535 Θέσεις Εργασίας για Γραμματείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να προσλαμβάνουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «γραμματείς» (ομάδα καθηκόντων AST-SC).

Η παρούσα προκήρυξη γενικού διαγωνισμού αφορά δύο βαθμούς. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μόνο για έναν βαθμό.

 

Αριθμός επιτυχόντων ανά διαγωνισμό και ανά κατηγορία καθηκόντων:

Βαθμός SC 1: 328

Βαθμός SC 2: 207

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ αναζητούν πολύγλωσσους και πολυδύναμους γραμματείς για την εκτέλεση διαφόρων γραμματειακών καθηκόντων στο πλαίσιο των υπηρεσιών τους.

 

Φύση των καθηκόντων:

 • κατάρτιση φακέλων,
 • υποστήριξη της οργάνωσης και του συντονισμού των δραστηριοτήτων της υπηρεσίας (συνεδριάσεις, υπηρεσιακές μετακινήσεις, ημερολόγιο), απάντηση στις εισερχόμενες κλήσεις και λήψη μηνυμάτων,
 • διαχείριση εγγράφων και αιτημάτων για ανάληψη δράσης (παραλαβή, επεξεργασία, παρακολούθηση και ταξινόμηση εγγράφων, εκθέσεων και αλληλογραφίας),
 • προετοιμασία, επεξεργασία, ολοκλήρωση και έλεγχο εγγράφων και πινάκων (επιμέλεια, μορφοποίηση),
 • αναζήτηση, συγκέντρωση και διάδοση των πληροφοριών (ενημέρωση των βάσεων δεδομένων και των φακέλων).

 

Οι υποψήφιοι για να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό να:

 • είναι υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ,
 • έχουν τακτοποιήσει τις στρατολογικές υποχρεώσεις τους,
 • κατέχουν πανεπιστημιακό πτυχίο / δίπλωμα,
 • γνωρίζουν τουλάχιστον 2 επίσημες γλώσσες της ΕΕ· τη μία τουλάχιστον σε επίπεδο C1 (άριστη γνώση) και την άλλη (Αγγλική ή Γαλλική) τουλάχιστον σε επίπεδο Β2 (ικανοποιητική γνώση).

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τους πιο κάτω τίτλους σπουδών και επαγγελματικά προσόντα:

Βαθμός SC 1:

 • Σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιούμενες από δίπλωμα/πτυχίο το οποίο παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, ακολουθούμενες από τουλάχιστον τριετή επαγγελματική πείρα συνδεόμενη άμεσα με τη φύση των καθηκόντων – ή
 • Επαγγελματική κατάρτιση (ισοδύναμη με το επίπεδο 4 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων — http://ec. europa.eu/ploteus/search/site?f%5B0%5D=im_field_entity_type%3A97) διάρκειας ακολουθούμενη από τουλάχιστον τριετή επαγγελματική πείρα.

Βαθμός SC 2:

 • Σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιούμενες από δίπλωμα/πτυχίο το οποίο παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, ακολουθούμενες από τουλάχιστον επταετή επαγγελματική πείρα συνδεόμενη άμεσα με τη φύση των καθηκόντων – ή
 • Επαγγελματική κατάρτιση (ισοδύναμη με το επίπεδο 4 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων — http://ec. europa.eu/ploteus/search/site?f%5B0%5D=im_field_entity_type%3A97) διάρκειας ακολουθούμενη από τουλάχιστον επταετή επαγγελματική πείρα.

 

Μηνιαίος Μισθός:

Βαθμός SC 1: €2,561

Βαθμός SC 2: €3,279

 

Τοποθεσία: Βρυξέλλες και Λουξεμβούργο

Προθεσμία: 8 Σεπτεμβρίου 2020

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

 

Διαβάστε Επίσης  Αραβικά/Διαπολιτισμική Μεσολάβηση @ SAMS Greece | Αττική

Be the first to comment on "535 Θέσεις Εργασίας για Γραμματείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!