Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψηφίων Διδακτόρων της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου σύμφωνα με την απόφαση της 162ης/18-09-2019 συνεδρίασης της Κοσμητείας ΣΑΕ και έχοντας υπόψη το Ν.4485/2017 και τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών της ΣΑΕ (ΦΕΚ 3093/01-08-2019 τ. Β’) αποφάσισε τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις διδακτορικών φοιτητών στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα με βάση τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ της Σχολής και με καταληκτική ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Οι επιβλέποντες και τα προτεινόμενα πεδία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής είναι:

Παναγιώτης (Τάκης) Καγιαλής, Καθηγητής

• Νεοελληνική Φιλολογία
• Συγκριτική Γραμματολογία
• Φιλολογία και Ψηφιακός Πολιτισμός
• Η λογοτεχνία στην εκπαίδευση

 

Αντώνης Λιοναράκης, Καθηγητής

• Ανοικτή και εξ αποστάσεως Εκπαίδευση

 

Κωνσταντίνος Πετρογιάννης, Καθηγητής

• Academic achievement – psychosocial correlates/predictors – ecosystemic perspective

Πρόσθετες Προϋποθέσεις: Υποβολή της πρότασης και συγγραφή διδακτορικής διατριβής στην αγγλική γλώσσα. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο ευρύτερο πεδίο των επιστημών της αγωγής, κατά προτίμηση του ΕΑΠ, και μεταπτυχιακό πιστοποιητικό/δίπλωμα στην ψυχολογία.

 

Μανώλης Κουτούζης, Αναπληρωτής Καθηγητής

• Ο κύκλος καριέρας του εκπαιδευτικού : Κίνητρα ένταξης στο επάγγελμα, Φάσεις και παράγοντες εξέλιξης, Επιμορφωτικές ανάγκες, Ικανοποίηση από το επάγγελμα.

Πρόσθετες Προϋποθέσεις: Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο πεδίο της Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Ηγεσίας ή στις «Επιστήμες της Αγωγής» του ΕΑΠ με Διπλωματική Εργασία στην ΕΚΠ62.

 

• Ρόλοι, αρμοδιότητες και καθήκοντα του διευθυντή στο ελληνικό σχολείο: Διοικητικές, διαχειριστικές, διεκπεραιωτικές αρμοδιότητες, ηγετικός ρόλος και επαγγελματικό άγχος των διευθυντών.

Πρόσθετες Προϋποθέσεις: Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο πεδίο της Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Ηγεσίας ή στις «Επιστήμες της Αγωγής» του ΕΑΠ με Διπλωματική Εργασία στην ΕΚΠ62.

 

Ελένη Μπολιάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

• Αρχαία Ελληνική Μυθολογία
• Αρχαία Ελληνική Θρησκεία

 

Αντιγόνη Βλαβιανού, Επίκουρη Καθηγήτρια

• Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία
• Συγκριτική Γραμματολογία

 

Γεωργία Πατερίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια

• Νεοελληνική φιλολογία (19ος, 20ός και 21ος αιώνας)
• Νεοελληνική λογοτεχνία -δημιουργική γραφή

 

Δημήτρης Φιλιππής, Επίκουρος Καθηγητής

• Πολιτισμός-Ιστορία της Ισπανίας (Νεότερη και Σύγχρονη εποχή) με έμφαση στις σχέσεις της Ισπανίας με τις άλλες μεσογειακές χώρες.

 

Οι διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής των Υποψηφίων Διδακτόρων ορίζονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

 

Υποβολή αιτήσεων – Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (ΔΔ), ο υποψήφιος υποβάλλει στην γραμματεία της ΣΑΕ αίτηση, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης, η οποία μπορεί να είναι η ελληνική ή διάφορη της ελληνικής, καθώς και ο προτεινόμενος επιβλέπων της ΔΔ. Η αίτηση συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

2. Προσχέδιο της ΔΔ. Μια αναλυτική πρόταση έρευνας, έκτασης 4.500 – 5.000 λέξεων στην οποία πρέπει να περιλαμβάνονται:

Ι. Αρχική βιβλιογραφική επισκόπηση για το προτεινόμενο θέμα, με έμφαση στην πρόσφατη διεθνή και ελληνική συναφή βιβλιογραφία. Στην επισκόπηση, εκτός από τη θεωρητική θεμελίωση, θα πρέπει να αναδεικνύεται το ερευνητικό κενό στο συγκεκριμένο πεδίο, συνεπώς και το ερευνητικό «πρόβλημα» και η σημασία της διερεύνησης του.

II. Επιμέρους ερευνητικοί στόχοι, οι οποίοι θα σχετίζονται με τα βασικά σημεία που αναδεικνύονται από τη βιβλιογραφική επισκόπηση.

III. Μεθοδολογική πρόταση, στην οποία θα προτείνονται το είδος της έρευνας, ο πληθυσμός, το μέγεθος του δείγματος και άλλα κατά περίπτωση πιθανά στοιχεία μεθοδολογίας (όπως οι πρωτογενείς πηγές), τα οποία κρίνονται απαραίτητα. Διευκρινίζεται ότι η πρόταση αυτή δεν θα είναι απόλυτα δεσμευτική για τη συνέχεια της εκπόνησης της ΔΔ.

3. (α) Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή αναγνωρισμένου προπτυχιακού τίτλου σπουδών αλλοδαπής και αναλυτική βαθμολογία σπουδών, ή (β) ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του ν. 4485/2017.

4. Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ή αναγνωρισμένου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών αλλοδαπής, μόνο για τους υποψηφίους που υποβάλουν το πιστοποιητικό 3(α).

5. Αναγνώριση ισοτιμίας των αντίστοιχων τίτλων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για πτυχιούχους ΑΕΙ της αλλοδαπής).

6. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Γ2 ή και άλλης ξένης γλώσσας όπως τυχόν απαιτείται από την προκήρυξη. Για τους/τις αλλοδαπούς/ές υποψηφίους/ες διδάκτορες που δεν κατέχουν Δ.Μ.Σ. ελληνικού Πανεπιστημίου, απαραίτητη προϋπόθεση -εκτός από την αναγνώριση του τίτλου σπουδών τους- είναι η κατοχή πιστοποιητικού επάρκειας στην ελληνική γλώσσα, εφόσον ως γλώσσα σύνταξης της διατριβής τους καθοριστεί η ελληνική.

7. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

8. Άλλα έγγραφα ή στοιχεία που ενισχύουν την υποψηφιότητα για εκπόνηση ΔΔ (π.χ. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επαγγελματικής ή ερευνητικής απασχόλησης, αντίγραφα δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων, συστατικές επιστολές κ.λ.π.)

 

Η αίτηση και τα σχετικά έγγραφα αποστέλλονται με το ταχυδρομείο στη διεύθυνση
«Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Γραμματεία, παρ. Αριστοτέλους 18, 26335 Πάτρα».

 

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!