“Νευροψυχολογία και Ειδική Αγωγή: Ειδικές Τεχνικές Αξιολόγησης και Αποκατάστασης” | Ετήσιο Εντατικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2019-2020

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει ετήσιο εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Νευροψυχολογία και Ειδική Αγωγή: Ειδικές Τεχνικές Αξιολόγησης και Αποκατάστασης».

2019-2020 (Β’ Κύκλος)

Το πρόγραμμα πληροί τις προϋποθέσεις των νόμων:

Ν.4415/2016,ΦΕΚ 159 τ.Α΄/06-09-2016,Άρθ.48,
Ν.4547/2018/ΦΕΚ 102τ.Α΄/12-6-2018,
Ν.4589/2019,ΦΕΚ 13 Τ.Α΄/29-1-2019,Αρθ. 57-66,
Ν.4473/2017,ΦΕΚ 78 τ.Α΄/30-05-2017,
Υ.Α.48190/Ε1/2018/ΦΕΚ 1088/Β΄/2-4-2019

ως κριτήρια για το σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στην ειδική αγωγή με σκοπό την επιμόρφωση κι εκπαίδευση για τις δομές της Ειδικής Αγωγής αλλά και της Γενικής Αγωγής κι Εκπαίδευσης με εξελιγμένες μεθόδους διδασκαλίας, τη διδακτική αξιοποίηση τεχνικών όπως τις εφαρμογές ρομποτικής και την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ετερογένεια του μαθητικού πληθυσμού στη σύγχρονη σχολική τάξη για:

 1. τη μοριοδότηση και κατάταξη των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής στον κύριο πίνακα Β της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) ως ακαδημαϊκό προσόν- πιστοποιημένη επιμόρφωση ΑΕΙ (2 μόρια),
 2. τη μοριοδότηση, κατάταξη όλων των εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής Π.Ε. ως πρόσθετο προσόν ένταξης στον επικουρικό πίνακα Β Ειδικής Αγωγής και ως ακαδημαϊκό προσόν-πιστοποιημένη επιμόρφωση ΑΕΙ (2 μόρια),
 3. τη μοριοδότηση, κατάταξη των εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής Π.Ε. στον πίνακα Α της Γενικής Αγωγής ως ακαδημαϊκό προσόν-πιστοποιημένη επιμόρφωση ΑΕΙ (2 μόρια),
 4. την εισαγωγή, μοριοδότηση και κατάταξη στον πίνακα Γ του ΕΕΠ ως πρόσθετο προσόν ένταξης στον επικουρικό πίνακα Ειδικής Αγωγής και ως ακαδημαϊκό προσόν-πιστοποιημένη επιμόρφωση ΑΕΙ (2 μόρια). Ομοίως για:
 5. τη μοριοδότηση και κατάταξη του ΕΒΠ ΔΕ01 (2 μόρια),
 6. τη μοριοδότηση και κατάταξη στον πίνακα Β ή ένταξης στον επικουρικό πίνακα των εκπαιδευτικών ΤΕ01, ΤΕΟ2, ΤΕ16, ΔΕ01, ΔΕ02 για την Γενική Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (10 μόρια). Επίσης για:
 7. τις υπηρεσιακές μεταβολές (αποσπάσεις, κλπ) των διορισμένων εκπαιδευτικών και
 8. τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και βαθμίδων, οι οποίοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν θέσεις για την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης, Διευθυντών Σχολικών μονάδων, συντονιστών εκπαιδευτικού έργου, διευθυντών Εκπαίδευσης και Ε.Κ. Γενικής και Ειδικής Αγωγής (0,5 μόριο έως 1 μόριο συνολικά).

 

Εισαγωγικά Στοιχεία

Η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων, η εκμάθηση τεχνικών παρέμβασης και οι διδασκαλίες εφαρμοσμένης ρομποτικής αποτελούν το βασικό στόχο του επιμορφωτικού προγράμματος. Επίσης θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση των επιμορφούμενων στο να μπορούν να διαμορφώσουν συνθήκες ουσιαστικής εμπλοκής των παιδιών στις σχολικές και μαθησιακές διαδικασίες, καθώς και στο να αναπτύξουν σενάρια δημιουργικότητας και πρωτότυπης εκφραστικότητας και μέσω της βιωματικής μάθησης και της ανάπτυξης πολυτροπικών δεξιοτήτων να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν ισορροπημένη και αρμονική προσωπικότητα.
Ειδικότερα, το ενδιαφέρον εστιάζεται τόσο στην άμεση εφαρμογή όσο και στην ικανότητα του επιμορφούμενου να:

 • Αναλύει και διακρίνει τις διαταραχές στον ευρύτερο χώρο της Ειδικής Αγωγής και της Ψυχολογίας – Νευροψυχολογίας.
 • Διαμορφώνει Προγράμματα διαφοροποιημένης διδασκαλίας με τη χρήση Τ.Π.Ε. και της Ρομποτικής.
 • Έχει υπεύθυνο ρόλο στην διεπιστημονική ομάδα αντιμετώπισης δυσκολιών των μαθητών που ανακύπτουν στην τάξη / ή στην κοινότητα.
 • Σχεδιάζει προγράμματα πρώιμης εκπαιδευτικής και ψυχολογικής παρέμβασης με τη χρήση των Τ.Π.Ε.
 • Εφαρμόζει εξατομικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης προσαρμοσμένα στις ατομικές ανάγκες του κάθε μαθητή και:
 • Εφαρμόζει εξειδικευμένες θεραπευτικές τεχνικές.

Επιπλέον, βασικός στόχος του προγράμματος είναι να επιμορφώσει τους συμμετέχοντες σε θέματα που αφορούν τεχνικές αποκατάστασης και παρέμβασης στο χώρο της Ειδικής Αγωγής. Επίσης, βασική προτεραιότητα του προγράμματος είναι να προσφέρει τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες στους επιμορφούμενους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση τόσο στη διάγνωση όσο και στις μορφές θεραπείας, παρέμβασης και διδασκαλίας με την αρωγή των Τ.Π.Ε. και της Ρομποτικής, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τα άτομα τόσο στη Γενική όσο και στην Ειδική Αγωγή.

 

Μέθοδος επιμόρφωσης

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μέθοδο που υποστηρίζει την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του Εκπαιδευόμενου.

Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται σε ψηφιακή μορφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ενώ, παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων προς αξιολόγηση.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Αδιόριστους & Διορισμένους εκπαιδευτικούς
 • Ψυχολόγους
 • Ιατρούς
 • Λογοθεραπευτές
 • Εργοθεραπευτές
 • Ειδικούς Παιδαγωγούς
 • Κοινωνικούς Λειτουργούς
 • Προπτυχιακούς & Μεταπτυχιακούς φοιτητές
 • Επαγγελματίες Υγείας
 • Ενδιαφερόμενους στο χώρο της Ειδικής αγωγής
 • Κάθε ενδιαφερόμενο όσον αφορά τις θεματικές ενότητες

Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται ηλεκτρονικά:

1) μπαίνοντας στην ιστοσελίδα http://seminarioea.sed.uth.gr/, συμπληρώνοντας την έντυπη αίτηση σε μορφή word και στη συνέχεια στέλνοντάς την μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο email του εκπαιδευτικού προγράμματος: seminario20@uth.gr

ή

2) μπαίνοντας στην ιστοσελίδα www.learning.uth.gr του Κέντρου Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

 

Αίτηση Εγγραφής

 

Πιστοποιητικό παρακολούθησης – εξειδίκευσης

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, η επιτυχής παρακολούθηση των επιμέρους διδακτικών ενοτήτων οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης και Κατάρτισης στην Ειδική Αγωγή και Νευροψυχολογία σε θέματα διάγνωσης, αξιολόγησης, θεραπείας και τεχνικών πρώιμης παρέμβασης και αποκατάστασης. Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 570 διδακτικών ωρών επιμόρφωσης.

Πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διαθέτει πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) με τα μέλη που απαρτίζουν την επιστημονική και συγγραφική ομάδα να διαθέτει εξέχουσα εμπειρία και δραστηριοποίηση σε εξ αποστάσεως και δια ζώσης εκπαιδευτικά προγράμματα. Η πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πιστοποιεί την εκάστοτε συμμετοχή σε πρόγραμμα επιμόρφωσης βεβαιώνοντας τα αποκτηθέντα προσόντα αποσκοπώντας στη διευκόλυνση ευρέσεως εργασίας.

 

Τρόπος διεξαγωγής εκπαιδευτικού προγράμματος

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της μικτής μορφής προγραμμάτων εξειδίκευσης και Διά Βίου Μάθησης, καθώς περιλαμβάνει:

 • Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπου οι επιμορφούμενοι παρακολουθούν με ευέλικτο τρόπο το υλικό του προγράμματος.
 • Δια ζώσης συναντήσεις εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων.

 

Επιστημονικός υπεύθυνος

Επιστημονικά υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο κ. Αργύρης Καραπέτσας, Καθηγητής Νευροψυχολογίας – Νευρογλωσσολογίας, ο οποίος φέρει και την ευθύνη για το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος. Ο επιστημονικός υπεύθυνος διαθέτει πολύχρονη, πέραν της εικοσαετίας, εμπειρία στη διεξαγωγή και υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων σχεδιασμένων βάσει των σύγχρονων ερευνητικών επιστημονικών δεδομένων στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και της Ψυχολογίας – Νευροψυχολογίας τόσο σε θέματα Διάγνωσης όσο και Αποκατάστασης.

 

Επιστημονική ομάδα εκπαιδευτικού προγράμματος

Διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και άλλων Πανεπιστημίων καθώς και ειδικοί επιστήμονες με εξειδικευμένες γνώσεις.

 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με βάση τις αρχές και διαδικασίες της μικτής μορφής εκπαίδευσης (blended learning) που έχει υιοθετηθεί από πρωτοπόρα πανεπιστήμια και φορείς εκπαίδευσης σε παγκόσμιο επίπεδο, για τα προγράμματα που παρέχουν στο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης, καθώς περιλαμβάνει και δια ζώσης συναντήσεις εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων και ασύγχρονη εκπαίδευση, κατά την οποία οι επιμορφούμενοι παρακολουθούν με ευέλικτο τρόπο προσαρμοσμένο στις προσωπικές τους ανάγκες και προτεραιότητες, το υλικό του προγράμματος. Το υλικό αυτό παρέχεται με διάφορους τύπους αρχείων, κειμένου, ήχου και βίντεο.

Τόσο ο επιστημονικός υπεύθυνος, όσο και τα μέλη της επιστημονικής ομάδας, έχουν πολύχρονη εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων υψηλών απαιτήσεων.

 

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες Επιμόρφωσης

 • Γλώσσα: Κατάκτηση, Παθολογία, Αξιολόγηση & Αποκατάσταση-
 • Μαθησιακές Δυσκολίες: Αξιολόγηση & Αποκατάσταση-
 • Άγχος: Αξιολόγηση & Αντιμετώπιση-
 • Παιδική Κατάθλιψη: Αξιολόγηση & Αντιμετώπιση-
 • Οπτικό Σύστημα: Διαταραχές, Αξιολόγηση & Παρέμβαση –
 • Συμπεριφορική και Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία-
 • ΔΕΠ-Υ: Συμπτωματολογία & Υποστήριξη-
 • Αυτισμός: Συμπτωματολογία & Υποστήριξη-
 • Σχολικός Εκφοβισμός-
 • Εθισμός στο Διαδίκτυο και Τρόποι Αντιμετώπισης-
 • Νευροψυχολογία του    παιδιού:    Αξιολόγηση,   Διάγνωση   &    Τεχνικές Αποκατάστασης Εγκεφαλικών Δυσλειτουργιών-
 • Καινοτόμες Τεχνικές Ρομποτικής και Εφαρμογή στη Γενική και Ειδική Αγωγή (Lightbot, Scratch, Phet Interactive Simulations for Science and Math)-
 • Ακουστικό Σύστημα: Διαταραχές, Αξιολόγηση & Παρέμβαση –
 • Διαχείριση Σχολικής Τάξης-
 • Διαχείριση Συναισθημάτων και Ψυχικών Τραυμάτων-
 • Πρακτική Εξάσκηση και Εργασία Εμβάθυνσης-
 • Τεστ Αξιολόγησης

 

Χρονική διάρκεια και κόστος παρακολούθησης

Η χρονική διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος αντιστοιχεί σε 570 διδακτικές ώρες επιμόρφωσης.

Έναρξη Εκπαιδευτικού Προγράμματος: Δεκέμβριος 2019 

Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής παρατείνεται έως τις 20/12/2019

Λήξη Εκπαιδευτικού Προγράμματος: Ιούλιος 2020 (12-7-2020)

 

Το συνολικό κόστος του εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχεται στα 800€. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε τρεις (3) δόσεις (1η δόση – εγγραφή, 2η δόση και 3η δόση) και εκδίδεται απόδειξη είσπραξης ή τιμολόγιο (σε περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου παρακαλούμε να μας αποστείλετε στο e-mail learning@uth.gr τα στοιχεία τιμολόγησης την ίδια ημέρα με την καταβολή του ποσού στην τράπεζα). Επιπλέον, προσφέρεται έκπτωση σε πολλές κατηγορίες εκπαιδευόμενων (άνεργοι, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, φοιτητές, άτομα με προβλήματα υγείας και λοιπά). Ακολουθεί, ενδεικτικά, πίνακας με όλες τις κατηγορίες και η έκπτωση εξασφαλίζεται με την επίδειξη του αντίστοιχου δικαιολογητικού.

 

Σημειώνεται ότι αν κάποιος εκπαιδευόμενος εντάσσεται σε παραπάνω από μία κατηγορίες έκπτωσης, θα του χορηγηθεί η έκπτωση για μία μόνο κατηγορία.

 

ΕΚΠΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Κόστος προγράμματος – χωρίς έκπτωση – 800€ (3 δόσεις)
Άνεργοι, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, φοιτητές – 700€ (3 δόσεις)
Εφάπαξ καταβολή – 700€ (1 δόση)

Ομάδα 3 ατόμων και πάνω, με εφάπαξ καταβολή – 650€

 

Δικαιολογητικά έκπτωσης διδάκτρων :

Κάρτα Ανεργίας, πολυτεκνίας ή τριτεκνίας, φοιτητική ταυτότητα

 

Εγγραφή – 1η δόση : 300 ευρώ

 

Τα δίδακτρα για το πρόγραμμα καταβάλλονται στην  Alpha Bank, 

Αριθμός λογαριασμού 310-00-2002-020935,

IBAN GR6401403100310002002020935,

 

Κωδικός

έργου 4165.0103 – Β΄.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε ο Κωδικός έργου, καθώς και το Ονοματεπώνυμο του καταρτιζόμενου. Η απόδειξη της εγγραφής – 1ης δόσης επισυνάπτεται μαζί με την αίτηση εγγραφής.

 

Για κάθε επιπρόσθετη πληροφορία και για να υποβάλετε αίτηση στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορείτε να απευθυνθείτε :

 • στη Γραμματεία του Προγράμματος, στα τηλέφωνα 24210 74677
 • 24210 746778
 • 6989292060
 • ή ηλεκτρονικά στο e-mail: seminario20@uth.gr

 

στη Γραμματεία του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο τηλέφωνο 24210 06366

ή ηλεκτρονικά στο e-mail learning@uth.gr

 

 

Αίτηση Εγγραφής

 

Διαβάστε Επίσης  Τετραετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακού Επιπέδου στην Εικαστική Ψυχοθεραπεία Παιδιών & Εφήβων

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!