Για αναβάθμιση των Βασικών Δεξιοτήτων τους (γλωσσικές, γνώσεις Η/Υ, αριθμητικές δεξιότητες)

Οι ενέργειες επαγγελματικής κατάρτισης συνδυάζονται με πρακτική άσκηση διάρκειας πέντε (5) μηνών.

Επίσης, προβλέπεται πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων, όπου υπάρξουν σχετικά σχήματα πιστοποίησης.

1.3 Αντικείμενα Κατάρτισης

Τα αντικείμενα κατάρτισης
α1) για τις οριζόντιες δεξιότητες θα αφορούν σε αναβάθμιση των γνώσεων τους σε γλώσσα, χρήση Η/Υ, Υγιεινή και Ασφάλεια – με εξειδίκευση στο επάγγελμα/ειδικότητα καθώς και αναβάθμιση δεξιοτήτων προσωπικότητας (συμπεριφορά, επικοινωνία κ.λπ).
α2) για τις τεχνικές δεξιότητες, θα αφορούν σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες, που αντιστοιχούν σε δεξιότητες στις οποίες υπολείπονται, σε σχέση με το επάγγελμα/ειδικότητα που ασκούν.
β) όταν πρόκειται για ειδίκευση σε νέο επάγγελμα/ειδικότητα τότε θα καταρτίζονται για την απόκτηση του συνόλου των τεχνικών και οριζόντιων δεξιοτήτων που απαιτεί το επάγγελμα/ειδικότητα.
γ) σε περίπτωση που διαγνωσθεί ότι το μαθησιακό τους επίπεδο υστερεί σε ότι αφορά στις βασικές δεξιότητες (γλώσσα, χρήση Η/Υ και αριθμητικές), θα προηγείται της τεχνικής κατάρτισης πρόγραμμα για την αναβάθμιση των βασικών δεξιοτήτων τους.

Τα επαγγέλματα/ειδικότητες στα οποία θα καταρτίζονται οι ωφελούμενοι, θα προσδιορισθούν με βάση:
1) τις επαγγελματικές ειδικότητες της ομάδας στόχου και τις ατομικές ανάγκες των ανέργων
2) τις ανάγκες και ελλείψεις των επιχειρήσεων σε εργατικό δυναμικό, σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ειδικότητες και δεξιότητες.

Για την ανίχνευση των αναγκών των επιχειρήσεων
α) θα αξιοποιηθούν όλες οι διαθέσιμες πηγές στατιστικών στοιχείων (ΟΑΕΔ-ΕΙΕΑΔ)
β) θα διεξαχθεί πρωτογενής έρευνα σε δείγμα επιχειρήσεων, εγκατεστημένων στην περιοχή των τριών Δήμων
γ) θα γίνει διαβούλευση με τους επιχειρηματικούς φορείς εκπροσώπησης των επιχειρήσεων.

1.4 Ωφελούμενοι
Οι ωφελούμενοι της δράσης είναι άνεργοι, οι οποίοι θα επιλεγούν κατόπιν υπόδειξης των εργασιακών συμβούλων και αφού προηγουμένως:
– έχει γίνει επεξεργασία των χαρακτηριστικών τους σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία profiling,
– έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ),
– έχει διαπιστωθεί ότι είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα τουλάχιστον.

Περισσότερα στο :

ΦΕΚ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ_ΚΠΑ2 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

 

Διαβάστε Επίσης  Πρόγραμμα επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας

Be the first to comment on "Πιλοτικό πρόγραμμα υλοποίησης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης ανοιχτού τύπου με βάση τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των εγγεγραμμένων ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!