Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εγκληματολογία» 2019-2020 | Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

“ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ”

 

ΦΕΚ υπ’ αρ. 2485/28-6-2018, τ.Β΄

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

 

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εγκληματολογία» του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου είναι η μελέτη των κύριων μορφών εγκληματικότητας και της εξέλιξής τους στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνώς, η διερεύνηση των παραγόντων και των διαδικασιών που τις δημιουργούν καθώς επίσης και η ανάλυση των τάσεων της σύγχρονης αντεγκληματικής πολιτικής.

Το Π.Μ.Σ. είναι διετούς διάρκειας και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Εγκληματολογία».

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα και το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

Α΄ Εξάμηνο
1. Η σύγχρονη εγκληματικότητα, η αντιμετώπισή της και η Εγκληματολογία
2. Μεθοδολογία της εγκληματολογικής έρευνας
3. Νέες τεχνολογίες και έγκλημα

Β΄ Εξάμηνο
1. Πόλη και εγκληματικότητα, αίσθημα ανασφάλειας και τιμωρητικότητα
2. Διεθνοποίηση της αντεγκληματικής πολιτικής και δικαιώματα του ανθρώπου
3. Πρόληψη του εγκλήματος και κοινωνική επανένταξη των αποφυλακισθέντων

Γ΄ Εξάμηνο
1. Επιστημολογικά ζητήματα της Εγκληματολογίας
2 Οργανωμένο έγκλημα και οικονομική εγκληματικότητα
3. Ο ρόλος του θύματος στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης: ιστορική και σύγχρονη προσέγγιση

Δ΄ Εξάμηνο
Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων Κοινωνικών, Νομικών, Πολιτικών και Ανθρωπιστικών επιστημών με συνάφεια γνωστικού αντικειμένου, Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και οι απόφοιτοι της Σχολής Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ.. Η Συντονιστική Επιτροπή μπορεί να αποδεχθεί την αίτηση υποψηφίου που δεν συμπεριλαμβάνεται στις παραπάνω κατηγορίες Τμημάτων ΑΕΙ-ΤΕΙ εφόσον υπάρχει ουσιαστική τεκμηρίωση της δυνατότητας συμμετοχής του στις εισαγωγικές εξετάσεις.

Υποψηφιότητα μπορούν επίσης να υποβάλουν οι επί πτυχίω φοιτητές των ανωτέρω Τμημάτων, οι οποίοι σε περίπτωση επιτυχίας τους στο ΠΜΣ θα πρέπει κατά την εγγραφή τους να προσκομίσουν το πτυχίο ή το πιστοποιητικό περάτωσης, αλλιώς τη θέση τους καταλαμβάνει ο επόμενος επιλαχών.

Οι πτυχιούχοι ΤΕΙ προκειμένου να συμμετάσχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις οφείλουν να έχουν επιτύχει σε προφορικές εξετάσεις επιλεγμένων προπτυχιακών μαθημάτων Εγκληματολογίας, σύμφωνα με το Παράρτημα 1 του Κανονισμού.

Σε περίπτωση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται ισοτιμία του ΔΟΑΤΑΠ ή του ΙΤΕ. Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό επάρκειας σε μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα (αγγλική ή γαλλική), ειδικότερα Proficiency Cambridge/Michigan ή TOEFL με 550 (παλαιά βαθμολογία)/213(νέα βαθμολογία) και άνω, ή Sorbonne I ή DALF. Σε περίπτωση, που o υποψήφιος δεν διαθέτει τον ανωτέρω τίτλο σπουδών ή άλλον αντίστοιχο που αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ, εξετάζεται γραπτώς στην ξένη γλώσσα που θα δηλώσει. Εξαίρεση γίνεται δεκτή για όσους έχουν σπουδάσει σε αγγλόφωνο ή γαλλόφωνο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα.

Εκείνοι που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό ξένης γλώσσας εξετάζονται πρώτα γραπτώς στην ξένη γλώσσα που δήλωσαν, από το Τμήμα Ξένων Γλωσσών του Παντείου Πανεπιστημίου. Όσοι από αυτούς επιτύχουν συμμετέχουν, στη συνέχεια, στις γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις.

Δεκτοί γίνονται κατ’ ανώτατο δέκα πέντε (15) συνολικά υποψήφιοι, με το μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας που θα προκύψει βάσει των εξής κριτηρίων επιλογής και συντελεστών βαρύτητας:

Α) Βαθμός γραπτών εξετάσεων, με συντελεστή 80%

Β) Αποτέλεσμα συνέντευξης, με συντελεστή 20%. Στη διαδικασία της συνέντευξης λαμβάνονται υπ’ όψιν οι επιδόσεις στα προπτυχιακά εγκληματολογικά μαθήματα, στην ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα και στις επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Oι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα καλούνται να καταθέσουν έως και 27 Ιουνίου 2019, Τρίτη και Πέμπτη και ώρες: 10:00 – 13:00, στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας για το ΠΜΣ «Εγκληματολογία» ή αποστείλουν την αίτησή τους με συστημένη επιστολή (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου έως και η 27/6/19), τα εξής:

• Αίτηση υποψηφιότητας η οποία παραλαμβάνεται από την Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας συνοδευόμενη από:

• Έντυπο ενημέρωσης-συγκατάθεσης για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων &

• Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Νόμου 1599/86, στην οποία δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση είναι αληθή και ότι ο υποψήφιος είναι σε θέση να τα προσκομίσει εντός των ορισμένων προθεσμιών. Η Υπεύθυνη Δήλωση το έντυπο ενημέρωσης-συγκατάθεσης για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εμπεριέχονται στην αίτηση υποψηφιότητας.

Το αναλυτικό έντυπο καθώς και η σχετική προκήρυξη υπάρχουν και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ Εγκληματολογίας:
criminology.panteion.gr

Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις τον Σεπτέμβριο (η ακριβής ημερομηνία γνωστοποιείται με νεώτερη ανακοίνωση) στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές:

α) Εγκληματολογική Θεωρία,

β) Εμπειρική Εγκληματολογία,

γ) Αντεγκληματική Πολιτική

(Η εξεταστέα ύλη, καθώς και ενδεικτική βιβλιογραφία ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ Εγκληματολογίας: http://criminology.panteion.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=532&lang=el ).

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων, οι πρώτοι τριάντα (30) επιτυχόντες προσέρχονται σε ειδική συνέντευξη ενώπιον της Συντονιστικής Επιτροπής. Κατά τη συνέντευξη αξιολογείται η επίδοσή τους στα εγκληματολογικά προπτυχιακά μαθήματα, η ερευνητική και επαγγελματική τους δραστηριότητα και οι επιστημονικές δημοσιεύσεις τους καθώς και η εν γένει ενημέρωση και το ενδιαφέρον τους για την Εγκληματολογία. Οι δέκα πέντε (15) υποψήφιοι με τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία, σύμφωνα με το άρ.5 του παρόντος, εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Εφόσον συμβεί να βρίσκονται περισσότεροι από ένας στην τελευταία θέση, η Συντονιστική Επιτροπή αποφασίζει για τη σειρά κατάταξης. Οι υπόλοιποι κατατάσσονται στους επιλαχόντες.

Οι επιλεγμένοι φοιτητές εγγράφονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., αφού προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έγγραφα που απαριθμούνται στην αίτηση υποψηφιότητάς τους, δηλαδή:

• Βιογραφικό σημείωμα

• Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

• Αντίγραφο πτυχίου

Προκειμένου για πτυχιούχους ΑΕΙ του εξωτερικού, συνυποβάλλονται: βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών τους και βεβαίωση τελικής βαθμολογίας πτυχίου, με αναγωγή στην 10βάθμια κλίμακα που χορηγείται από το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ, καθώς και επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών τους από το μεταφραστικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών  ή από άλλη αρμόδια αρχή.

• Αντίγραφα επιλεγμένων εργασιών (εφόσον υπάρχουν)

• Δύο συστατικές επιστολές εκ των οποίων τουλάχιστον η μία από μέλος ΔΕΠ που γνωρίζει την πανεπιστημιακή επίδοση του υποψηφίου

• Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας (Proficiency Univ. Of Cambridge ή Univ. of Michigan ή TOEFL με βαθμό κατ’ ελάχιστον 550 μονάδες [213 με τη νέα κλίμακα βαθμολόγησης] ή πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης της αγγλικής γλώσσας από το ΥΠ.Ε.Π.Θ, ή σπουδές σε αγγλόφωνο ίδρυμα) ή πιστοποίηση γνώσης της γαλλικής γλώσσας (Dalf ή Sorbonne II ή σπουδές σε γαλλόφωνο ίδρυμα), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 εδ.5 του παρόντος Κανονισμού

• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

• 4 φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας

 

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά, εντός της ολιγοήμερης προθεσμίας που ανακοινώνεται από τη γραμματεία, ο/η υποψήφιος/α διαγράφεται από τον πίνακα επιτυχόντων και η θέση καλύπτεται από τον πρώτο στη σειρά επιλαχόντα.

Σε περίπτωση μη εγγραφής επιλεγμένου φοιτητή καθώς και ρητής παραίτησης ή μη συμμετοχής εγγεγραμμένου φοιτητή επί τρία συνεχόμενα μαθήματα σε οιοδήποτε μάθημα, είναι δυνατή η αναπλήρωσή του από επιλαχόντα, κατά τη σειρά του πίνακα επιλαχόντων, εντός ενός μηνός από την επίσημη έναρξη των μαθημάτων.

Αναλυτικές πληροφορίες στη Γραμματεία του ΠΜΣ Εγκληματολογίας (τηλ. 210 9201458), η οποία στεγάζεται στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας, 3ος όρ. παλαιού κτηρίου, Λεωφ. Συγγρού 136, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ Εγκληματολογίας:

criminology.panteion.gr

Αθήνα, 7/5/2019

Η Διευθύντρια

Καθηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνίτου

 

Διαβάστε Επίσης  Online 1ετής Εκπαίδευση στη Δικαστική Ψυχολογία και Εγκληματολογία 2020-2021 | Κέντρο περί Ψυχής

Be the first to comment on "Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εγκληματολογία» 2019-2020 | Πάντειο Πανεπιστήμιο"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!