Συντονιστής/στρια Προγραμμάτων στην Κάριτας Ελλάς

Αθήνα 20 Μαΐου 2020

                                                                                      Αριθ. Πρωτ. 333/2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ    

_______________________

                H Κάριτας Ελλάς, Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση, που εδρεύει στην Αθήνα, οδ. Καποδιστρίου 52 – Πλ. Βάθη, είναι φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης. Εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας και βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη.

Η Κάριτας Ελλάς δεσμεύεται

  • να διασφαλίζει τον σεβασμό στο ελληνικό και ευρωπαϊκό Δίκαιο και το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο.
  • να διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με την Πολιτική πρόληψης και προστασίας των παιδιών και των ευάλωτων ενηλίκων από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση
  • για την υιοθέτηση συμπεριφοράς από το σύνολο του προσωπικού, των εθελοντών, των συνεργατών και των θεσμικών εκπροσώπων της σύμφωνα με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας και την Πολιτική της Κάριτας Ελλάς για τη Διασφάλιση και Προστασία παιδιών και ευάλωτων ενηλίκων.

Κάθε υποψήφιος/α στον/στην οποίο/α προσφέρεται μια θέση εργασίας στην Κάριτας Ελλάς, υπογράφει την Πολιτική Διασφάλισης και τον Κώδικα Δεοντολογίας ως προσάρτημα της σύμβασης εργασίας και συμφωνεί ότι θα συμπεριφέρεται όπως αρμόζει σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών των εγγράφων.

Η Κάριτας Ελλάς, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και λαβαίνοντας υπόψη της τα όσα ορίζονται στα άρθρα 2, 3, 4, 13 και 20 του Καταστατικού της,

ΠΡΟΚΗΡΥΤΤΕΙ

την πλήρωση μιας (1) θέσεως εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με πλήρη απασχόληση και με την ειδικότητα :

“Συντονιστής/τρια Προγραμμάτων” τα οποία υλοποιεί η Κάριτας Ελλάς. Ο/Η Συντονιστής/τρια Προγραμμάτων θα απασχοληθεί στην έδρα της Κάριτας Ελλάς με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

1.- Επιλογή και Πρόσληψη : Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη του Γενικού Συντονιστή Προγραμμάτων που υλοποιεί η Κάριτας Ελλάς, θα γίνει από την Εκτελεστική Επιτροπή της Κάριτας αυτής, ανάμεσα σε άτομα που θα έχουν από πριν αξιολογηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και που θα έχουν κληθεί σε συνέντευξη από την Επιτροπή αυτή, όπως ειδικότερα ορίζεται στην αριθ. 19 / 16-5-2016  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κάριτας Ελλάς. Θα επιλεγεί ο  υποψήφιος, του οποίου τα τυπικά, τα ουσιαστικά και τα άλλα, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης, προσόντα, υπερτερούν έναντι αυτών των άλλων υποψηφίων.

 

2.-  Αριθμός θέσεων Εργασίας :  Μία (1).

 

3.- Ειδικότητα : Συντονιστής /τρια Προγραμμάτων

 

4.- Σύμβαση Εργασίας:

      α) Είδος Σύμβασης: Σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου Έργου, από 10/06/2020 έως και 31/12/2020

      β) Ημέρες και ώρες απασχόλησης: Όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 8 πμ έως τις 4 μμ.

 

5.- Φορέας απασχόλησης: Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο «Κάριτας Ελλάς» – Μ.Κ.Ο.

 

6.- Γενική περιγραφή καθηκόντων :

Ο/Η Συντονιστής/τρια Προγραμμάτων ενεργεί σύμφωνα με τις αρχές, τις αξίες και το όραμα της Κάριτας Ελλάς. Μεριμνά για τη διασφάλιση και προστασία των ευάλωτων ενηλικών και των παιδιών που εξυπηρετούνται από τα προγράμματα σύμφωνα με τη σχετική Πολιτική της Κάριτας Ελλάς και τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας. Επίσης φροντίζει για τη διαχείριση και τη διασφάλιση τις ποιότητας των Προγραμμάτων του Οργανισμού, και συμβάλει στη διαμόρφωση μια κοινής στρατηγικής από τους διαχειριστές των προγραμμάτων. Συνεργάζεται με τη Διευθύντρια και την Προϊσταμένη των Διοικητικών Υπηρεσιών της Κάριτας Ελλάς, με τους Υπεύθυνους των Προγραμμάτων και με τους Προϊσταμένους των άλλων υπηρεσιών.

Συμβάλει στην Οργανωτική Ανάπτυξη της Κάριτας Ελλάς με προτάσεις και πλάνα εργασίας σύμφωνα με τα τρέχοντα πρότυπα όπως αυτά προκύπτουν από τους συνεργαζόμενους δωρητές αλλά και τα πρότυπα πιθανών νέων δωρητών.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες της εργασίας είναι οι ακόλουθες:

 

7.- Αρμοδιότητες και ευθύνες :

α- Συντονισμός, διαχείριση, αξιολόγηση

– Συντονίζει, επιβλέπει και καθοδηγεί τους Υπεύθυνους  των Προγραμμάτων και μεριμνά για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της εργασίας τους.

– Συμβάλει στη διαμόρφωση, αξιολόγηση και υποβολή νέων προτάσεων ή επεκτάσεων υλοποιούμενων προγραμμάτων.

-Υποβάλλει στη Διοίκηση της Κάριτας Ελλάς προτάσεις, σχετικά με τη στρατηγική των προγραμμάτων, τροποποιήσεις και βελτιώσεις αυτών.

-Διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή των Προγραμμάτων και την παρακολούθησή  τους στις διάφορες πτυχές τους. – Εξασφαλίζει τη διαφάνεια της χρήσης των πόρων των Προγραμμάτων.

-Διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις διαδικασίες των Χορηγών των Προγραμμάτων που συντονίζει.

-Αξιολογεί τα προγράμματα και τον στρατηγικό σχεδιασμό τους, σε συνεργασία με την ομάδα ευθύνης του σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε προγράμματος.

-Εξασφαλίζει τη σωστή χρήση των εργαλείων, των πρωτοκόλλων και των κατευθυντηρίων γραμμών του κάθε προγράμματος αναφορικά με την ποιότητα των αποτελεσμάτων τους   (Συντονισμός και Αξιολόγηση).

– Διοργανώνει τακτικές συντονιστικές συναντήσεις της ομάδας των συνεργατών του/της, σε συνεργασία με τη Διευθύντρια και την Προϊσταμένη των Υπηρεσιών της Κάριτας Ελλάς.

‐Διατηρεί οργανωμένο αρχείο για τα Προγράμματα που συντονίζει, τα συμφωνητικά, τους προϋπολογισμούς και απολογισμούς και αξιολογήσεις των προγραμμάτων.

-Συντάσσει τακτικές αναφορές σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων ή νέες προτάσεις προς τη Διεύθυνση.

 

β- Διαχείριση ασφάλειας

-Φροντίζει για την ασφάλεια και την προστασία των εργαζομένων και των εξυπηρετούμενων των Προγραμμάτων που συντονίζει.

– Φροντίζει για την τήρηση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφορικά με τους εργαζόμενους και τους εξυπηρετούμενους των προγραμμάτων

 

γ- Ανεύρεση πόρων

– Αξιολογεί τις ανάγκες της Κοινωνίας και συντάσσει προτάσεις νέων προγραμμάτων. Φροντίζει για την ανεύρεση πόρων αναζητώντας πιθανούς χορηγούς και συλλέγει πληροφορίες για νέες χρηματοδοτήσεις. Αξιολογεί και αναλύει τους κινδύνους .

 

δ.- Επικοινωνία

-Διατηρεί σχέσεις επικοινωνίας και συνεργασίας με τις αντίστοιχες Κάριτας των Καθολικών Εκκλησιαστικών Επαρχιών της Ελλάδας και του Διεθνούς Δικτύου Κάριτας.

-Επιδιώκει, σε συνεργασία με τη Διευθύντρια και την Προϊσταμένη των Υπηρεσιών της Κάριτας Ελλάς, τη δημιουργία δημόσιων σχέσεων με άλλες Οργανώσεις και Οργανισμούς που εργάζονται στο ίδιο πεδίο και που μπορούν να συμβάλλουν στον κοινό στόχο και σκοπό δράσης της Κάριτας Ελλάς.

– Συμμετέχει σε συναντήσεις με άλλους φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς, με σκοπό συνέργειες και συνεργασίες.

– Είναι υπεύθυνος για το συντονισμό της έκδοσης της Ετήσιας Αναφοράς του Οργανισμού και συμβάλει στη διαμόρφωση και εφαρμογή της επικοινωνιακής στρατηγικής και συνηγορίας της Κάριτας Ελλάς.

 

ε.- Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού των Προγραμμάτων που συντονίζει

-Εξασφαλίζει την επαρκή ροή των πληροφοριών μεταξύ των ομάδων των Προγραμμάτων έτσι ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση της γνώσης, των καλών πρακτικών, της τεχνογνωσίας και των πιθανών ρίσκων.-Σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Προγραμμάτων υποστηρίζει τις ομάδες πεδίου αναφορικά με τη διαχείριση του άγχους και γενικά στρεσογόνων καταστάσεων. -Υποστηρίζει τους Υπεύθυνους Προγραμμάτων, συμβάλλοντας στον εντοπισμό των αναγκών εκπαίδευσης, στη δημιουργία προγραμμάτων κατάρτισης ή συμβουλευτική/καθοδήγηση (mentoring/coaching) και την παρακολούθηση σχετικά με τη σωστή εφαρμογή τους.-Καλλιεργεί τη δημιουργία / διατήρηση ενός «Ομαδικού πνεύματος» μεταξύ  των εργαζομένων και των εθελοντών που εμπλέκονται με το αντικείμενο της εργασίας του.

 

στ- Επίβλεψη της οικονομικής διαχείρισης των προγραμμάτων

– Συμβάλει στην κατάρτιση του προϋπολογισμού υλοποίησης Προγραμμάτων,  σε  συνεργασία με τον Υπεύθυνο Υπάλληλο του Γραφείου Οικονομικών της Κάριτας Ελλάς και τους Υπεύθυνους των Έργων τα οποία εκτελεί η Κάριτας αυτή.

– Εξασφαλίζει όπως, οι κατάλληλες διοικητικές, οικονομικές και λογιστικές διαδικασίες  του Οργανισμού Κάριτας Ελλάς στον τομέα αρμοδιότητάς του, γίνονται με το σωστό τρόπο και οι λειτουργίες υποστήριξης πραγματοποιούνται αποτελεσματικά και αποδοτικά προς όφελος της επίτευξης των στόχων των Προγραμμάτων που συντονίζει.

– Παρακολουθεί σε τακτική βάση τις δαπάνες των Προγραμμάτων που συντονίζει, βάσει του προϋπολογισμού τους, καταθέτοντας σχετικές αναφορές του στη Διευθύντρια και στον Υπεύθυνο Υπάλληλο του Γραφείου Οικονομικών της Κάριτας Ελλάς, ώστε εάν απαιτηθεί, να αναπροσαρμοστεί ο σχεδιασμός για τη διαχείριση των δαπανών.

 

8.- Εργασιακό Περιβάλλον

Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των Προγραμμάτων, περιλαμβανομένων κτιρίων και τυπικού περιβάλλοντος Γραφείου, καθώς και επιτόπιες επισκέψεις, όπου υλοποιούνται τα Προγράμματα.

 

9.- Αποποίηση ευθύνης

Η παρούσα περιγραφή εργασιακής θέσεως, δεν συνιστά διεξοδική λίστα ικανοτήτων, προσπάθειας, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη θέση αυτή.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

– Ανώτατες Σπουδές (ΑΕΙ) σχετικές με Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διοικητικής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή συναφές αντικείμενο.

– Μεταπτυχιακές σπουδές στη Διαχείριση Έργων, στην ανάπτυξη Οργανισμών και Επιχειρήσεων (ή στην Επικοινωνία/Marketing), στις Κοινωνικές ή Οικονομικές Επιστήμες.

* Πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα πρέπει να υποστηρίζουν το εύρος των απαιτήσεων της θέσης.

– Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε θέσεις ανάπτυξης και διαχείρισης Προγραμμάτων συναφών με την ανταπόκριση σε ανθρωπιστικές κρίσεις και φυσικές καταστροφές

– Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων με συνακόλουθη εξοικείωση με τις διαδικασίες συγγραφής, υποβολής προτάσεων και  προετοιμασίας παραδοτέων.

– Αποδεδειγμένη ικανότητα  κατανόησης και γνώσης  ζητημάτων  που  αφορούν στην Ανάπτυξη καθώς και σε θέματα που  αφορούν  το  Προσφυγικό, τη Μετανάστευση, τα  Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις Κοινωνικές Πολιτικές τόσο της Ελλάδας  όσο  και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

– Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων.

– Ικανότητες συνεργασίας σε ομάδα, ευελιξίας και συνέπειας.

– Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, σε γραπτό και προφορικό επίπεδο. Η γνώση μιας ακόμη Γλώσσας, θα συνεκτιμηθεί.

– Άριστη γνώση MS Office Suites.

-Γνώση συγγραφής Προτάσεων Προγραμμάτων  στην  Ελληνική  και  Αγγλική  Γλώσσα.

-Γνώση αξιολόγησης και ερμηνείας μαθηματικών και στατιστικών δεικτών.

-Δυνατότητα για συχνά ταξίδια είτε στο εσωτερικό, είτε στο εξωτερικό.

-Γνώση και εκτίμηση για το  Όραμα και την Αποστολή της Κάριτας  Ελλάς.

 

Υποβολή Αίτησης υποψηφιότητας και άλλων δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση,

β) Συνοδευτική Επιστολή,

γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα και

δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas4@caritas.gr  και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΣΠ 05/2020.

 

ΑΙΤΗΣΗ_ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ_ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, ορίζεται η Τετάρτη 3 Ιουνίου  2020.

 

Οι ενδιαφερόμενοι που θα υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη θέση του/της Συντονιστή/τριας Προγραμμάτων, πρέπει να έχουν άδεια να εργαστούν στην Ελλάδα την περίοδο που καταθέτουν την Αίτησή τους και τα λοιπά δικαιολογητικά ή με δυνατότητα ανανέωσης, τουλάχιστον, για όσο διάστημα θα προβλέπει η Σύμβαση Εργασίας τους.

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί οφείλει να προσκομίσει τα έγγραφα που θα ζητηθούν από τα αρμόδια όργανα της Κάριτας Ελλάς.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Ελλάς, στις Κάριτας των Καθολικών Εκκλησιαστικών Επαρχιών της Ελλάδας και σε Ιστοσελίδες εύρεσης εργασίας. Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και Έντυπο για τη συμπλήρωση της Αίτησης, οι ενδιαφερόμενες μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Ελλάς www.caritas.gr.

 

Διαβάστε Επίσης  2 Κοινωνικοί Επιστήμονες στο ΕΚΚΕ για το έργο «Consumerism in a period of economic crisis: Consumption practices and forms of governance»

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!