Προκήρυξη Υποτροφιών του ΑΠΘ για Προπτυχιακούς/-ές και Μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κοινωνική μέριμνα φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Αγοραστό Θεόδωρο, καθηγητή Ιατρικής ΑΠΘ προκηρύσσει την χορήγηση 110 Υποτροφιών σε προπτυχιακούς/-ές και μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες των Σχολών και των Τμημάτων του ΑΠΘ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτος 2018-2019.

Οι υπότροφοι υποχρεούνται να συμμετέχουν με φυσική παρουσία σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που πραγματοποιούνται σε χώρους εκπαίδευσης των τμημάτων ή άλλες δομές του ΑΠΘ (Παιδικό Κέντρο, Κέντρο Συμβουλευτικής, Ψυχολογικής στήριξης καθώς και για τις ανάγκες μετακίνησης των φοιτητών ΑΜΕΑ). Συνολικά καλύπτεται χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. Η υποτροφία ανέρχεται στο ποσό των 176 ευρώ μηνιαίως.

Ο αριθμός υποτρόφων καθορίζεται ως εξής:

Α) Σε κάθε τμήμα θα χορηγηθεί μία (1) υποτροφία για προπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες και μία (1) για μεταπτυχιακούς/-ες φοιτητές/-τριες.
Β) Πέντε (5) υποτροφίες για προπτυχιακούς/-ές ή/και μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ.
Γ) Πέντε (5) υποτροφίες για προπτυχιακούς/-ές ή/και μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.
Δ) Δεκαοκτώ (18) υποτροφίες για προπτυχιακούς/-ές ή/και μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες επιπλέον της ως άνω ομάδας (Α) ανεξαρτήτως του τμήματος φοίτησης τους. Η επιλογή των δεκαοκτώ θέσεων (18) θα γίνει από τους αναπληρωματικούς όλων των τμημάτων για τις ανάγκες μετακίνησης των φοιτητών ΑΜΕΑ.

Η τελική επιλογή των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών υποτρόφων πραγματοποιείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Υποέργου (1) «Κοινωνική Μέριμνα Φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης».

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καταθέτουν την αντίστοιχη αίτηση υποψηφιότητας (Συνημμένα 1 και 2) και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αναγράφονται στην αίτηση) στις Γραμματείες των Σχολών και των Τμημάτων τους έως και τις 19 Φεβρουαρίου 2019.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΘ_ΕΚΟ

 

Be the first to comment on "Προκήρυξη Υποτροφιών του ΑΠΘ για Προπτυχιακούς/-ές και Μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!