Υποτροφίες Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας για ανώτατες σπουδές στη Γαλλία 2020-2021

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων
Υποτροφίες Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας
για ανώτατες σπουδές στη Γαλλία
Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

 

H Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας , Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας και της αεροπορικής εταιρείας Air France και σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, υλοποιεί και χρηματοδοτεί, από κοινού με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ένα πρόγραμμα1 υποτροφιών Αριστείας που απευθύνεται σε φοιτητές και νέους μεταδιδακτορικούς ερευνητές Ελληνικών Πανεπιστημίων είτε για σπουδές Μεταπτυχιακού επιπέδου, είτε για ερευνητικό έργο στη Γαλλία.

Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το έτος 2020-2021 ξεκίνησε την Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020 και λήγει την Κυριακή 28 Ιουνίου και ώρα Ελλάδος 23:00, για υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές. 

1 Η υλοποίηση του προγράμματος τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από τις Ελληνικές Αρχές.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

To πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο κατηγορίες υποτροφιών:

1.Υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών:

Υποτροφίες διάρκειας δέκα (10) μηνών για φοίτηση σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) δεύτερου κύκλου (Master 2) γαλλικού τομέα. Αποκλείονται τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που υλοποιούνται εξ αποστάσεως.

2. Υποτροφίες για τη διαμονή επιστημόνων υψηλού επιπέδου:

Υποτροφίες κινητικότητας μικρής διάρκειας -από έναν (1) έως τέσσερις (4) μήνες- στη Γαλλία, νέων ερευνητών, για την υλοποίηση ερευνητικού έργου (ή μέρους του) σε εργαστήρια υπαγόμενα σε γαλλικά πανεπιστήμια ή σε γαλλικούς ερευνητικούς οργανισμούς.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 χορηγούνται:
 

 1.1 είκοσι επτά (27) υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών οι οποίες συνίστανται σε:

-Μηνιαία τροφεία ύψους 700€ (καθαρό ποσό). Καταβάλλονται προκαταβολικά, ανά δίμηνο ή τρίμηνο υπό την προϋπόθεση ικανοποιητικής προόδου.
– Κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 700€ (καθαρό ποσό) για την κάλυψη μέρους των εξόδων μετακίνησης και εγκατάστασης. Καταβάλλεται κατά την έναρξη της υποτροφίας.
– Εξασφάλιση-μέσω του αρμόδιου γαλλικού οργανισμού (CampusFrance)-των δικαιωμάτων υποτρόφου της Γαλλικής Κυβέρνησης, όπως απαλλαγή από το κόστος εγγραφής, δυνατότητα διαμονής σε γαλλική δημόσια φοιτητική εστία (CROUS), δωρεάν κοινωνική ασφάλιση κ.α. Το διοικητικό κόστος παροχής των ανωτέρω δικαιωμάτων ανέρχεται σε 110€ μηνιαίως και καταβάλλεται απευθείας στον αρμόδιο γαλλικό οργανισμό (CampusFrance) κατά την έναρξη της υποτροφίας.

1.2 Υποτροφίες για τη διαμονή επιστημόνων υψηλού επιπέδου συνολικής διάρκειας 58 μηνών (58 ανθρωπομήνες), οι οποίες συνίστανται σε:

– Μηνιαία τροφεία ύψους 1,700€ για την κάλυψη των εξόδων διαμονής στη Γαλλία. Καταβάλλονται προκαταβολικά, ανά δίμηνο ή τρίμηνο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, οι οποίοι διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις.

Υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών:

 1. Έχουν ολοκληρώσει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση (απολυτήριο Λυκείου) στην Ελλάδα.
 2. Κατέχουν πτυχίο/δίπλωμα ελληνικού ΑΕΙ με βαθμό τουλάχιστον επτά (7,00/10) και χρόνο κτήσης όχι πλέον των δύο (2) ακαδημαϊκών ετών από το ακαδημαϊκό έτος έναρξης της υποτροφίας ή είναι εγγεγραμμένοι στο τελευταίο έτος του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών ελληνικού ΑΕΙ και επίκειται η ολοκλήρωση του πριν τη έναρξη της αιτούμενης υποτροφίας (στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν πτυχίο/δίπλωμα ελληνικού ΑΕΙ με βαθμό τουλάχιστον επτά πριν την έναρξη της υποτροφίας).
 3. Έχουν ήδη γίνει δεκτοί για φοίτηση ή έχουν υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεύτερου κύκλου (Master 2) γαλλικού πανεπιστημίου ή Ανώτατης Σχολές της Γαλλίας. Μεταπτυχιακά Προγράμματα Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA) δεν είναι επιλέξιμα. Προϋπόθεση έναρξης και χορήγησης της υποτροφίας αποτελεί η οριστική αποδοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
 4. Κατέχουν αναγνωρισμένο πιστοποιητικό γνώσης της γαλλικής γλώσσας -ή της αγγλικής σε περίπτωση αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών- επιπέδου Β2 τουλάχιστον.
 5. Δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα σπουδών στη Γαλλία (με εξαίρεση το πρόγραμμα Erasmus, πρακτική άσκηση ή πρόγραμμα εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας).
 6.  Δεν λαμβάνουν και δεν θα λάβουν, για το χρονικό διάστημα της αιτούμενης υποτροφίας, οποιαδήποτε άλλη υποτροφία από δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή ή διεθνή πηγή.
 7. Εάν έχουν λάβει –οποτεδήποτε- άλλη υποτροφία του ΙΚΥ, έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν από την αιτία αυτή.
 8.  Oι άνδρες υποψήφιοι – έλληνες πολίτες, οφείλουν να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις πριν την έναρξη της υποτροφίας ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή να έχουν τύχει αναβολής κατάταξης, ο χρόνος της οποίας επαρκεί για το πλήρες διάστημα της υποτροφίας και την ολοκλήρωση των αντίστοιχων σπουδών ή έρευνας.

2. Υποτροφίες για τη διαμονή επιστημόνων υψηλού επιπέδου:

 1. Έχουν ολοκληρώσει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση (απολυτήριο Λυκείου) στην Ελλάδα.
 2. Κατέχουν πτυχίο/δίπλωμα ελληνικού ΑΕΙ.
 3. Κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα και η αναγόρευση τους ή η επιτυχής υποστήριξη του διδακτορικού πραγματοποιήθηκε όχι πλέον των δέκα (10) ετών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.
 4. Έχουν προσκληθεί/γίνει αποδεκτοί από γαλλικό ίδρυμα υποδοχής (πανεπιστήμιο ή ερευνητικό οργανισμό) για την υλοποίηση μεταδιδακτορικής έρευνας (ή μέρους της) ή βραχείας μετεκπαίδευσης.
 5. Απασχολούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας ως διδάσκοντες ή ερευνητές σε Ελληνικά ΑΕΙ και/ή σε Ελληνικό δημόσιο ή ιδιωτικό ερευνητικό οργανισμό, με σύμβαση εργασίας, έργου ή υποτροφίας.
 6. Εάν έχουν λάβει –οποτεδήποτε- άλλη υποτροφία του ΙΚΥ, έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν από την αιτία αυτή.
 7. Δεν έχουν συνάψει, για το χρονικό διάστημα της αιτούμενης υποτροφίας, σύμβαση χορήγησης υποτροφίας, από οποιαδήποτε άλλη δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή ή διεθνή πηγή.
 8. Oι άνδρες υποψήφιοι – έλληνες πολίτες, οφείλουν να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις πριν την έναρξη της υποτροφίας ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή να έχουν τύχει αναβολής κατάταξης, ο χρόνος της οποίας επαρκεί για το πλήρες διάστημα της υποτροφίας και την ολοκλήρωση των αντίστοιχων σπουδών ή έρευνας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ – ΕΠΙΛΟΓΗ

1. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, στη γαλλική γλώσσα, μέσω της διαθέσιμης διαδικτυακής εφαρμογής στους παρακάτω συνδέσμους στην ιστοσελίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος (IFG). Κατ’ εξαίρεση, οι αιτήσεις μπορούν να συνταχθούν στην αγγλική γλώσσα εφόσον σε αυτή παρέχεται το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ή αντιστοίχως η αγγλική είναι η γλώσσα εργασίας του ερευνητικού προγράμματος.

1.1. Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές: https://ifa.gr/fr/bourses-master-2020
1.2. Υποτροφίες για τη διαμονή επιστημόνων υψηλού επιπέδου: https://ifa.gr/fr/bourses-sshn-2020

Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων, κοινή στα δύο προγράμματα, ξεκίνησε την Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020.
Λήγει την Κυριακή 28 Ιουνίου και ώρα Eλλάδος 23:00, για τις υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές.

Για τις υποτροφίες για τη διαμονή επιστημόνων υψηλού επιπέδου, η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή για να επιτρέψει καινούργιες υποψηφιότητες.

2. Οι υποψήφιοι οφείλουν να συμπληρώσουν όλα τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης και να επισυνάψουν τα κατωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά σε μορφότυπο φορητού εγγράφου (PDF).

2.1 Δικαιολογητικά για μεταπτυχιακές σπουδές

 1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις) ή διαβατηρίου σε ισχύ.
 2. Απολυτήριο Λυκείου.
 3. Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ, όπου θα αναγράφεται απαραιτήτως ο τελικός βαθμός με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων ή βεβαίωση εγγραφής στο τελευταίο έτος του ενδεικτικού προγράμματος η οποία περιλαμβάνει τον μέσο όρο βαθμολογίας και τον αριθμό το ποσοστό των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών στα οποία ο υποψήφιος έχει εξεταστεί επιτυχώς.
 4. Βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα στοιχεία βιογραφικού σημειώματος που συμπληρώνονται στην συμπληρωμένη -μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής/πλατφόρμας- ηλεκτρονική αίτηση.
 5. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ελληνική γλώσσα, η οποία περιλαμβάνει τα κίνητρα του υποψηφίου, όπως αυτά περιγράφονται στην συμπληρωμένη -μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής/πλατφόρμας- ηλεκτρονική αίτηση.
 6. Βεβαίωση αποδοχής ή αίτηση υποψηφιότητας σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεύτερου κύκλου (Master 2) γαλλικού ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης.
 7. Πιστοποιητικό γνώσης γαλλικής γλώσσας ή αγγλικής σε περίπτωση που το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών παρέχεται στη γλώσσα αυτή.
 8. Οποιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει τον ελληνικό ΑΦΜ του Υποψηφίου.
 9. Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης (για τους άνδρες υποψηφίους – έλληνες πολίτες)

2.2. Δικαιολογητικά για μεταδιδακτορική έρευνα (διαμονή επιστημόνων υψηλού επιπέδου)

 1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις) ή διαβατηρίου σε ισχύ.
 2. Απολυτήριο Λυκείου
 3. Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ.
 4. Διδακτορικός τίτλος ή βεβαίωση επιτυχούς υποστήριξης διδακτορικής διατριβής.
 5. Βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα στοιχεία βιογραφικού σημειώματος που συμπληρώνονται στην συμπληρωμένη -μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής/πλατφόρμας- ηλεκτρονική αίτηση, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά με κριτές καθώς και των λοιπών επιστημονικών εργασιών (ολοκληρωμένων ή εν εξελίξει).
 6. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ελληνική γλώσσα, η οποία περιλαμβάνει τα κίνητρα του υποψηφίου, όπως αυτά περιγράφονται στην συμπληρωμένη -μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής/πλατφόρμας- ηλεκτρονική αίτηση.
 7. Επιστολή πρόσκλησης/αποδοχής του επικεφαλής του ερευνητικού οργανισμού υποδοχής στη Γαλλία, στην γαλλική ή αγγλική γλώσσα, στην οποία περιγράφεται το αντικείμενο του ερευνητικού έργου που θα υλοποιηθεί.
 8. Σύμβαση εργασίας ή έργου την οποία έχει συνάψει ο υποψήφιος με το ελληνικό ΑΕΙ ή ερευνητικό κέντρο στο οποίο απασχολείται.
 9. Έγκριση συμμετοχής στο πρόγραμμα από το αρμόδιο όργανο του ελληνικού ΑΕΙ ή ερευνητικού κέντρου, στο οποίο απασχολείται ο υποψήφιος.
 10. Οποιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει τον ελληνικό ΑΦΜ του Υποψηφίου.
 11. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (για τους άνδρες υποψηφίους-έλληνες πολίτες).

3. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία της αίτησης μετά την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της.
4. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μόνο μία αίτηση υποτροφίας, στο πλαίσιο της ίδιας πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 ότι όλα τα αναφερόμενα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή και ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής του Κεφαλαίου Β’ της παρούσης απόφασης.
5. Αιτήσεις υποψηφίων οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής απορρίπτονται − ως μη επιλέξιμες. Επιπροσθέτως, αιτήσεις υποψηφιότητας οι οποίες δεν θα υποβληθούν σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο παρόν κεφάλαιο διαδικασία, ή δεν είναι ορθά και πλήρως συμπληρωμένες ή δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν έχουν υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας απορρίπτονται − ως μη επιλέξιμες.
6. Το ΙΚΥ και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος διατηρούν το δικαίωμα να λάβουν αυτεπαγγέλτως ή να ζητήσουν από τους υποψήφιους –εντός ταχθείσης προθεσμίας- οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό κρίνουν σκόπιμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται από την προβλεπόμενη -στην από 15-4-2020 σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του ΙΚΥ και του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος- Επιτροπή Επιλογής, τα μέλη της οποίας ορίζονται από κοινού από το ΙΚΥ και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.
2. Η επιτροπή επιλογής, κατ’ αρχάς, ελέγχει την επιλεξιμότητα των αιτήσεων και καταρτίζει προσωρινό πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων με σχετική αιτιολογία., ο οποίος δημοσιεύεται στους ιστοχώρους του ΙΚΥ (www.iky.gr) και του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος (www.ifa.gr).
3. Ενστάσεις κατά του προσωρινού πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων, πλήρως αιτιολογημένες και τεκμηριωμένες, μπορούν να ασκηθούν εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη ανάρτηση- δημοσιοποίησή του. Υποβάλλονται ηλεκτρονικώς, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και εξετάζονται από την επιτροπή, η οποία στην συνέχεια καταρτίζει τον οριστικό πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων, ο οποίος δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες του ΙΚΥ (www.iky.gr) και του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος (www.ifa.gr). Οι ενιστάμενοι υποψήφιοι ενημερώνονται και εγγράφως για την απόφαση της επιτροπής επιλογής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
4. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, η επιτροπή επιλογής αξιολογεί τις επιλέξιμες αιτήσεις και καταρτίζει πίνακες επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων (κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης, βάσει των κριτηρίων επιλογής (ποιοτικά κριτήρια) τα οποία έχουν συμπεριληφθεί (τρία τουλάχιστον) στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και έχουν επιλεγεί εκ των κατωτέρω:

 • Βαθμός βασικού πτυχίου με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων (στην περίπτωση μεταπτυχιακών σπουδών)
 • Κίνητρα για σπουδές/έρευνα στη Γαλλία
 • Γνώσης της γαλλικής ή/και της αγγλικής γλώσσας ως γλώσσας εργασίας.
 • Βιογραφικό σημείωμα: Συνεκτιμώνται τα στοιχεία που συμβάλλουν στην απόκτηση επιστημονικής ή επαγγελματικής επάρκειας στον επιστημονικό τομέα όπου εντάσσεται η αξιολογούμενη αίτηση (τίτλοι σπουδών, επαγγελματική/ακαδημαϊκή/ερευνητική εμπειρία συναφής με τις προτεινόμενες σπουδές/έρευνα, επιστημονικές δημοσιεύσεις, μονογραφίες, ανακοινώσεις και συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια, πιστοποιήσεις, γνώση Η/Υ κ.τ.λ.). Το βιογραφικό σημείωμα, στην περίπτωση υποτροφίας νέων ερευνητών, αξιολογείται τηρουμένων των αναλογιών και λαμβάνεται υπ’ όψιν κατ’ αναλογία το χρονικό διάστημα από την απόκτηση του διδακτορικού, προκειμένου να τηρηθεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ νέων και αρχαιότερων ερευνητών.
 • Πρόγραμμα Σπουδών/έρευνας (οργάνωση, συνεκτικότητα και καταλληλότητα).
 • Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τής αίτησης υποψηφιότητας κρίνουν σκόπιμο το ΙΚΥ και το Γαλλικό Ινστιτούτο για την ποιοτική αξιολόγησή της. Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι είναι δυνατόν να κληθούν σε συνέντευξη, προκειμένου να αξιολογηθούν τα κίνητρα τους για σπουδές/έρευνα στη Γαλλία και τα συνεκτιμώμενα στοιχεία του βιογραφικού τους σημειώματος.

5. Οι πίνακες επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων, κυρώνονται από το αρμόδιο όργανο του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος και από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ και δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες του ΙΚΥ (www.iky.gr) και του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος (www.ifa.gr).
6. Σε περίπτωση διαγραφής ή παραίτησης επιλεγέντος υποψηφίου, επιλέγεται επιλέξιμος υποψήφιος από τον πίνακα επιλαχόντων τηρουμένης της σειράς κατάταξης.
7. Ενστάσεις επί της διαδικασίας αξιολόγησης και αιτήσεις επαναξιολόγησης δεν γίνονται παραδεκτές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΕΝΑΡΞΗ KAI ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Οι επιλεγέντες υποψήφιοι καλούνται εντός τακτής προθεσμίας να συνάψουν σύμβαση με το ΙΚΥ, στην οποία εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις τους και περιγράφονται ο σκοπός, η διάρκεια, οι όροι, οι οικονομικές παροχές και ο τρόπος καταβολής της υποτροφίας.
2. Το ΙΚΥ διατηρεί την αποκλειστική ευχέρεια, κατόπιν σχετικής συμφωνίας με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, να ακυρώνει την χορήγηση υποτροφίας και να διαγράφει από τον πίνακα Επιλεγέντων υποψηφίων, όσους δεν υποβάλουν υπογεγραμμένη τη σύμβαση, εντός της προθεσμίας που θα ορισθεί από το ΙΚΥ και το Γαλλικό Ινστιτούτο.
3. Η έναρξη καταβολής της υποτροφίας πραγματοποιείται μετά την σύναψη της σύμβασης και την έκδοση σχετικής απόφασης του ΙΚΥ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
1. Η υποτροφία διέπεται από τους όρους της σύμβασης, της παρούσας απόφασης και της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων.
2. Η υποτροφία θα καταβάλλεται αποκλειστικά σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο υπότροφος σε τράπεζα της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υπότροφος τηρεί τις υποχρεώσεις του, στο πλαίσιο της σύμβασης υποτροφίας.
3. Το ΙΚΥ δύναται σε οποιοδήποτε στάδιο της υποτροφίας να ζητεί από τους υποτρόφους οποιοδήποτε δικαιολογητικό κρίνει ότι απαιτείται για την υλοποίηση και διαχείριση του προγράμματος και την παρακολούθηση της προόδου των σπουδών/έρευνας του υποτρόφου και ο υπότροφος οφείλει να το προσκομίσει εντός της προθεσμίας που θα τεθεί, στην μορφή και με τον τρόπο που θα του ζητηθεί.
4. Ο/η υπότροφος οφείλει:

 1. να αφιερωθεί ουσιαστικά στην υλοποίηση και ολοκλήρωση των σπουδών/έρευνας για την οποία έχει
  επιλεγεί,
 2. να μνημονεύει στις επιστημονικές εργασίες/διπλωματική διατριβή τα εξής: «Η επιστημονική εργασία/διπλωματική διατριβή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποτροφίες Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας», που υλοποιείται από κοινού από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (IFG)».
 3. να ενημερώνει εγγράφως και με αποκλειστικά δική του/της ευθύνη το ΙΚΥ για οποιοδήποτε θέμα αφορά την υποτροφία και την υλοποίηση των σπουδών/έρευνας για την οποία έχει επιλεγεί και να υποβάλλει τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά σε πρωτότυπο.

5. Το ΙΚΥ, κατόπιν συμφωνίας με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, διατηρεί την αποκλειστική ευχέρεια να ανακαλεί οποτεδήποτε την χορήγηση υποτροφίας, αν διαπιστωθεί –ακόμη και εκ των υστέρων- ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας ή δεν πληρούνται οι όροι της σύμβασης –εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας- και δικαιούται να αναζητήσει κατά την κρίση του το σύνολο ή μέρος της καταβληθείσης υποτροφίας, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
6. Η επίκληση των λόγων της ανωτέρας βίας κρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ ύστερα από σχετική συμφωνία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, κατόπιν έγκαιρης και τεκμηριωμένης αίτησης του υποτρόφου, που φέρει και το σχετικό βάρος απόδειξης. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε απρόβλεπτη, έκτακτη κατάσταση ή συμβάν, πέραν του ελέγχου του υποτρόφου και που τον εμποδίζει ρητώς και βεβαιωμένα να ολοκληρώσει μία ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση και δεν μπορούσε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, να αποτραπεί ούτε με ενέργειες άκρας επιμέλειας και σύνεσης.
7. Ενστάσεις κατά της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων δεν γίνονται δεκτές.
—-
Περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις, παρέχονται καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες:

– από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος στα e-mail: psavary@ifa.gr και mrochdi@ifa.gr
– από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών στα τηλέφωνα 210-3726325, 210-3726330 και 210-3726370, καθώς και στα e-mail: gmama@iky.gr, apispa@iky.gr και nmalatesta@iky.gr

Τεχνική υποστήριξη αναφορικά με την ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται στο e-mail: com@ifa.gr

 

Διαβάστε Επίσης  Πρόγραμμα Βρετανικών Υποτροφιών Chevening 2021/2022 | Μια Υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο

Be the first to comment on "Υποτροφίες Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας για ανώτατες σπουδές στη Γαλλία 2020-2021"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!