Χορήγηση υποτροφιών στους υποψήφιους διδάκτορες των τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προσκαλεί για την υποβολή προτάσεων υποτροφίας Υποψηφίων Διδακτόρων, στο πλαίσιο του προγράμματος με κωδικό «82561» και τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ». Στόχος των Δράσεων Υποτροφιών σε Υποψήφιους Διδάκτορες είναι η υποστήριξη της χορήγησης υποτροφιών στους υποψήφιους διδάκτορες των τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Οι Υποτροφίες Υποψηφίων Διδακτόρων έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 1. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ αποφασίζει για το πλήθος και τον προϋπολογισμό των Υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους και τη στρατηγική ανάπτυξης του ΕΛΚΕ, και εισηγείται σχετικά στη Σύγκλητο, η οποία αποφασίζει.
 2. Οι Υποτροφίες Υποψηφίων Διδακτόρων χορηγούνται για διάστημα 8 μηνών και καταβάλλονται σε μηνιαίες δόσεις.
 3. Το συνολικό πλήθος των διαθέσιμων θέσεων Υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων, καθώς και το ύψος της συνολικής υποτροφίας σε μηνιαία και ετήσια βάση καθορίζεται από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 4. Το ύψος της υποτροφίας:
  a. για τους Νέους Υποψήφιους Διδάκτορες ανέρχεται έως το ποσό των 450,00 € μηνιαίως.
  b. για τους Ώριμους Υποψήφιους Διδάκτορες ανέρχεται έως το ποσό των 650,00 € μηνιαίως.

Οι ελάχιστες προϋποθέσεις για τη χορήγηση των υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων είναι οι ακόλουθες:

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν καταθέσει αίτηση για την εκπόνηση Διδακτορικού Διπλώματος στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ή να βρίσκονται στη διαδικασία εκπόνησης της Διατριβής τους .
 2. Οι υποψήφιοι μπορεί να είναι:
  a. Νέοι Υποψήφιοι Διδάκτορες, οι οποίοι πρέπει να έχουν περατώσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης ή πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών με Integrated Master έως 18 μήνες πριν την ημερομηνία της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
  b. Ώριμοι Υποψήφιοι Διδάκτορες, οι οποίοι βρίσκονται στην τελική φάση περάτωσης του διδακτορικού τους.
 3. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
 4. Οι υποψήφιοι δεν θα λαμβάνουν καμιά άλλη υποτροφία (π.χ. Ι.Κ.Υ.) ή αμοιβή από εθνικά ή διεθνή προγράμματα κατά τη διάρκεια της υποτροφίας.
 5. Οι υποψήφιοι δεν έχουν άλλα έσοδα κατά τη διάρκεια της υποτροφίας.
 6. Οι υποψήφιοι δεν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ούτε υπάλληλοι οποιουδήποτε ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα.
 7. Οι άνδρες υποψήφιοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή έχουν τύχει αναβολής κατάταξης, ο χρόνος της οποίας επαρκεί για το πλήρες διάστημα της υποτροφίας και την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής.

Τα βήματα για την σύνταξη και υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα:

 1. Συμπλήρωση του Εντύπου Υποβολής Πρότασης από τους Υποψηφίους.
  Το βήμα αυτό αφορά τη συμπλήρωση του Εντύπου Υποβολής Πρότασης Χορήγησης Υποτροφιών από τους Υποψηφίους.
 2. Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης.
  Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας τους στο Σύστημα Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Υποψηφίων (https://eapply.rc.uoi.gr/) σύμφωνα με τη σχετική οδηγία, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στον παραπάνω σχετικό σύνδεσμο.
  3. Έντυπη Υποβολή Αίτησης.
  Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν το Έντυπο Υποβολής Πρότασης (σε έντυπη μορφή) στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το έντυπο αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται αναλυτικά στο υποκεφάλαιο «5. Αίτηση Υποψηφίων Διδακτόρων» της παρούσας πρόσκλησης.
  Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να κατατεθούν σε φάκελο στη Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. (Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών / Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 1ος όροφος του Κτιρίου Διοίκησης των Β΄ Φοιτητικών Κατοικιών, Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ. 451 10, με φυσική παρουσία των ενδιαφερομένων ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με αποστολή μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, το αργότερο μέχρι και την 15/4/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ_ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!