Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές» 2019-2020

ΦΕΚ 1635/τ.Β΄/10-05-2018 για την Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114), με τίτλο: «Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές», σε αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 194702/Ζ1 (ΦΕΚ 3327/τ.Β΄/ 11-12-2014.)

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 είκοσι τέσσερις (24) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων. Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στο «Πολιτικό Σύστημα και (στις) Δημόσιες Πολιτικές». Δεδομένου ότι το ΠΜΣ απευθύνεται σε αποφοίτους του ευρύτερου φάσματος των κοινωνικών επιστημών, καθώς και άλλων επιστημών, παρέχεται η δυνατότητα ανάπτυξης των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων καθ΄ όλη τη διάρκεια της φοίτησης στο πλαίσιο τόσο των προσφερόμενων μαθημάτων όσο και της εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.). Η διάρκεια του Π.Μ..Σ είναι δώδεκα (12) μήνες για την παρακολούθηση και εξέταση έξι (6) συνολικά υποχρεωτικών μαθημάτων/μαθημάτων ελεύθερης επιλογής και έξι (6) επιπλέον μήνες για την εκπόνηση Μ.Δ.Ε. (Βλ. ΦΕΚ 1635/τ.Β΄/10-05-2018 και Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. σε: http://political.soc.uoc.gr/el/course/10/programmametaptyxiakwn-spoydwn).

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας και δικαιολογητικά μόνον ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr από την 2α Ιουλίου 2019 έως και την 31η Αυγούστου 2019. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επιλέξουν «Προγράμματα Μεταπτυχιακών σπουδών», να ενεργοποιήσουν από την ενότητα Σχολή Κοινωνικών Επιστημών/Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης/Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές» την επιλογή «Αίτηση Υποψηφιότητας» ή «Η αίτησή μου», να συμπληρώσουν τα σχετικά πεδία, να αναρτήσουν (upload) όλα τα δικαιολογητικά στην ενότητα «Επισυναπτόμενα Δικαιολογητικά» και να πραγματοποιήσουν την οριστική υποβολή, πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

Ο φάκελος υποψηφιότητας (αίτηση και δικαιολογητικά) πρέπει να περιλαμβάνει:

 1. Συμπληρωμένη την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής.
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή, σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν έχει ακόμα ορκιστεί, βεβαίωση περάτωσης σπουδών στην οποία να αναφέρεται συγκεκριμένος βαθμός πτυχίου. Για τους/τις πτυχιούχους των Α.Ε.Ι. εξωτερικού απαιτείται το αντίγραφο πτυχίου να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση και από πιστοποιητικό ισοτιμίας ή αντιστοιχίας και βαθμολογικής αντιστοιχίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή βεβαίωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ότι έχουν ήδη καταθέσει το πτυχίο τους για αναγνώριση. Σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 7 του Ν. 4485/2017, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ.
 3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών φοίτησης.
 4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 5. Δύο συστατικές επιστολές, εσώκλειστες σε σφραγισμένο φάκελο που θα κατατίθενται ή αποστέλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος. Τουλάχιστον μία (1) συστατική επιστολή θα πρέπει να προέρχεται από καθηγητή (οποιασδήποτε βαθμίδας) ΑΕΙ.
 6. Αντίγραφο αποδεικτικού μίας ή περισσότερων από τις παρακάτω ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά.
 7. Φωτογραφία.

Τα έντυπα των συστατικών επιστολών παρέχονται από την ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://political.soc.uoc.gr/el/page/10/87/neo-pms-sto-politiko-systima-stis-dimosies-politikesenarksi-2018-2019-

 

Για τα αναρτώμενα σαρωμένα πιστοποιητικά και λοιπά αρχεία

Μπορείτε να επισυνάψετε μόνο αρχεία τύπου pdf.
Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου = 2MB.
Συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων = 20MB.

Για τη Φωτογραφία
Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία τύπου: .png, .jpeg
Μέγιστο Μέγεθος: 2MB
Διαστάσεις: 200px x 200px

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμμετάσχουν σε γραπτές εξετάσεις, που θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019 στους χώρους του Τμήματος (η ώρα και η αίθουσα εξέτασης αίθουσα θα ανακοινωθεί εγκαίρως).

Θεματικό πλαίσιο:
Όψεις του πολιτικού συστήματος της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας (Θεωρητικές προσεγγίσεις στο Πολιτικό Σύστημα – Στοιχεία του Πολιτεύματος – Κομματικό Σύστημα και Αντιπροσώπευση – Πολιτική Συμπεριφορά και Κρίσεις Εκπροσώπησης – Θεσμική Οργάνωση – Η εξέλιξη στη διάκριση των εξουσιών/λειτουργικών – Οργανωτικές Βάσεις του Κράτους – Πρόεδρος της Δημοκρατίας – Κοινοβουλευτικά Σώματα – Κυβέρνηση – Οι Συνταγματικές Αναθεωρήσεις). Εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Για τις εξετάσεις προτείνεται η ακόλουθη ελάχιστη ενδεικτική βιβλιογραφία:

 1. Andrew Heywood, Εισαγωγή στην πολιτική/ Andrew Heywood · μετάφραση Γιάννης Μεταξάς. – 4η έκδ. – θεσσαλονίκη : Επίκεντρο Α.Ε., 2014.
 2. Will Kymlicka, Η πολιτική φιλοσοφία της εποχής μας : Μια εισαγωγή / Γουίλ Κίμλικα · μετάφραση Γρηγόρης Μολύβας. – Αθήνα : Πόλις, 2005.
 3. Dieter Nohlen, Κομματικό σύστημα και εκλογικά συστήματα / Dieter Nohlen · μετάφραση Μαρία Σίσκου. – 1η έκδ. – Θεσσαλονίκη : Επίκεντρο, 2007.
 4. Αντ. Παντελής, Εγχειρίδιο Συνταγματικού Δικαίου. – Αθήνα : Λιβάνης Α.Ε., 2018.

 

Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης για το Π.Μ.Σ.

 

Τα μαθήματα του προγράμματος αρχίζουν με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές», Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο, κατά τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη και ώρα 10:30-12:30, τηλ.: 28310-77450 και 77451, φαξ: 2831077455.

 

Διαβάστε Επίσης  Η Επιτροπή παρουσιάζει το ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!