Συντονιστής/στρια Κοινωνικών Λειτουργών στην Κάριτας Ελλάς

                        Αθήνα, 20/05/2020

  Αρ. Πρωτ.: 332/2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ/ΣΤΡΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

_______________________

H Κάριτας Ελλάς, Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση, που εδρεύει στην Αθήνα, οδ. Καποδιστρίου 52 – Πλ. Βάθη, είναι φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης. Εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας και βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη.

Η Κάριτας Ελλάς δεσμεύεται

 • να διασφαλίζει τον σεβασμό στο Eλληνικό και Eυρωπαϊκό Δίκαιο και το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο.
 • να διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με την Πολιτική πρόληψης και προστασίας των παιδιών και των ευάλωτων ενηλίκων από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση
 • για την υιοθέτηση συμπεριφοράς από το σύνολο του προσωπικού, των εθελοντών, των συνεργατών και των θεσμικών εκπροσώπων της σύμφωνα με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας και την Πολιτική της Κάριτας Ελλάς για τη Διασφάλιση και Προστασία παιδιών και ευάλωτων ενηλίκων.

           Κάθε υποψήφιος/α στον/στην οποίο/α προσφέρεται μια θέση εργασίας στην Κάριτας Ελλάς, υπογράφει την Πολιτική Διασφάλισης και τον Κώδικα Δεοντολογίας ως προσάρτημα της σύμβασης εργασίας και συμφωνεί ότι θα συμπεριφέρεται όπως αρμόζει σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών των εγγράφων.

Η Κάριτας Ελλάς, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και λαβαίνοντας υπόψη της τα όσα ορίζονται στα άρθρα 2, 3, 4, 13 και 20 του Καταστατικού της,

ΠΡΟΚΗΡΥΤΤΕΙ

την πλήρωση μίας (1) θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου έργου με πλήρη απασχόληση και με την ειδικότητα «Συντονιστής/στρια Κοινωνικών Λειτουργών» ο οποίος/η οποία θα απασχοληθεί στο αναφερόμενο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς», στο παρακάτω περιγραφόμενο σε περίληψη Έργο:

 

Τίτλος Έργου: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 2020 – ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ / URBAN SHELTER PROJECT 2020

Σύντομη Περιγραφή:

Η Κάριτας Ελλάς, σε συνεργασία με τους Εταίρους της στο ως άνω Πρόγραμμα, παρέχει  στέγαση και  ασφαλή διαμονή σε οικιστικά συγκροτήματα σε αστικές και ημιαστικές περιοχές της Αττικής, σε ευπαθείς ομάδες μεταναστών  από την Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, το Αφγανιστάν, το Ιράκ, το Πακιστάν, το Ιράν και άλλες Χώρες, οι οποίοι προβλέπεται να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα, αιτούμενοι άσυλο ή και αναγνωρισμένων προσφύγων. Παράλληλα προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης, περιλαμβανομένης της πρόσβασης σε διαχείριση υποθέσεων, παροχή πληροφόρησης και παραπομπές σε Υπηρεσίες Οργανισμών για την κάλυψη διαφόρων αναγκών τους, οργάνωση και συμμετοχή σε πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες, καθώς και σε ευκαιρίες μάθησης και καλλιέργειας των δεξιοτήτων τους, με βάση το προσδιορισμένο συμφέρον, τις ανάγκες των ανωτέρω ωφελούμενων και τις προδιαγραφές του Προγράμματος. Οι συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες  παρέχονται τόσο στα καταλύματα, όσο και στο  «Κέντρο Κοινωνικών Υπηρεσιών» της Κάριτας Ελλάς από το εξειδικευμένο προσωπικό αυτής.

 

1.- Επιλογή και Πρόσληψη : Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη των υποψηφίων για τη θέση Βοηθού Υλοποίησης Προγράμματος θα γίνει από την Εκτελεστική Επιτροπή της Κάριτας Ελλάς, όπως ειδικότερα ορίζεται στην αριθ. 19/16-5-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, και θα επιλεγεί ο/η  υποψήφιος/α, του/της οποίου/ας τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, υπερτερούν έναντι των άλλων υποψηφίων.    

 

2.-  Αριθμός θέσεων Εργασίας : Μία (1)

 

3.- Ειδικότητα  : Συντονιστής/στρια Κοινωνικών Λειτουργών

 

4.- Σύμβαση Εργασίας:

      α) Είδος Σύμβασης: Σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου Ορισμένου  Έργου, 02/06/2020 έως 30/06/2020

           β) Ημέρες και ώρες απασχόλησης: Όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 9 π.μ. έως 5 μ.μ.

 

5.- Φορέας απασχόλησης:   Το Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο – Μ.Κ.Ο «Κάριτας Ελλάς»

 

6.- Αντικείμενα εργασιών 

 • Εξασφαλίζει την άρτια παροχή ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προγράμματος και με γνώμονα την ενταξιακή πορεία των προσφύγων.
 • Συντονίζει και αξιολογεί το έργο της κοινωνικής υπηρεσίας δίνοντας κατευθύνσεις στους Υπεύθυνους Υποθέσεων (Κοινωνικούς Λειτουργούς).
 • Καθοδηγεί τους Υπεύθυνους Υποθέσεων στις περιπτώσεις που απαιτείται εμπλοκή των αρχών.
 • Οργανώνει τις εβδομαδιαίες συναντήσεις με τους Υπεύθυνους Υποθέσεων κατά τις οποίες συζητιούνται συγκεκριμένες υποθέσεις, γίνεται παρακολούθηση των υποθέσεων και δίνονται κατευθύνσεις.
 • Συμμετέχει στις συναντήσεις με τους Υπεύθυνους Πεδίου και τον Συντονιστή Υπεύθυνων Πεδίου (ΣΥΠ) και προτείνει λύσεις ή βελτιώσεις στον τρόπο λειτουργίας του Προγράμματος. 
 • Συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο Προγράμματος (ΥΠ) και τον Συντονιστή Υπεύθυνων Πεδίου για την αξιολόγηση των αναγκών του Προγράμματος και την υλοποίηση των αντίστοιχων αποφάσεων.
 • Συντάσσει αναφορές και εκθέσεις σε ελληνική και αγγλική γλώσσα.
 • Εξασφαλίζει την καλή συνεργασία με άλλους οργανισμούς και κρατικούς φορείς.
 • Εκπροσωπεί τον Οργανισμό σε συναντήσεις που έχουν άμεση σχέση με τη ψυχο-κοινωνική στήριξη των ωφελούμενων του Προγράμματος.

 

7.- Εργασιακό Περιβάλλον

Η εργασία πραγματοποιείται στην Αττική.

 

8.- Αποποίηση ευθύνης

Η παρούσα περιγραφή εργασιακής θέσεως, δεν συνιστά διεξοδική λίστα ικανοτήτων, προσπάθειας, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη θέση αυτή.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Πανεπιστημιακός τίτλος Κοινωνικών σπουδών / Κοινωνικής Εργασίας ή παρεμφερής κλάδος.
 • Θα συνεκτιμηθεί μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό πεδίο.
 • Τουλάχιστον τρία (3) έτη σχετικής εμπειρίας. Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί.
 • Εμπειρία εργασίας με πρόσφυγες και μετανάστες.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Διαχείριση κρίσεων και έκτακτων αναγκών. 
 • Εμπειρία στην διαχείριση ομάδων.
 • Ικανότητα λήψης και υλοποίησης αποφάσεων και εργασίας υπό πίεση.
 • Ικανότητα χρήσης προγραμμάτων (Word, Excelκαι Outlook).
 • Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση και δυνατότητα επικοινωνίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. 
 • Γνώση και εκτίμηση για το Όραμα και την Αποστολή της Κάριτας  Ελλάς.

 

Υποβολή Αίτησης υποψηφιότητας και άλλων δικαιολογητικών

    Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση,

β) Συνοδευτική Επιστολή,

γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα με την όποια προϋπηρεσία τους, σε επιμορφωτικά Σεμινάρια, την απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π. και άλλα κατά την κρίση τους χρήσιμα βιογραφικά  στοιχεία για την τεκμηρίωση των τυπικών τους προσόντων και

δ) Δήλωση Συναίνεσης.

Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas1@caritas.gr  και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΣΚΛ 05/2020  – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ  – ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ/ URBAN SHELTER PROJECT»

 

ΑΙΤΗΣΗ_ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, ορίζεται η Κυριακή  31 Μαΐου  2020.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που θα υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη θέση αυτή, πρέπει να έχουν άδεια να εργαστούν στην Ελλάδα την περίοδο που καταθέτουν την Αίτησή τους και τα λοιπά δικαιολογητικά ή με δυνατότητα ανανέωσης, τουλάχιστον, για όσο διάστημα θα προβλέπει η Σύμβαση Εργασίας τους.

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί οφείλει να προσκομίσει τα έγγραφα που θα ζητηθούν από τα αρμόδια Όργανα της Κάριτας Ελλάς. 

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Ελλάς, στις Κάριτας των Καθολικών Εκκλησιαστικών Επαρχιών της Ελλάδας και σε Ιστοσελίδες εύρεσης εργασίας. Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και Έντυπο για τη συμπλήρωση της Αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Ελλάς www.caritas.gr  .

 

Διαβάστε Επίσης  Υπεύθυνος/η Πεδίου και Διασύνδεσης (Φαρσί) - Αθήνα στην Κάριτας Ελλάς

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!