Υπάλληλοι για δημοσιονομικά θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Υπαλλήλους που θα αναλάβουν τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση δημοσιονομικών θεμάτων, αλλά και γενικότερα την προετοιμασία οικονομικών θεμάτων αναζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις υπηρεσίες της σε Βρυξέλλες και Λουξεμβούργο. Όσοι προσληφθούν θα υπογράψουν συμβάσεις διάρκειας από 6 έως 12 μηνών, ανάλογα με το είδος της απασχόλησης.

Η ανοιχτή διαδικασία επιλογής προσωπικού δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν αίτηση για μια ή περισσότερες κατηγορίες ή και ομάδες καθηκόντων υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων ως υπήκοοι κράτους – μέλους της ΕΕ και να παρέχουν τα εχέγγυο του ήθους που απαιτούνται για την απασχόληση των καθηκόντων τους. Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις στρατολογικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Οι θέσεις αφορούν τις ομάδες καθηκόντων II και III αλλά και IV. Για τις δυο πρώτες ομάδες καθηκόντων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν σπουδές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο ή σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο το οποίο παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και κατάλληλη επαγγελματική πείρα τουλάχιστον τριών ετών, ή όταν δικαιολογείται από το συμφέρον της υπηρεσίας, διαθέτει επαγγελματική κατάρτιση ή επαγγελματική πείρα ισοδύναμου επιπέδου.

Για την ομάδα καθηκόντων IV απαιτείται επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, πιστοποιούμενες από δίπλωμα/πτυχίο ή όταν δικαιολογείται από το συμφέρον της υπηρεσίας, επαγγελματική κατάρτιση ισοδυνάμου επιπέδου Σημειώνεται, πως μόνο οι τίτλοι σπουδών που έχουν εκδοθεί ή αναγνωριστεί ως ισοδύναμοι από τις αρχές των κρατών – μελών της ΕΕ θα γίνουν δεκτοί.

Επιπρόσθετα, πριν από την πρόσληψη, θα ζητηθεί από τους υποψηφίους να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα που επιβεβαιώνουν ότι πληρούν τους όρους επιλεξιμότητας και τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτηση (διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλα δικαιολογητικά έγγραφα). Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουν άριστα μία από τις 24 γλώσσες της ΕΕ, ενώ θα πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά μία εκ της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.

 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι υποψήφιοι πρέπει να εγγράφουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού, EPSO (http://europa.eu/ epso/beta/apply/job-offers_el).

 

Τα καθήκοντα

Οι υπάλληλοι της ομάδας καθηκόντων FGII θα αναλάβουν την προετοιμασία οικονομικών φακέλων, ρόλο εισηγητή στα δημοσιονομικά κυκλώματα, την παροχή γραφειακής και διοικητικής βοήθειας στο πλαίσιο προσκλήσεων υποβολής προτάσεων/προσφορών, καθώς και υποστήριξης κατά την επεξεργασία χρηματοοικονομικών πληροφοριών και χρηματοοικονομικών αναφορών.

Μπορεί επίσης να βοηθούν σε λογιστικές διαδικασίες και σε καθήκοντα που συνδέονται με τον έλεγχο, όπως η διοικητική υποστήριξη για τους ελεγκτές, η αρχειοθέτηση, κ.λ.π.

 

Διαβάστε Επίσης  ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός/η Λειτουργός στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ξηρομέρου

Be the first to comment on "Υπάλληλοι για δημοσιονομικά θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!