Πλαίσιο και διαδικασίες πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων

1.  Πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας

Η πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας αποτελεί μια αξιολογική διαδικασία, η οποία οδηγεί στην ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης [1]. Η εκπαιδευτική επάρκεια είναι μια οριζόντια δεξιότητα που ορίζεται [2] ως η αποδεδειγμένη ανταπόκριση στις επαγγελματικές λειτουργίες καθώς και η επιβεβαίωση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εκπαιδευτή ενηλίκων, όπως αποτυπώνονται στο εκάστοτε ισχύον πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα εκπαιδευτή ενηλίκων.

Οι ενδιαφερόμενοι δεν πιστοποιούν την ειδικότητά τους (οικονομολόγος, γραφίστας, γεωπόνος κ.λπ.), αλλά μέσω της ακολουθούμενης διαδικασίας πιστοποιείται ότι διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, προκειμένου να διδάξουν σε ομάδες ενηλίκων, σε δομές της μη τυπικής εκπαίδευσης (ΙΕΚ, ΚΔΒΜ κ.λπ.). Παράλληλα, με την αξιολόγηση των στοιχείων που συγκροτούν το ατομικό χαρτοφυλάκιο προσόντων κάθε εκπαιδευτή, του αποδίδονται οι κωδικοί ΣΤΕΠ (ταξινομικό σύστημα επαγγελμάτων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ) που αντιστοιχούν στην ειδικότητα/εξειδίκευσή του.

Από 1.9.2019 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση [3] προκειμένου ο εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης (άρθρο 78 παράγραφος 4 του Ν. 4485/2017, Α΄ 114).

Διαβάστε Επίσης  ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Ετήσια Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία και την Απασχόληση 2020

2 Αρμόδιος φορέας και θεσμικό πλαίσιο

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) είναι ο φορέας που υλοποιεί τις σχετικές διαδικασίες πιστοποίησης σε εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αριθμ. ΓΠ/20082/23.10.2012 υπουργικής απόφασης «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 2844/Β΄/2012), όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄/83/11-5-2016) και της υπ’ αριθμ. 10472/6.9.2013 υπουργικής απόφασης «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. ΓΠ/20082/22−10−2012 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Β΄ 2844/23−10−2012) «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 2451/Β΄/2013).

Ο ΕΟΠΠΕΠ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με έδρα την Αθήνα. Αποτελεί τον διάδοχο φορέα της συγχώνευσης του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠ), του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου Μάθησης (ΕΚΕΠΙΣ) και του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ). Σχεδιάζει και εφαρμόζει το Εθνικό Σύστημα Πιστοποίησης της μη τυπικής εκπαίδευσης, η οποία περιλαμβάνει την αρχική και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων. Παράλληλα υποστηρίζει επιστημονικά τις υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής.

Οι ενδιαφερόμενοι πριν υποβάλουν τη σχετική αίτηση είναι απαραίτητο να ανατρέξουν στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο και ειδικά στο άρθρο 3 (ΦΕΚ 2844/23-10-2012) «Διαδικασία Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας» της παραπάνω υπουργικής απόφασης καθώς και στο άρθρο 67 του Ν. 4386/2016.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

———- // ————–

1). Μη τυπική εκπαίδευση (informal learning): αφορά την εκπαίδευση που λαμβάνει χώρα σε ένα οργανωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον, το οποίο μπορεί να οδηγήσει δυνητικά στην απόκτηση και την πιστοποίηση συγκεκριμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Αυτό σημαίνει ότι αυτού του τύπου η εκπαίδευση, παρόλο που βρίσκεται εκτός συστήματος τυπικής εκπαίδευσης, διαθέτει πρόγραμμα σπουδών, διδάσκοντες, αξιολόγηση μαθησιακών αποτελεσμάτων και μπορεί να οδηγήσει σε πιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων που παρέχει (Καραλής, 2010).

2). ΦΕΚ 2844 τ. Β /23.10.2012) παρ. 3, άρθρο2

3). «Η ως άνω προϋπόθεση δεν απαιτείται για τους καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες των ΑΕΙ, τα μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ των ΑΕΙ, τους εκπαιδευτές που ανήκουν στο μητρώο του κύριου διδακτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), καθώς και τους εκπαιδευτές που ανήκουν στο μητρώο εκπαιδευτών του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (ΙΠΕ), τα οποία αποτελούν αυτοτελή μητρώα για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που το ΕΚΔΔΑ και το ΙΠΕ υλοποιούν αντίστοιχα» (παρ. 5 του άρθρου 19 του Ν. 4452/2017 (Α΄ 17).

 

Διαβάστε Επίσης  Ωρομίσθιοι εκπαιδευτές ενηλίκων στο ΚΕΔΙΒΙΜ της Σιβιτανιδείου Σχολής

Be the first to comment on "Πλαίσιο και διαδικασίες πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!