Αναπτύσσοντας την ισορροπία εργασίας-ζωής με τα Ταμεία της ΕΕ | Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου

Μετάφραση/Απόδοση: Ντούνης Ανδρέας

Η ισότητα των φύλων αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προβλέπεται στις συνθήκες της, όπως και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη των επικαιροποιημένων πολιτικών στόχων της ΕΕ υπό την ρύθμιση για τις μελλοντικές κοινές διατάξεις των Ταμείων της ΕΕ:

  • μία πιο έξυπνη Ευρώπη – για καινοτόμο και έξυπνο οικονομικό μετασχηματισμό·
  • μία πιο πράσινη Ευρώπη, με χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα·
  • μία περισσότερο συνδεδεμένη Ευρώπη – κινητικότητα και περιφερειακή πληροφόρηση και συνδεσιμότητα των τεχνολογιών επικοινωνιών·
  • μία περισσότερο κοινωνική Ευρώπη – υλοποιώντας των Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων·
  • μία Ευρώπη που είναι πιο κοντά στους πολίτες της – η βιώσιμη και συνεκτική ανάπτυξη των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών μέσω τοπικών πρωτοβουλιών.

Παρά ταύτα, οι ανισότητες εμμένουν σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην αγορά εργασίας και σε ανώτερες θέσεις διοίκησης, ενώ παράλληλα οι άντρες υποεκπροσωπούνται στη μη-αμειβόμενη εργασία στον τομέα της φροντίδας.

Σχεδόν κάθε γυναίκα στην ΕΕ ασχολείται με τη μαγειρική και τις οικιακές εργασίας κάθε ημέρα, σε σύγκριση με έναν στους τρεις άντρες. Ενώ υφίσταται πρόοδος για τις γυναίκες στην αγορά εργασίας, δεν έχει σημειωθεί σχεδόν καθόλου πρόοδος αναφορικά με την ισότητα των φύλων στη σφαίρα των υποχρεώσεων μη-αμειβόμενης φροντίδας κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών.

Η προαγωγή καλύτερης ισορροπίας εργασίας-ζωής για τις γυναίκες και τους άντρες βρίσκεται στον πυρήνα των πολιτικών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της νέας Στρατηγικής για την Ισότητα των Φύλων 2020-2025. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) έχει διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιούνται τα Ταμεία της ΕΕ και τι μπορούν να πραγματοποιήσουν για να προωθήσουν την ισορροπία εργασίας-ζωής.

 

Τι είναι η ισορροπία εργασίας-ζωής και γιατί έχει σημασία;

Η ισορροπία εργασίας-ζωής αφορά στην επίτευξη ισορροπίας μεταξύ ‘εργασίας’ και ‘ζωής’. Αναφερόμαστε, εδώ, στην ‘εργασία’ ως την αμειβόμενη εργασία και στην ‘ζωή’ ως οποιαδήποτε άλλη πτυχή, συμπεριλαμβανομένων αλλά μη-περιοριζόμενων στα εξής: στη μη-αμειβόμενη εργασία, στην οικιακή εργασία (μαγείρεμα, πλύσιμο, καθάρισμα κ.ο.κ.), στην εργασία στον τομέα της φροντίδας (ανάληψη φροντίδας των παιδιών, των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας, των ασθενών, των ανθρώπων με αναπηρία), καθώς και τη φροντίδα του εαυτού, τον ελεύθερο χρόνο και τις κοινωνικές δραστηριότητες.

 

Είναι δύσκολο να αναφερόμαστε στην ισορροπία εργασίας-ζωής δίχως να συζητούμε για την φροντίδα και την αξία που της αποδίδουμε. Όμως, τι είναι η φροντίδα; Η φροντίδα είναι μία έννοια που περικλείει τις διαδικασίες δημιουργίας, διατήρησης και αναπαραγωγής  των ανθρώπων, των εαυτών και των κοινωνικών σχέσεων σε τρία επίπεδα: (α) φροντίδα για τον εαυτό, (β) φροντίδα για τους άλλους και (γ) φροντίδα για τον κόσμο.

Η φροντίδα τείνει να παρουσιάζεται ως κάτι που απαιτείται μόνο για μία διακριτή ομάδα ανθρώπων που αποτελούν “υποκείμενα φροντίδας” – παιδιά, ασθενείς, άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας και/η άνθρωποι με αναπηρίες. Πάντως όλοι/όλες μας θα χρειαστούμε φροντίδα σε κάποιο στάδιο της ζωής μας. Η φροντίδα είναι θεμελιώδης για την επιβίωσή μας και τη βιωσιμότητά μας.

 

Ποιος μένει σπίτι φροντίζοντας τα παιδιά και τους γηραιότερους συγγενείς;

Τα ευρήματα του Δείκτη Ισότητας των Φύλων του ΕIGE καταδεικνύουν πώς σημαντικά λιγότερες γυναίκες συμμετέχουν σε αμειβόμενη εργασία από ό,τι άντρες, πολύ περισσότερες γυναίκες εν συγκρίσει με τους άντρες δουλεύουν σε εργασίες μερικής απασχόλησης, και οι γυναίκες εκτελούν την πλειονότητα της εργασίας στη φροντίδα και σε οικιακές εργασίες σε ολόκληρη την ΕΕ. Είναι σημαντικό να σημειωθεί πώς μεγάλος αριθμός γυναικών-μεταναστριών εργάζεται στον άτυπο τομέα φροντίδας στην ΕΕ, φροντίζοντας παιδιά, ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, ανθρώπους με ασθένειες και ανθρώπους με αναπηρίες.

 

Ποιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνονται για τη βελτίωση της ισορροπίας εργασίας-ζωής στην ΕΕ;

Οι στόχοι της Βαρκελώνης, που υιοθετήθηκαν το 2002, θέτουν στόχους για τη συμμετοχή στην επίσημη παιδική φροντίδα. Αυτό είναι ένα ειδικευμένο μέτρο για την απομάκρυνση των αντικινήτρων για τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας μέσω της αντιμετώπισης της χαμηλής παροχής υποδομών παιδικής φροντίδας. Τα κράτη-μέλη συμφώνησαν, έως το 2010, να παρέχουν παιδική φροντίδα για τουλάχιστον το 90% των παιδιών μεταξύ της ηλικίας των τριών ετών και της υποχρεωτικής σχολικής ηλικίας, και για τουλάχιστον το 33% των παιδιών κάτω των 3 ετών. Παρότι τα κράτη-μέλη σημείωσαν πρόοδο ως προς την επίτευξη αυτών των στόχων, υφίστανται σημαντικές διακυμάνσεις μεταξύ τους. Ενώ τα στατιστικά στοιχεία μπορεί να δείχνουν μεγάλη πρόοδο, εντούτοις δεν συμπεριλαμβάνουν την ποιότητα της φροντίδας, που αποτελεί μία θεμελιώδη πτυχή που θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψιν. 

Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων περιλαμβάνει την πρωτοβουλία ‘New Start’ για να επιληφθεί των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι γονείς και φροντιστές/φροντίστριες. Η ισορροπία εργασίας-ζωής αποτελεί μία από τις 20 αρχές που προβλέπει ο Πυλώνας.

Τον Ιούνιο του 2018, η ΕΕ εξέδωσε μία οδηγία για την ισορροπία εργασίας-ζωής ώστε να προκαλέσει τους παραδοσιακούς έμφυλους ρόλους στην φροντίδα. Η οδηγία αποτελεί ένα κάλεσμα για νομοθετικά και μη-νομοθετικά μέτρα για την αντιμετώπιση της υποεκπροσώπησης των γυναικών στην αγορά εργασίας και την υπερεκπροσώπησή στους στην μη-αμειβόμενη εργασία στον τομέα της φροντίδας.

Διαβάστε Επίσης  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά τη γνώμη των πολιτών σχετικά με τη νέα Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Παιδιών

Πώς σχετίζεται η ισορροπία εργασίας-ζωής με τα Ταμεία της ΕΕ;

Τρεις δέσμες μέτρων  – νομικά, πολιτικά και οικονομικά – είναι καθοριστικά για την αποτελεσματική ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου. Είναι εξίσου θεμελιώδεις για τη διαμόρφωση, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των μέτρων για την προώθηση της ισορροπίας εργασίας-ζωής ως τμήμα μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την προώθηση της ισότητας των φύλων.

Ως μέρος της πρωτοβουλίας της Επιτροπής για την υποστήριξη της ισορροπίας εργασίας-ζωής, η Επιτροπή θα διασφαλίσει μαζί με τα τα κράτη μέλη, πώς το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και έτερα διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία υποστηρίζουν επαρκώς τα μέτρα εξισορρόπησης εργασίας-ζωής. Αυτό σημαίνει πώς τα Ταμεία της ΕΕ, και ειδικότερα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ESF) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, αποτελούν θεμελιώδη εργαλεία επενδύσεων για την υποστήριξη των πολιτικών προτεραιοτήτων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ισορροπίας εργασίας-ζωής.

Παρά ταύτα, τα ευρήματα έως τώρα αναφορικά με την υφιστάμενη λειτουργία των Ταμείων καταδεικνύουν πώς κανένα από αυτά τα κύρια στρατηγικά επενδυτικά εργαλεία (ΕΚΤ και Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) δεν αξιοποιείται στο πλήρες των δυνατοτήτων του για την προώθηση της ισότητας των φύλων. Παρότι η ισότητα των φύλων περικλείεται στους στόχους και των δύο Ταμείων, οι έρευνες δείχνουν πώς οι ευκαιρίες για συναφείς δράσεις για την ισορροπία εργασίας-ζωής και ισότητα των φύλων τείνουν να μην υπερισχύουν στα εθνικά και υπο-εθνικά προγράμματα.

Τα μέτρα που σχετίζονται με την ισορροπία εργασίας-ζωής εστιάζουν ειδικότερα στη βελτίωση της θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας μέσω της παροχής καθοδήγησης και υποστήριξης για εταιρίες και εργαζόμενες/εργαζόμενους αναφορικά με την άδεια μητρότητας, πατρότητας ή γονεϊκές άδειες.

Ελάχιστες πρωτοβουλίες εστιάζουν στην αλλαγή των στερεοτύπων στην αγορά εργασίας, για παράδειγμα μέσω της ενθάρρυνσης περισσότερων αντρών για τη συμμετοχή τους στη μη-αμειβόμενη και αμειβόμενη εργασία στον τομέα της φροντίδας, και περισσότερων γυναικών σε καλύτερα αμειβόμενους τομείς που κυριαρχούνται από άντρες.

 

Έχουν αλλάξει οι παρεμβάσεις των διαρθρωτικών και επενδυτικών Ταμείων αναφορικά με την ισορροπία εργασίας-ζωής τις έμφυλες σχέσεις, τους ρόλους και τις ευθύνες για τις γυναίκες και τους άντρες στην ΕΕ;

Το ερώτημα αυτό παραμένει αναπάντητο. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη εξειδικευμένης ανάλυσης για αυτά τα ζητήματα όπως και σχετικά με τον αντίκτυπο των έμφυλων στερεοτύπων στην οικονομική και κοινωνική ευημερία των γυναικών και των αντρών.

 

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις μπορούν να βελτιώσουν την ισορροπία εργασίας-ζωής: Μελέτη περίπτωσης από την Εσθονία

Η Εσθονία βελτιώνει την ισορροπία εργασίας-ζωής μέσω του κοινού σχεδιασμού των παρεμβάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για την παροχή υπηρεσιών παιδικής φροντίδας. Ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ανέρχεται συνολικά σε 38,7 εκατομμύρια ευρώ για δύο ανοικτές σειρές αιτήσεων για τη “δημιουργία υπηρεσιών παιδικής φροντίδας και υποστήριξης για παιδιά με αναπηρίες ηλικίας 0-7 ετών” και τη δημιουργία υπηρεσιών παιδικής φροντίδας για παιδιά ηλικίας 0-7 ετών’.

H προσφορά υπηρεσιών παιδικής φροντίδας μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου σχεδιάσθηκε σε συνδυασμό με την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης υπό την “βιώσιμη αστική ανάπτυξη”, η οποία, με προϋπολογισμό 34 εκατομμυρίων ευρώ, υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών παιδικής φροντίδας και προσχολικής εκπαίδευσης σε ευρύτερες αστικές περιοχές για την μείωση της ανάγκης μεταφορών, με την παράλληλη υποστήριξη της απασχόλησης. Αυτές οι ενέργειες είχαν ως αποτέλεσμα 708 νέες θέσεις παιδικής φροντίδας, μικρότερες λίστες αναμονής για παιδική φροντίδα, την επανένταξη των φροντιστών και κηδεμόνων στην αγορά εργασίας, και την βελτίωση στην ισορροπία εργασίας-ζωής των γονέων, σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση Εφαρμογής 2017 της Εσθονίας.

 

Πώς μπορούμε να προωθήσουμε την ισορροπία εργασίας-ζωής αξιοποιώντας τα Ταμεία της ΕΕ;

Κατά την χρηματοδοτική περίοδο 2021–2027, 143 δέσμες μέτρων παρουσιάζονται εντός του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ ως πιθανές παρεμβάσεις. Παρότι μόλις μία παρέμβαση εστιάζει ειδικότερα στην ισορροπία εργασίας-ζωής, πολλά μέτρα αλληλεπικαλύπτονται, και μπορούν να συνεισφέρουν στη βελτίωση της ισορροπίας εργασίας-ζωής εάν η ισότητα των φύλων ενσωματώνεται κατάλληλα. Η ισότητα των φύλων θα πρέπει, κατά αυτό τον τρόπο, να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε βήμα του κύκλου προγραμματισμού του Ταμείου.

Παρόλα αυτά, η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου συχνά δεν γίνεται καλά κατανοητή ούτε εφαρμόζεται αποτελεσματικά, ειδικότερα στη σφαίρα της χάραξης του προϋπολογισμού και των επενδύσεων. Όταν οι έμφυλες διαστάσεις δεν αναλύονται κατάλληλα, όταν δεν συμπεριλαμβάνονται ρητά και ενσωματώνονται στα προγράμματα, οι ανισότητες που σχετίζονται με το φύλο μπορεί να παραβλέπονται. Για παράδειγμα, οι μέθοδοι ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και τα εργαλεία μπορεί να θεωρηθούν μη-αναγκαία για μέτρα που σχετίζονται με την ανακύκλωση και την κατασκευή σιδηροδρόμων, όμως η δυσαναλογία στην κατανομή της μη-αμειβόμενης οικιακής εργασίας και εργασίας στην φροντίδα για τις γυναίκες όπως και τα διαφορετικά μοτίβα ταξιδίων θα καθιστούσε ζωτική τη διενέργεια μίας ανάλυσης με βάση το φύλο και μία αξιολόγηση αντίκτυπου με βάση το φύλο για αντίστοιχα μέτρα, με στόχο να προαχθεί η ισορροπία εργασίας-ζωής.

Υφίσταται ανάγκη για τον μετασχηματισμό των επενδύσεων για την επίτευξη της ισότητας των φύλων. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αξιοποιούν την χρηματοδότηση μέσω των Ταμείων της ΕΕ ώστε να διασφαλίζουν την εστίαση σε “επενδύσεις για την ευημερία”, οι οποίες είναι κρίσιμες για την ατομική ευημερία και τις έμφυλα-δίκαιες και βιώσιμες κοινωνίες. Αυτό μεταφράζεται στην αναγνώριση των ποικίλων διαστάσεων ανισοτήτων που υφίστανται, όπως το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, η φτώχεια, η ηλικία, η φυλή, η εθνικότητα, η τοποθεσία (αγροτική/αστική), αναπηρία, σεξουαλικός προσανατολισμός και θρησκεία, και πώς διατέμνονται με το φύλο. Σημαίνει επίσης πώς θα πρέπει να αποδίδεται αξία στη φροντίδα και να αναγνωρίζεται το δικαίωμα όλων στην φροντίδα.

Διαβάστε Επίσης  Νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Εφαρμόζοντας μία έμφυλη οπτική στη φυσική υποδομή

Μπορεί η δημιουργία ενός δρόμου, ενός κέντρου ανακύκλωσης ή η επέκταση των δημόσιων υπηρεσιών μεταφορών να προάγουν την ισότητα των φύλων; Η απάντηση είναι ναι. Έτσι, μία έμφυλη οπτική θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη φυσική υποδομή.

Η διαβίωση σε μία περιοχή με κακούς δρόμους και περιορισμένες δημόσιες μεταφορές μπορεί να έχει μεγαλύτερο αρνητικό αντίκτυπο σε γυναίκες και κορίτσια από ό,τι σε άντρες και αγόρια. Αυτό οφείλεται στους ρόλους και τις ευθύνες τους στην κοινωνία. Οι γυναίκες μπορεί να αντιμετωπίσουν ζητήματα ασφάλειας όταν πρέπει να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις με τα πόδια για να έχουν πρόσβαση στα δημόσια μέσα συγκοινωνίας τη νύχτα. Το κόστος μεταφοράς υπό την απουσία αποτελεσματικών, ασφαλών και προσιτών οικονομικά δημόσιων μεταφορών μπορεί να αποτρέψει τις γυναίκες από την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, την ανάληψη καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας ή εργασίας τη νύχτα.

Η ανάλυση του πώς και γιατί οι γυναίκες χρησιμοποιούν την φυσική υποδομή, ενώ συμπεριλαμβάνονται και οι έμφυλες νόρμες στον τομέα της φροντίδας, μπορεί να αποτελέσει οδηγό για ζωτικές αλλαγές. Οι γυναίκες στην ΕΕ είναι πιο πιθανόν να απασχολούνται μέσω θέσεων μερικής απασχόλησης και να εκτελούν το μεγαλύτερο μέρος της μη-αμειβόμενης εργασίας στον τομέα της φροντίδας. Οι γυναίκες δαπανούν επίσης λιγότερο χρόνο σε δραστηριότητες αναψυχής και αθλητισμού και είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν δημόσιες συγκοινωνίες και να φροντίσουν μικρά παιδιά.

Οι φροντιστές, που είναι κατά κύριο λόγο γυναίκες, θα επωφεληθούν κατά αυτό τον περισσότερο από λεωφορεία με ειδικές πλατφόρμες εισόδου και ειδικούς χώρους για καροτσάκια. Οι λεωφοριόδρομοι με στάσεις πλησίον σχολείων, παιδικών σταθμών, χώρων εργασίας και καταστημάτων θα αποτελέσουν επίσης πλεονέκτημα. Αυτές οι προσαρμογές θα καταστήσουν ευκολότερη την καθημερινότητα των χρηστών δημόσιων μεταφορών, ειδικότερα όταν ταξιδεύουν με παιδιά.

Έτσι αυξάνεται η κινητικότητα και μειώνεται η κοινωνική απομόνωση.

Ένα μοντέλο για ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την ισορροπία εργασίας-ζωής με συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου

Το μοντέλο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων αναφορικά με παρεμβάσεις που εντάσσουν τη διάσταση του φύλου για την προαγωγή της ισορροπίας εργασίας-ζωής με την αξιοποίηση των Ταμείων της ΕΕ υποστηρίζει καινοτόμες πρακτικές για την πραγματοποίηση των δυνατοτήτων του ΕΚΤ+ και του ΕΤΠΑ για την προαγωγή της ισορροπίας εργασίας-ζωής στην ΕΕ.

Το μοντέλο υπογραμμίζει τις ευκαιρίες για τη διασφάλιση χρηματοδότησης για την ισότητα των φύλων μέσω της πρακτικής εφαρμογής μέτρων ισορροπίας εργασίας-ζωής με συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου για τη χρηματοδοτική περίοδο 2021-2027. Αυτό πραγματοποιείται μέσω της παρουσίασης μίας διευρυμένης οπτικής της φροντίδας και της εστίασης στον μετασχηματισμό των ρόλων και των ευθυνών στις επίσημες και ανεπίσημες δομές φροντίδας.

Το μοντέλο κατηγοριοποιεί τις προτεινόμενες παρεμβάσεις σύμφωνα με τους στόχους στις ρυθμίσεις των προτεινόμενων Ταμείων. Προσθέτει επίσης μία δέσμη δράσεων που δεν αναφέρονται ρητώς στις νομοθετικές πράξεις. Αυτές θα υποστηρίξουν την ισορροπία εργασίας-ζωής μέσω:

  • της βελτίωσης της ποιότητας και της προσβασιμότητας της παροχής φροντίδας·
  • υποστήριξης της ενεργού γήρανσης·
  • ενίσχυσης της ολοκληρωμένης επικοινωνίας στη φροντίδα υγείας·
  • ανάπτυξης της ένταξης των διαμοιραζόμενων υπηρεσιών·
  • ανάπτυξης της ένταξης της επέκτασης της απασχολησιμότητας του εργατικού δυναμικού στον τομέα της φροντίδας μέσω της βελτίωσης της ποιότητας της απασχόλησης που σχετίζεται με τον τομέα της φροντίδας.

Οι δράσεις αυτές παρέχονται ως μία μορφή καθοδήγησης με παράδειγμα εφαρμογής το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+, και θα βοηθήσουν να σκεφθείτε για πιθανές παρεμβάσεις όπως και συστατικά στοιχεία σχεδιασμού προγραμμάτων.

Η εφαρμογή αυτού του μοντέλου μπορεί να βοηθήσει στην εξασφάλιση πώς τα Ταμεία της ΕΕ επιλαμβάνονται των προκλήσεων της ισορροπίας εργασίας-ζωής που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι γονείς και φροντιστές, σε όλη την πολυπλοκότητά τους, στην ΕΕ του σήμερα.

Το μοντέλο, όπως και έτερα εργαλεία ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και κατάρτισης προϋπολογισμού για τα Ταμεία της ΕΕ, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων: https://eige.europa.eu/

 

 

Η παρουσίαση εντάσσεται στην πρωτοβουλία Αρθρογραφία – Μελέτες του socialpolicy.gr, που σας προσφέρει ερευνητικό υλικό στα πεδία της κοινωνικής πολιτικής, της κοινωνικής θεωρίας και της κοινωνιολογίας.

Για περισσότερα θέματα φύλου και ισότητας δείτε εδώ

Ακολουθήστε μας στο facebook: http://www.facebook.com/socialpolicy.gr

Βρείτε μας & στο twitter: https://twitter.com/socpolicy

 

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail, αν επιθυμείτε να συμπεριληφθεί και η δική σας εργασία/ μελέτη στη βάση δεδομένων μας: info@socialpolicy.gr

 

Πηγή:

 

Διαβάστε Επίσης  Μια Ένωση ισότητας — Στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025

Be the first to comment on "Αναπτύσσοντας την ισορροπία εργασίας-ζωής με τα Ταμεία της ΕΕ | Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!