Κοινωνικός Λειτουργός στη Διεθνή Κοινωνική Υπηρεσία – Ελληνικός Κλάδος

Προκήρυξη 

Επωνυμία Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία – Ελληνικός Κλάδος
Ταχυδρομική Διεύθυνση Δεριγνύ 24
Πόλη Αθήνα
Ταχυδρομικός Κωδικός 10434
Τηλέφωνο 210 3636191

210 3617710

Φαξ 210 3612433
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο info@iss-greece.gr
Πληροφορίες Δευτέρα έως Παρασκευή
11:00—15:00
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) https://iss-greece.gr

 

Η Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία — Ελληνικός Κλάδος, μία διεθνής, ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση αναγνωρισμένη ως φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αναγνωρισμένη ως εξειδικευμένη στον χειρισμό διακρατικών υιοθεσιών, προκηρύσσει μία θέση κοινωνικού λειτουργού με διευθυντικές αρμοδιότητες.

Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή ΤΕΙ
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος/ Βεβαίωση εγγραφής στο ΝΠΔΔ-ΣΚΛΕ
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε ετών σε θέση κοινωνικού λειτουργού στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα
• Άριστη γνώση αγγλικών
• Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Επιθυμητά προσόντα:
• Γνώση άλλης ξένης γλώσσας
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
• Εμπειρία Ευρωπαϊκών προγραμμάτων
• Εθελοντική εργασία

Οι αιτήσεις συνοδεύονται από:

  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφα πτυχίων
  • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
  • Βεβαίωση γνώσης ξένης γλώσσας (για κάθε γλώσσα)
  • Βεβαίωση γνώσης χρήσης Η/Υ
  • Βεβαίωση εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής αυτών (άνδρες υποψήφιοι)

Όποια από τα δικαιολογητικά είναι ξενόγλωσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Τροποποίηση του ατομικού φακέλου ή προσθήκη δικαιολογητικών μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεν επιτρέπεται.

2. Οι αιτούντες πρέπει να έχουν την υγεία που απαιτείται για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους και δεν πρέπει να τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

3. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγεται/επιλέγονται εκείνη/εκείνες που κρίνεται πιο κατάλληλη/-ες, σύμφωνα με τους όρους και τα κριτήρια αξιολόγησης της παρούσας πρόσκλησης.

4. Υποβληθείσα πρόταση, η οποία δεν πληροί τα απαραίτητα προσόντα της προκήρυξης απορρίπτεται και ο/η υποψήφιος/α αποκλείεται από την διαδικασία και δεν αξιολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

 

Η αίτηση συνοδευόμενη από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, καθώς και το σύνολο των δικαιολογητικών που αναφέρονται σε αυτό, θα υποβληθούν στη Γραμματεία της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@iss-greece.gr έως τις 15 Ιουλίου 2020.

 

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες κληθούν σε συνέντευξη θα πρέπει την ημέρα της συνέντευξης να προσκομίσουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά καθώς και επικυρωμένα αντίγραφά τους. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία θα απορριφθούν.

 

Διαβάστε Επίσης  Θέση Υπαλλήλου υπεύθυνου/ης για τη γραμματειακή υποστήριξη των οργάνων Διοίκησης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!