Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρία και Εφαρμογές» 2020-2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης με τίτλο:
«Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρία και Εφαρμογές»
(Αριθμ. ΦΕΚ 1674/τ.Β΄/11.5.2018)

 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Π.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 την εισαγωγή 10 φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρία και Εφαρμογές» στην ειδίκευση «Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση».

Η έναρξη των μαθημάτων του ΠΜΣ θα γίνει τον Οκτώβριο του 2020. Οι σπουδές είναι διετείς και οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις Επιστήμες της Αγωγής. Τα μαθήματα διεξάγονται εντός του Προγράμματος μαθημάτων του Τμήματος (καθημερινές) στις εγκαταστάσεις του Τμήματος και η φοίτηση είναι υποχρεωτική.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι α) των Παιδαγωγικών Τμημάτων, των Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της αλλοδαπής, β) άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι., εφόσον έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε δύο τουλάχιστον μαθήματα είτε των Επιστημών της Αγωγής ή συναφή μαθήματα με τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, γ) Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής, Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας και Τμημάτων Λογοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται στο τέλος της Προκήρυξης που να περιλαμβάνει τα εξής:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  3. Aντίγραφα τίτλων σπουδών
  4. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων (όπου αναφέρονται όλα τα μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς και η επίδοση τους σ’ αυτά, καθώς και (για όσους εκπονήσει) ο βαθμός της Πτυχιακής εργασίας.
  5. Επικυρωμένα πτυχία ξένων γλωσσών (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) επιπέδου γλωσσομάθειας τουλάχιστον Γ1 είτε Γ2 ή νόμιμα αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) πανεπιστημιακό τίτλο από ξένη χώρα σε μία από τις παραπάνω γλώσσες. Σε περίπτωση που κάποιος δεν κατέχει τους παραπάνω τίτλους θα εξεταστεί στην ξένη γλώσσα που επιθυμεί και σε περίπτωση μη επαρκούς γνώσης τίθεται εκτός επιλογής.Κατάθεση της δημοσίευσης (φωτοτυπία από το έντυπο ή από τον διαδικτυακό τόπο, όπου έχει δημοσιευθεί) και φωτοτυπία του εξωφύλλου και της σελίδας περιεχομένων του εντύπου ή του διαδικτυακού τόπου αντιστοίχως (εφόσον υπάρχει).
  6. Κατάθεση βεβαίωσης παρουσίασης εισήγησης από την Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου ή και βεβαίωση δημοσίευσής της (εφόσον έχει ή πρόκειται να πραγματοποιηθεί).
  7. Κατάθεση βεβαίωσης από τον φορέα ή τον επιστημονικά υπεύθυνο του προγράμματος ότι συμμετείχε ή συμμετέχει σε ερευνητικό πρόγραμμα (εφόσον έχει λάβει μέρος).
  8. Βεβαιώσεις εμπειρίας ως εκπαιδευτικού στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, οι οποίες να έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας ή τις ώρες απασχόλησης (εφόσον υπάρχουν)
  9. Επαγγελματική εμπειρία σχετική με το βασικό πτυχίο και την προκηρυγμένη ειδικότητα σε σωματεία, συλλόγους, ιδρύματα κ.λ.π., η οποία να βεβαιώνεται με κατάθεση συμβολαίων, όπου θα αναγράφονται το είδος της σχέσης της εργασίας και ο ακριβής χρόνος απασχόλησης (εφόσον υπάρχει)
  10. Επαγγελματική εμπειρία εκτός Ελλάδας, η οποία αναγνωρίζεται, εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλει: α) δήλωση εργοδότη συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση και β) στοιχεία επικοινωνίας του εργοδότη (εφόσον υπάρχει).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν το φάκελο υποψηφιότητάς τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 1 έως 11 Σεπτεμβρίου 2020. H υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται MONO ηλεκτρονικά στο e-mail pms.the.pr@edc.uoc.gr

Η εξέταση της ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά) για όσους δεν κατέχουν πτυχίο επιπέδου γλωσσομάθειας τουλάχιστον Γ1 είτε Γ2 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 09.00-12.00.

Οι υποψήφιοι/ες φοιτητές/ήτριες που θα επιλεγούν στην πρώτη φάση μετά τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών και την επάρκεια γνώσης της ξένης γλώσσας, θα κληθούν για συνέντευξη την 30η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. Η συνέντευξη μπορεί να οριστεί από την Επιτροπή να γίνει ηλεκτρονικά (μέσω Skype ή με e-presence) ή δια ζώσης.

Σχετικές πληροφορίες δίδονται από τη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, τηλ. 28310/77650 51-52, καθώς και από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ https://ptpe.edc.uoc.gr/el/course/8/epistimes-tisagwgis-thewria-kai-efarmoges

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ_ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ_ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

 

Διαβάστε Επίσης  Νέα έκθεση του Δικτύου Ευρυδίκη "Ισότητα και σχολική εκπαίδευση στην Ευρώπη"

Be the first to comment on "Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρία και Εφαρμογές» 2020-2021"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!