Ένας/Μία συνεργάτης/ιδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για την Υποστήριξη του Έργου «Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης 2018-2019» του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο Πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης 2018-2019», ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη μιας (1) σύμβασης ανάθεσης – μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στην Μυτιλήνη.

ΘΕΣΗ 1– Ένας/Μία συνεργάτης/ιδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για την Υποστήριξη του Έργου

 • Πτυχίο ή Δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής [απαιτούμενο]
 • Τουλάχιστον Kαλή γνώση Αγγλικών (B2). [μέγιστη βαθμολογία: 10]
  o Άριστη γνώση (Γ2/C2) [10]
  o Πολύ καλή (Γ1/C1) ή Καλή γνώση (Β2) [5]
 • Γνώση χρήσης Η/Υ σε εφαρμογές γραφείου [βαθμολογία 5]
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στην υποστήριξη Έργων [Μέγιστη Βαθμολογία: 40]
  o Εμπειρία μικρότερη των πέντε (5) μηνών [10]
  o Εμπειρία από πέντε (5) μήνες έως και δέκα (10) μήνες [20]
  o Εμπειρία από δέκα (10) μήνες και άνω [40]

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σφραγισμένο φάκελο πρότασης, ο οποίος να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

 • Πρόταση (σύμφωνα με το σχετικό Παράρτημα)
 • Συνοδευτική επιστολή
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Αποδεικτικά εμπειρίας (π.χ. ΑΠΥ, Συμβάσεις, Βεβαιώσεις Ασφαλιστικού φορέα, κτλ)
 • Συστατικές επιστολές και άλλα στοιχεία που, κατά την κρίση τους, θα βοηθήσουν την επιτροπή επιλογής στη διαμόρφωση ορθής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις, την προσωπικότητα και γενικά την καταλληλόλητα των υποψηφίων.

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο έως την Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020 και ώρα 15:00 στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης
Του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.
Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη
σύμβασης ανάθεσης – μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ 2018-2019»
(αριθμός πρωτοκόλλου 16802/2020)
Λόφος Πανεπιστημίου – Κτίριο Διοίκησης
Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης-ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ
Γραφείο ΙΣ 2.18
Τηλ. : 22510-36700

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Πρασσά Ελένη (τηλ. 2251036520, email: eprassa@aegean.gr).

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Διαβάστε Επίσης  Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στη UNICEF

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!