Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εγκέφαλος και Νους» 2020-2021

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με τα τμήματα Φυσικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και τα Ινστιτούτα Υπολογιστικών Μαθηματικών (ΙΥΜ) και Πληροφορικής (ΙΠ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), οργανώνει και λειτουργεί Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες Εγκεφάλου και Νου σε εφαρμογή του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Επανίδρυσης 1659Β’/11-5-2018 & ΦΕΚ Κανονισμού 2117Β’/8-6-2018), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις Επιστήμες Εγκεφάλου και Νου.

Αντικείμενο του Προγράμματος:
Στόχος του προγράμματος είναι η σφαιρική, ολοκληρωμένη εκπαίδευση στη διεπιστημονική προσέγγιση θεμελιωδών επιστημονικών ερωτημάτων που αφορούν τον εγκέφαλο και την ανάδυση σκέψης, συνείδησης και συμπεριφοράς.

Οι επιστήμονες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, καλύπτουν τα ακόλουθα ερευνητικά πεδία: Νευροανατομία, Νευροφυσιολογία, Νευροενδοκρινολογία, Λειτουργική Απεικόνιση Εγκεφάλου, Νευροφαρμακολογία, Νευροψυχολογία, Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Νευροφιλοσοφία, Φιλοσοφία του Νου, Ιστορία και Φιλοσοφία της Ψυχολογίας και Ψυχιατρικής, Νευρωνικά Δίκτυα, Υπολογιστική Όραση, Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Μηχανής, Ρομποτική, Τεχνητή Νοημοσύνη.

Το ΠΜΣ Ε&Ν περιλαμβάνει 3 επιστημονικές προσεγγίσεις βάσει διεθνών εκπαιδευτικών πρακτικών: (α) των Βασικών Βιολογικών Νευροεπιστημών, (β) των Υπολογιστικών Νευροεπιστημών, της Νευροπληροφορικής και της Τεχνητής Νοημοσύνης και (γ) των Κοινωνικών Γνωσιακών Νευροεπιστημών.

Πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα βρίσκονται στην ιστοσελίδα:

http://brain-mind.med.uoc.gr/

 

Διάρκεια φοίτησης:
Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του Μ.Δ.Ε είναι τέσσερα (4) εξάμηνα.
Τονίζεται ότι τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά και η παρακολούθησή τους ισοδυναμεί με πλήρη απασχόληση.

Δεκτοί γίνονται: Πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές που αναμένεται ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν την έναρξη των μαθημάτων στο Ε&Ν.

Το ΠΜΣ δεν έχει δίδακτρα.

Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών:

Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται MONO ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr/ στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επιλέξουν Σχολή Ιατρικής και μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΝΟΥΣ στην ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr/jMScApplication/masters και να συμπληρώσουν τα πεδία που αναφέρονται και συγκεκριμένα:

  1. Προσωπικά στοιχεία και επισύναψη φωτογραφίας
  2. Προπτυχιακές Σπουδές, Μεταπτυχιακές Σπουδές, Διακρίσεις/Υποτροφίες, Διπλωματικές, Πτυχιακές και Μεταπτυχιακές εργασίες, Επιμόρφωση/Σεμινάρια, Ξένες Γλώσσες, Γλώσσες Προγραμματισμού, Πιστοποιήσεις (μπορούν να συμπεριληφθούν πληροφορίες για επιμόρφωση), Επιπλέον Πληροφορίες (όπου καλούνται να συμπεριλάβουν Κατάλογο δημοσιεύσεων/επιστημονικών εργασιών (εφόσον υπάρχουν) και Έκθεση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (μέχρι 2000 χαρακτήρες) στην οποία οι υποψήφιοι καλούνται να συνοψίσουν τους λόγους επιλογής του προγράμματος Ε&Ν), δύο (2) ονόματα ατόμων που θα παρέχουν συστατικές επιστολές (βλ. και παρακάτω) για τον υποψήφιο.

και να επισυνάψουν τα παρακάτω πιστοποιητικά ή αρχεία:

  1. Αντίγραφα Πτυχίων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών
  2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων. Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων του εξωτερικού πρέπει να υποβάλουν επιπλέον πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας του πτυχίου τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο της αίτησης που έχει κατατεθεί στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Οι τελειόφοιτοι υποβάλλουν μόνο Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων και Βεβαίωση περάτωσης σπουδών (εφόσον υπάρχει)
  3. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 (Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου).
  4. Άλλα έγγραφα με πληροφορίες που δεν δύνανται να συμπεριληφθούν στα προεπιλεγμένα πεδία

Οι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν με e-mail στη γραμματεία bmsecr@med.uoc.gr με θέμα (subject) «Συστατική για τον/την (ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ), ΔΠΜΣ «Εγκέφαλος και Νους». Η αποστολή του e-mail θα πρέπει να γίνει από το συντάκτη της συστατικής και όχι από τον υποψήφιο, πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η επιστολή θα πρέπει να περιλαμβάνει την ιδιότητα και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη και να γίνει κατά προτίμηση από διεύθυνση e-mail του φορέα στον οποίο ανήκει/εργάζεται ο συντάκτης.

Το μέγεθος και ο τύπος των αρχείων που επισυνάπτονται με την αίτηση θα πρέπει να συμφωνούν με τις σχετικές οδηγίες που αναφέρονται στην πλατφόρμα υποβολής.

Η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται από Επιτροπή Επιλογής που θα συνεκτιμήσει τα προσόντα των υποψηφίων κατά την διάρκεια προφορικής συνέντευξης.

Εάν κριθεί απαραίτητο λόγω μεγάλου αριθμού αιτήσεων, ενδέχεται να προηγηθεί προεπιλογή των υποψηφίων που θα προσκληθούν σε συνέντευξη.

Χρονοδιάγραμμα:
Λήξη υποβολής αιτήσεων: 20 Ιουλίου 2020
Προφορική Συνέντευξη: Σεπτέμβριος 2020

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τη:
Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης
τηλ. 2810 394526
email: bmsecr@med.uoc.gr

 

Διαβάστε Επίσης  Κοινοτική Ψυχιατρική: εργασία σε δομές και υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην κοινότητα

Be the first to comment on "Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εγκέφαλος και Νους» 2020-2021"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!