“Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική” | Διατμηματικό ΠΜΣ – Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΦΥΛΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ»

Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Τα Τμήματα Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ανακοινώνουν τη λειτουργία Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «ΦΥΛΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ», το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΦΕΚ 3142/τ. Β’/8.8.2019).

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι ΑΕΙ του εσωτερικού και του εξωτερικού, όπως και πτυχιούχοι ΤΕΙ, όλων των ειδικοτήτων. Οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της αλλοδαπής γίνονται δεκτοί/ές υπό τον όρο να έχει αναγνωρισθεί ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ως ισότιμος και αντίστοιχος. Ο βαθμός πτυχίου των υποψηφίων απαιτείται να είναι τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (6,5 και άνω).

Ο αριθμός εισακτέων φοιτητών/ριών στο ΔΠΜΣ ορίζεται σε ανώτατο όριο σε είκοσι (20). Η διάρκεια σπουδών καλύπτει ενάμισι (1,5) ακαδημαϊκό έτος. Στα δύο πρώτα εξάμηνα (ΧΕ και ΕΕ του πρώτου έτους) οι φοιτητές/ριες παρακολουθούν μαθήματα, ενώ στο ΧΕ εξάμηνο του δεύτερου έτους εκπονούν διπλωματική εργασία.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/ριες καλούνται να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

Διαβάστε Επίσης  «Βιοηθική - Ιατρική Ηθική»: Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Α. ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

1. Συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας στην οποία περιλαμβάνονται δύο προτεινόμενες συστάσεις (ονοματεπώνυμο και ιδιότητα). Οι συστάσεις μπορούν να γίνουν από διδάσκοντες/ουσες ΑΕΙ/ΤΕΙ ή /και ερευνητές/τριες κρατικού Ερευνητικού Ινστιτούτου ή Κέντρου (τουλάχιστον μία), ή και εργοδότες/τριες. Η φόρμα της αίτησης είναι διαθέσιμη παρακάτω (Συνημμένο)

2. Αντίγραφο Πτυχίου και αναγνώριση της ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ αν πρόκειται για πτυχίο ξένου Πανεπιστημίου, αναλυτική βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων και γενικό βαθμό επίδοσης «Λίαν Καλώς» (6,5 και άνω), καθώς και το θέμα της πτυχιακής εργασίας, όπου αυτό είναι προαπαιτούμενο για την απόκτηση του πτυχίου.

3. Βιογραφικό σημείωμα και τυχόν δημοσιευμένο έργο ή ερευνητικές εργασίες, πέραν των εργασιών που απαιτούνται για τη διαδικασία εξέτασης συγκεκριμένων μαθημάτων. Στο βιογραφικό αναφέρονται επίσης ενδεχόμενα μαθήματα ή διαλέξεις (με χρονολογία) που έχει 2 παρακολουθήσει ο/η υποψήφιος/α και άπτονται του αντικειμένου του ΔΠΜΣ. Μπορούν επίσης να συμπεριληφθούν και άλλες ασχολίες σχετιζόμενες με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ.

4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 «ότι δεν είμαι εγγεγραμμένος/η σε άλλο ΠΜΣ άλλου Τμήματος Παν/μίου της ημεδαπής ή και αλλοδαπής».

6. Πιστοποιητικό επάρκειας στην ξένη γλώσσα.

 

Οι υποψήφιοι/ες απαιτείται να γνωρίζουν πολύ καλά μια ξένη γλώσσα, κατά προτίμηση την αγγλική. Η επάρκεια στην αγγλική ή άλλη γλώσσα πιστοποιείται με την υποβολή πτυχίου επιπέδου όχι κατώτερου του Γ1/C1 (πολύ καλά) σύμφωνα με τα κριτήρια τίτλων γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ. Μπορεί επίσης να πιστοποιηθεί από τίτλο σπουδών ξενόγλωσσου πανεπιστημίου, ο οποίος αποκτήθηκε μετά από διάρκεια φοίτησης τουλάχιστον ενός έτους.

Για τους/τις αλλοδαπούς/ές φοιτητές/ριες η επάρκεια της ελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται με την υποβολή πτυχίου ή ανάλογου τίτλου σπουδών προερχόμενου από ίδρυμα σπουδών, ίδρυμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ή παρακολούθησης επιτυχώς μαθημάτων δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον έτους.

Για τις περιπτώσεις 2, 4 και 6 αρκούν ευκρινή φωτοαντίγραφα των εγγράφων κατά την υποβολή της αίτησης. Όσοι/όσες επιτύχουν, θα κληθούν να προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα κατά την εγγραφή τους.

 

Β) ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ (personal Statement)

Πρόκειται για ένα κείμενο περίπου 600 λέξεων όπου ο/η υποψήφιος/α περιγράφει τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο ΔΠΜΣ, αναφέρει τυχόν σπουδές/επαγγελματική εμπειρία που συνδέονται με τα γνωστικά πεδία του Προγράμματος Σπουδών, εστιάζει σε ερευνητικά ζητήματα που ενδεχομένως θα μελετήσει κατά την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας και συμπεριλαμβάνει οτιδήποτε άλλο ο/η υποψήφιος/α κρίνει σημαντικό για τις μεταπτυχιακές του/της σπουδές

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Καλούνται οι υποψήφιοι/ες να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ξεχωριστά αρχεία pdf, αριθμημένα σύμφωνα με την αρίθμηση των έξι (6) δικαιολογητικών, όπως αυτή εμφανίζεται στην προκήρυξη (βλ. παραπάνω).

Για παράδειγμα: 1.ΕΠΙΘΕΤΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ, 2.ΕΠΙΘΕΤΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ, κ.ο.κ.

Το έγγραφο «αιτιολόγηση υποψηφιότητας» ονομάζεται ως εξής: ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ_ΕΠΙΘΕΤΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ.

Είναι απολύτως απαραίτητο να τηρηθεί η ως άνω σειρά αρίθμησης.

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων εισαγωγής στο ΔΠΜΣ ορίζεται Τριμελής Επιτροπή Επιλογής από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ). Οι αιτήσεις αξιολογούνται πρώτα ως προς τα τυπικά προσόντα και τα δικαιολογητικά του/της υποψηφίου/ας. Εφόσον τεκμηριώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α πληροί τα τυπικά κριτήρια, καλείται να λάβει μέρος σε συνέντευξη που διεξάγεται από την Επιτροπή Επιλογής.

Ο χρόνος και ο τρόπος της συνέντευξης καθώς και ο κατάλογος των υποψηφίων που θα προσκληθούν σε συνέντευξη ορίζεται από την ΕΔΕ και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου. Οι συνεντεύξεις θα γίνουν τον Σεπτέμβριο του 2020. Στη συνέντευξη, οι υποψήφιοι/υποψήφιες καλούνται να αναπτύξουν τα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα και τις γνώσεις τους σε συνάρτηση με την αιτιολόγηση υποψηφιότητας που έχουν καταθέσει.

Ο τελικός κατάλογος των επιτυχόντων/επιτυχουσών, θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου. Η ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν κατά το χρονικό διάστημα από 22 Ιουνίου 2020 έως και 31 Ιουλίου 2020 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου).

 

Η υποβολή θα πρέπει να γίνει απαραιτήτως και με τους δύο τρόπους:

Α) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΔΠΜΣ (dpmsfylo@panteion.gr) με μία μόνον αποστολή

Β) ταχυδρομικά στην διεύθυνση:

Πάντειο Πανεπιστήμιο
Γραμματεία Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής (για το ΔΠΜΣ «Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική»)
Συγγρού 136
Αθήνα 17671

 

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το ΦΕΚ ίδρυσης του ΔΠΜΣ (ΦΕΚ 3142/τ. Β’/8.8.2019) ή απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpmsfylo@panteion.gr

 

Για την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του ΔΠΜΣ

Η Διευθύντρια του ΔΠΜΣ

Μαρία Στρατηγάκη

Αναπληρώτρια καθηγήτρια Κοινωνικής Πολιτικής

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_| ΑΙΤΗΣΗ_ ΠΜΣ_ΦΥΛΟ_ΚΟΙΝΩΝΙΑ_ΠΟΛΙΤΙΚΗ_2020_2021

 

 

Διαβάστε Επίσης  Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συστηματική Φιλοσοφία» 2020-2021

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!