Κοινωνικός Επιστήμονας στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «SoDaNeT In Action» με κωδικό ΟΠΣ 5023637, το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) με ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510005 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 8 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ)

  • Πτυχίο ΑΕΙ στις Πολιτικές Επιστήμες.
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις Κοινωνικές και Πολιτικές επιστήμες.
  • Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση και οικονομική παρακολούθηση έργων κοινωνικών ερευνητικών υποδομών.
  • Άριστη γνώση Αγγλικών.
  • Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel).

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 8 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ)

  • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
  •  Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων
  • Ερευνητική εμπειρία.
  • Δημοσιεύσεις και συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προτάσεις τους, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς, σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το έργο με τίτλο Πρόσκληση υποβολής προτάσεων της Πράξης «SoDaNeT In Action» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5023637 για τη θέση: (αναγράφεται ο κωδικός της θέσης) στη διεύθυνση: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Γραφείο Πρωτοκόλλου, 8ος όροφος), Κρατίνου 9 και Αθηνάς, 105 52 Αθήνα, ή ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση tboutziori@ekke.gr (με κοινοποίηση: ekaranik@ekke.gr) μέχρι και την 13/7/2020 κατά τις ώρες 09.00 με 14.00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ.Απόστολο Λιναρδή / τηλ. 210-7491656, e-mail: alinardis@ekke.gr  ή στον κ.Καρανίκα Ευάγγελο /τηλ. 210-7491794, e-mail: ekaranik@ekke.gr.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΚΚΕ

 

Διαβάστε Επίσης  Finance & Human Resources Assistant @ Médecins Sans Frontières (MSF) | Greece

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!