Η Ένωση για τη Μεσόγειο δεσμεύεται να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις στον τομέα της απασχόλησης στην ευρωμεσογειακή περιοχή

Κατά την τέταρτη υπουργική διάσκεψη για την απασχόληση και την εργασία, που πραγματοποιήθηκε στην Πορτογαλία, τα κράτη μέλη της Ένωσης για τη Μεσόγειο έδωσαν νέα ώθηση στην κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση στην ευρωμεσογειακή περιοχή.

Οι υπουργοί ανέδειξαν 4 προτεραιότητες δράσης, τόνισαν την αναγκαιότητα μέτρησης του αντικτύπου των πολιτικών και συμφώνησαν να δρομολογήσουν μια «κοινότητα πρακτικών» για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Στις 2 και 3 Απριλίου διεξήχθη η 4η υπουργική διάσκεψη για την απασχόληση και την εργασία της Ένωσης για τη Μεσόγειο με τίτλο «Θέσεις εργασίας, δεξιότητες και ευκαιρίες για όλους». Οι συμμετέχοντες στη διάσκεψη συζήτησαν για τις πλέον πιεστικές ανάγκες της αγοράς εργασίας στην ευρωμεσογειακή περιοχή, ιδίως για τη συνεχιζόμενη ανισότητα ως προς την πρόσβαση στις θέσεις εργασίας, κυρίως εις βάρος των γυναικών και των νέων. Επαναλαμβάνοντας την άποψη αυτή, οι υπουργοί τόνισαν ότι η οικονομική πρόοδος και η κοινωνική συνοχή θα πρέπει να συμβαδίζουν. Εξέφρασαν δε εκ νέου τη δέσμευσή τους για τη δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε να ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου στις πολιτικές απασχόλησης και εργασίας.

Μετά τη διάσκεψη, η Eπίτροπος της ΕΕ κ. Τίσεν δήλωσε: «Πρέπει να ενθαρρύνουμε την επίτευξη απτών θετικών αποτελεσμάτων στην περιοχή της Μεσογείου. Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, είναι πάρα πολλές οι γυναίκες, οι νέοι και τα ευάλωτα άτομα που δεν έχουν ακόμα αξιοπρεπή εργασία. Ταυτόχρονα, πρέπει να εφοδιάσουμε τους πολίτες με ψηφιακές δεξιότητες, των οποίων η ζήτηση αυξάνεται ολοένα και περισσότερο. Πρόκειται για μια κοινή ευθύνη σε όλα τα επίπεδα· μια ευθύνη που φέρουν από κοινού οι εργοδότες, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Διαθέτοντας νέα εργαλεία ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και παρακολούθησης της προόδου, στόχος μας είναι η προώθηση του κοινού μας έργου σχετικά με τη δίκαιη απασχόληση και την ανάπτυξη και στις δύο πλευρές της Μεσογείου».

Ο Ιορδανός Yπουργός κ. Σαΐντ Μουράντ τόνισε ότι «Πρέπει να συζητήσουμε περισσότερο για τις περιφερειακές προκλήσεις που επηρεάζουν την αγορά εργασίας στην περιοχή μας, προκειμένου να δημιουργήσουμε ευκαιρίες απασχόλησης για τους νέους, καθώς και να ανταλλάξουμε γνώσεις και εμπειρίες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές, ώστε να μειώσουμε τη φτώχεια και την ανεργία. Θα πρέπει επίσης να επικεντρωθούμε στο ζήτημα της ολοένα και μεγαλύτερης συνεισφοράς των γυναικών στην οικονομία».

Ο κ. Καμέλ, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης για τη Μεσόγειο, δήλωσε τα εξής: «Ο ευρύς και πολυδιάστατος χαρακτήρας της πρόκλησης της απασχόλησης απαιτεί όχι μόνο συντονισμένες προσπάθειες και κατάλληλες μεταρρυθμίσεις πολιτικής, αλλά και ολοκληρωμένες προσεγγίσεις που θα δίνουν έμφαση στην απασχολησιμότητα των νέων, στην κοινωνικοοικονομική χειραφέτηση των γυναικών, στην προαγωγή του κοινωνικού διαλόγου, στη μετάβαση από την άτυπη στην επίσημη οικονομία, καθώς και στην αντιστοίχιση δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας, που είναι ορισμένοι μόνον από τους τομείς στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται πλήρως η Ένωση για τη Μεσόγειο».

Οι υπουργοί τόνισαν επίσης τη σημασία που έχει η ανάπτυξη δεξιοτήτων και ταλέντων, ιδίως στον ψηφιακό τομέα, για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων αναγκών της αγοράς εργασίας. Με σκοπό τον περιορισμό του υπερβολικά μεγάλου μεριδίου της άτυπης οικονομίας, επισήμαναν τις δυνατότητες της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Επίσης, οι υπουργοί ανέθεσαν στη Γραμματεία της Ένωσης για τη Μεσόγειο τη δρομολόγηση μιας «κοινότητας πρακτικών» που θα επιτρέψει στους εμπειρογνώμονες και τους ενδιαφερόμενους παράγοντες των εθνικών αρχών, των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών να συλλέγουν, να αξιολογούν και να διαδίδουν ορθές πρακτικές.

Με σκοπό την ενθάρρυνση μιας προσέγγισης προσανατολισμένης στα αποτελέσματα, θα δημιουργηθεί περιφερειακό πλαίσιο της Ένωσης για τη Μεσόγειο για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις τάσεις της αγοράς εργασίας και για την προαγωγή κουλτούρας παρακολούθησης και αξιολόγησης. Η Γραμματεία της Ένωσης για τη Μεσόγειο θα συντονίσει τη δημιουργία του πλαισίου αυτού, στο οποίο θα συνεισφέρουν εθελοντικά οι χώρες.

Οι υπουργοί υπογράμμισαν την προστιθέμενη αξία των εν εξελίξει πρωτοβουλιών της Ένωσης για τη Μεσόγειο σχετικά με την απασχόληση και την εργασία, ιδίως όσον αφορά την απασχολησιμότητα, τις υποδομές που είναι ευνοϊκές για την επιχειρηματική δραστηριότητα και τους μηχανισμούς εύρεσης εργασίας. Τόνισαν, για παράδειγμα, τα οφέλη της μεσογειακής πρωτοβουλίας για θέσεις εργασίας (Med4Jobs), η οποία προωθεί έργα συνεργασίας σε περιφερειακό επίπεδο στους τομείς της απασχολησιμότητας των νέων, της ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και της ανάπτυξης των ΜΜΕ χωρίς αποκλεισμούς. Επίσης, αναγνώρισαν ότι η Γραμματεία της Ένωσης για τη Μεσόγειο διαδραματίζει βασικό ρόλο, συνοδεύοντας και διασφαλίζοντας τον συντονισμό των έργων που ενέκρινε η Ένωση για τη Μεσόγειο.

Τέλος, οι υπουργοί συμφώνησαν να συγκαλέσουν την 5η υπουργική διάσκεψη για την απασχόληση και την εργασία το 2022 για να αξιολογήσουν την πρόοδο που θα έχει επιτευχθεί.

Διαβάστε Επίσης  Πρόγραμμα EU4Health: το Συμβούλιο καθόρισε τη διαπραγματευτική του θέση

Ιστορικό

Στην ευρωμεσογειακή περιοχή, το ποσοστό ανεργίας των νέων είναι διπλάσιο από εκείνο των ενηλίκων. Εάν εξετάσουμε μόνο τις ακτές της Νότιας Μεσογείου, οι νέοι έχουν ακόμα και τριπλάσιες πιθανότητες από τους ενήλικες να είναι άνεργοι. Οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στην αγορά εργασίας λόγω των υφιστάμενων εμποδίων και του εναπομείναντος χάσματος μεταξύ των νομοθετικών προσπαθειών και της εφαρμογής στην πράξη.

Η Ένωση για τη Μεσόγειο είναι ένας ευρωμεσογειακός διακυβερνητικός οργανισμός στον οποίον συμμετέχουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι χώρες της Νότιας και Ανατολικής Μεσογείου. Αποσκοπεί στη βελτίωση της περιφερειακής συνεργασίας, του διαλόγου και της υλοποίησης έργων και πρωτοβουλιών με απτό αντίκτυπο στους πολίτες, δίνοντας έμφαση στους νέους και στις γυναίκες, με σκοπό την επίτευξη των τριών στρατηγικών στόχων για την περιοχή: σταθερότητα, ανθρώπινη ανάπτυξη και ενσωμάτωση.

Η προεδρία της 4ης υπουργικής διάσκεψης ασκήθηκε από κοινού από την κ. Μαριάν Τίσεν, επίτροπο της ΕΕ αρμόδια για θέματα απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων, δεξιοτήτων και κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, και από τον κ. Σαμίρ Σαΐντ Μουράντ, υπουργό Εργασίας της Ιορδανίας. Οικοδεσπότης ήταν ο Ζοζέ Αντόνιο Βιέιρα ντα Σίλβα, υπουργός Εργασίας, Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Ασφάλισης της Πορτογαλίας, παρουσία του Νάσερ Καμέλ, Γενικού Γραμματέα της Ένωσης για τη Μεσόγειο.

 

Οι υπουργοί συμφώνησαν να επικεντρώσουν τις δράσεις σε τέσσερις περιφερειακές προτεραιότητες:

– στήριξη της δημιουργίας αξιοπρεπών θέσεων εργασίας και της επιχειρηματικότητας·

– κινητοποίηση των ενδιαφερόμενων φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για τη δημιουργία συμπράξεων και συνεργειών·

– δημιουργία αγορών εργασίας χωρίς αποκλεισμούς που θα ενσωματώνουν δυνητικά ευάλωτες και μειονεκτούσες ομάδες·

και

– επένδυση σε ποιοτικά εκπαιδευτικά συστήματα και κατάρτιση, δεξιότητες και απασχολησιμότητα στον μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας.

 

Πηγή: europa.eu

 

Διαβάστε Επίσης  Συλλογικό έργο: "Το μεταναστευτικό εργατικό δυναμικό: σχέσεις, αντιλήψεις, δράσεις"

Be the first to comment on "Η Ένωση για τη Μεσόγειο δεσμεύεται να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις στον τομέα της απασχόλησης στην ευρωμεσογειακή περιοχή"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!