Διερμηνέας Φαρσί στην Κάριτας Ελλάς

Αθήνα, 29/06/2020

   Αριθ. Πρωτ.: 409/2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΦΑΡΣΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

               ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ                  

_______________________

H Κάριτας Ελλάς, Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση, που εδρεύει στην Αθήνα, οδ. Καποδιστρίου 52 – Πλ. Βάθη, είναι φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης. Εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας και βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη.

 

Η Κάριτας Ελλάς δεσμεύεται

 • να διασφαλίζει τον σεβασμό στο Eλληνικό και Eυρωπαϊκό Δίκαιο και το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο.
 • να διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με την Πολιτική πρόληψης και προστασίας των παιδιών και των ευάλωτων ενηλίκων από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση
 • για την υιοθέτηση συμπεριφοράς από το σύνολο του προσωπικού, των εθελοντών, των συνεργατών και των θεσμικών εκπροσώπων της σύμφωνα με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας και την Πολιτική της Κάριτας Ελλάς για τη Διασφάλιση και Προστασία παιδιών και ευάλωτων ενηλίκων.

           Κάθε υποψήφιος/α στον/στην οποίο/α προσφέρεται μια θέση εργασίας στην Κάριτας Ελλάς, υπογράφει την Πολιτική Διασφάλισης και τον Κώδικα Δεοντολογίας ως προσάρτημα της σύμβασης εργασίας και συμφωνεί ότι θα συμπεριφέρεται όπως αρμόζει σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών των εγγράφων.

Η Κάριτας Ελλάς, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και λαβαίνοντας υπόψη της τα όσα ορίζονται στα άρθρα 2, 3, 4, 13 και 20 του Καταστατικού της,

ΠΡΟΚΗΡΥΤΤΕΙ

την πλήρωση μίας (1) θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου με πλήρη απασχόληση και με την ειδικότητα «Διερμηνέας Φαρσί» ο οποίος/η οποία θα απασχοληθεί στο αναφερόμενο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς», στο παρακάτω περιγραφόμενο σε περίληψη Έργο:

 

Τίτλος Έργου: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (P200046)»

Σύντομη Περιγραφή:

Ο γενικός σκοπός αυτού του προγράμματος είναι να συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική ενσωμάτωση και υποστήριξη προσφύγων, μεταναστών και ευάλωτων Ελλήνων  στην ελληνική κοινωνία  και συγκεκριμένα στην περιοχή της Αττικής. Οι δράσεις του προγράμματος απευθύνονται σε ενήλικες και περιλαμβάνουν: επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση για την  ανάπτυξη δεξιοτήτων, επαγγελματικό προσανατολισμό, οικονομική και νομική συμβουλευτική, υποστήριξη για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

 

1.- Επιλογή και Πρόσληψη : Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη για τη θέση αυτή θα γίνει από την Εκτελεστική Επιτροπή της Κάριτας Ελλάς, όπως ειδικότερα ορίζεται στην αριθ. 19 / 16-5-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, και θα επιλεγεί ο/η  υποψήφιος/α, του/της οποίου/ας τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, υπερτερούν έναντι των άλλων υποψηφίων.    

 

2.-  Αριθμός θέσεων Εργασίας : Μία (1)

 

3.- Ειδικότητα :  Διερμηνέας  Φαρσί

 

4.- Σύμβαση Εργασίας:

      α) Είδος Σύμβασης: Σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου Ορισμένου  Έργου, από 13/07/2020 έως και 30/09/2020.

      β) Ημέρες και ώρες απασχόλησης: Όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 9 π.μ. έως 5 μ.μ.

 

5.- Φορέας απασχόλησης : Το Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο – Μ.Κ.Ο «Κάριτας Ελλάς»

 

6.- Αντικείμενα εργασιών 

 • Ο/Η Διερμηνέας – Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής/τρια εργάζεται ως διερμηνέας της ομάδας σε κάθε σημείο όπου υλοποιείται το έργο.
 • Συνεργάζεται στενά σε καθημερινή βάση με το προσωπικό και όλους τους ωφελούμενους
 • Υποστηρίζει όλο το προσωπικό ώστε να επικοινωνεί με τους ωφελουμένους του έργου και όταν κρίνεται απαραίτητο με όλους όσους συμμετέχουν σε δραστηριότητες του έργου
 • Παρέχει υπηρεσίες μετάφρασης / διερμηνείας λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτισμικές διαφορές (πολιτισμικός διαμεσολαβητής)
 • Παρέχει υποστήριξη σε όλη την ομάδα υλοποίησης του έργου
 • Μεταφράζει τα έγγραφα στις απαιτούμενες γλώσσες
 • Συμμετέχει σε όλες τις συνεδρίες και συναντήσεις με τους ωφελούμενους (δραστηριότητες του καθημερινού προγράμματος, επισκέψεις, ταξίδια, έρευνες κ.λπ.)
 • Είναι διαθέσιμος/η και πρόθυμος/η να εργαστεί σε Δομές Φιλοξενίας εντός Αττικής
 • Ο/Η Διερμηνέας – Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής/τρια συνεργάζεται στενά με τον Τοπικό Συντονιστή, την ομάδα έργου καθώς και τον Υπεύθυνο Προγράμματος, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή πρόοδος και ανάπτυξη των δράσεων του Προγράμματος σε τοπικό επίπεδο.

 

7.- Εργασιακό Περιβάλλον : Η εργασία πραγματοποιείται στην Αθήνα.

 

8.- Αποποίηση ευθύνης : Η παρούσα περιγραφή εργασιακής θέσεως, δε συνιστά διεξοδική λίστα ικανοτήτων, προσπάθειας, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη θέση αυτή.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Πτυχίο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Πτυχίο μετάφρασης και διερμηνείας θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
 • Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της ελληνικής και περσικής γλώσσας.
 • Η γνώση Αραβικών, Γαλλικών, Κουρδικών, Ούρντου, ή Παστούν θα συνεκτιμηθεί
 • Έγκυρη άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα / Δυνατότητα κατά νόμο εργασίας στην Ελλάδα.  
 • Προηγούμενη εμπειρία σε σχετική θέση επιθυμητή
 • Επαρκής εργασιακή εμπειρία σε διεθνές περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του μοντέλου συνεργασίας μεταξύ των Οργανώσεων Κάριτας.
 • Εμπειρία εργασίας με πρόσφυγες και μετανάστες θα προτιμηθεί.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Ομαδική εργασία, ευελιξία.
 • Ικανότητα εργασίας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον. 
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ και διαδικτυακής πλοήγησης.
 • Γνώση και εκτίμηση για το Όραμα και την Αποστολή της Κάριτας  Ελλάς.
 • Πλήρης συμμόρφωση με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, την Πολιτική Διασφάλισης και Προστασίας από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

Υποβολή Αίτησης υποψηφιότητας και άλλων δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

 

α) Αίτηση,

β) Συνοδευτική Επιστολή,

γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα με την όποια προϋπηρεσία τους, σε επιμορφωτικά Σεμινάρια, την απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π. και άλλα κατά την κρίση τους χρήσιμα βιογραφικά  στοιχεία για την τεκμηρίωση των τυπικών τους προσόντων και

δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas3@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΔΦ 06 /2020 – Διερμηνέας  Κέντρου Κοινωνικής Ένταξης και Απασχολησιμότητας, Πρόγραμμα «Κοινωνική και Οικονομική Ένταξη Προσφύγων και Μεταναστών – Αθήνα»

 

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

   Καταληκτική προθεσμία παραλαβής από τη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή,  ορίζεται η Τετάρτη 08  Ιουλίου  2020.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που θα υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους, πρέπει να έχουν άδεια να εργαστούν στην Ελλάδα την περίοδο που καταθέτουν την Αίτησή τους και τα λοιπά δικαιολογητικά ή με δυνατότητα ανανέωσης, τουλάχιστον, για όσο διάστημα θα προβλέπει η Σύμβαση Εργασίας τους.

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί οφείλει να προσκομίσει τα έγγραφα που θα του  ζητηθούν από τα αρμόδια όργανα της Κάριτας Ελλάς.  

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Ελλάς, στις Κάριτας των Καθολικών Εκκλησιαστικών Επαρχιών της Ελλάδας και σε Ιστοσελίδες εύρεσης εργασίας. Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και Έντυπο για τη συμπλήρωση της Αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι/ες  μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Ελλάς www.caritas.gr.

 

Διαβάστε Επίσης  Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Προκήρυξη Θέσεων Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!