Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα άτομα με αναπηρία 2010-20 – αξιολόγηση | Δημόσια Διαβούλευση

Σχετικά με αυτή τη διαβούλευση

Περίοδος υποβολής παρατηρήσεων 31 Ιούλιος 2019 – 13 Νοέμβριος 2019 (μεσάνυχτα ώρα Βρυξελλών)
Θέμα Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 

Στοχευόμενο κοινό

Η ένταξη των ατόμων με αναπηρίες στην κοινωνία αποτελεί θέμα γενικού ενδιαφέροντος, και ως εκ τούτου όλοι οι πολίτες και όλες οι οργανώσεις καλούνται να συμμετάσχουν στην παρούσα διαβούλευση.
Ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη είναι η ειδική συμμετοχή:

Ατόμων με αναπηρίες και των οικογενειών τους

– Οργανώσεων που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρίες

– Υπαλλήλων δημόσιων διοικήσεων σε ενωσιακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο που συμμετέχουν στην κοινωνική πολιτική και/ή είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση και την εκτέλεση των ευρωπαϊκών κονδυλίων (ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου – EKT και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης ETΠA).

– Κοινωνικών λειτουργών – Οργανώσεων και ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αναπηρίας

– Εταιρειών και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών για άτομα με αναπηρίες ή στον τομέα της υποστηρικτικής τεχνολογίας
 

Γιατί διεξάγεται η διαβούλευση

H Επιτροπή θα ήθελε να γνωρίζει ποια είναι η γνώμη των πολιτών και των ενδιαφερόμενων μερών για τις δραστηριότητες που διεξήγαγε η ΕΕ από το 2010 όσον αφορά την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες σε ενωσιακό επίπεδο, αλλά και την καλύτερη ένταξη των ατόμων με αναπηρίες στην κοινωνία. Αυτές οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν μέσα από ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών που ανήκουν στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020. Οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν την περίοδο 2010-2020. Θα βοηθήσουν επίσης την Επιτροπή να αντλήσει διδάγματα σχετικά με το πώς μπορεί να βελτιωθεί η πολιτική για τα άτομα με αναπηρίες στο μέλλον, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική και εστιασμένη.

 

Απάντηση στο ερωτηματολόγιο

Μπορείτε να συμμετάσχετε σ’ αυτή τη δημόσια διαβούλευση συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο στο διαδίκτυο. Εάν δεν είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο, επικοινωνήστε στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Τα ερωτηματολόγια είναι διαθέσιμα σε ορισμένες ή σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Μπορείτε να υποβάλετε τις απαντήσεις σας σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ.

Για λόγους διαφάνειας, οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε δημόσιες διαβουλεύσεις, καλούνται να εγγραφούν στο Μητρώο Διαφάνειας της ΕΕ.

Απαντήστε στο ερωτηματολόγιο

 

Προσωπικά δεδομένα και ιδιωτικό απόρρητο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει την υποχρέωση να προστατεύει το ιδιωτικό απόρρητο των χρηστών. Κατά τη διενέργεια δημόσιων διαβουλεύσεων εφαρμόζουμε την πολιτική σχετικά με την «προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας» η  οποία βασίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000.

Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Επικοινωνία

EMPL-C3-CONSULTATION@ec.europa.eu

 

ec.europa.eu

 

Διαβάστε Επίσης  Ένταξη των Ρομά: η ΕΕ να αναλάβει δράση κατά του κοινωνικού αποκλεισμού και της αθιγγανοφοβίας

Be the first to comment on "Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα άτομα με αναπηρία 2010-20 – αξιολόγηση | Δημόσια Διαβούλευση"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!