Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 2020-2021

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, για την κάλυψη εβδομήντα (70) θέσεων, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο» με ΜΙS 5063283, (κωδ. έργου ΕΛΚΕ: 80748), η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους κατόχους διδακτορικού διπλώματος μέσω της ανάθεσης αυτοδύναμης διδασκαλίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ελληνική γλώσσα, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση Υποψηφιότητας υπογεγραμμένη από τον/την υποψήφιο/α (βλ. Παράρτημα ΙΙ)
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (βλέπε Παράρτημα III) είτε α) μέσω του e-dilosi (https://dilosi.services.gov.gr/) αναφέροντας υποχρεωτικά το κείμενο της ΥΔ του παραρτήματος ΙIΙ είτε β) σαρωμένο αντίγραφο με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής
  3. Αντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.*
  4. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο θα περιλαμβάνεται απαραίτητα ενεργός υπερσύνδεσμος της Διδακτορικής Διατριβής, ο οποίος θα παραπέμπει στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (η Διατριβή δεν πρέπει να είναι δεσμευμένη από τον/την συγγραφέα).. Σε περίπτωση που η Διδακτορική Διατριβή, έχει εκπονηθεί σε αναγνωρισμένο Ίδρυμα της αλλοδαπής ή δεν είναι διαθέσιμη/προσβάσιμη στο ηλεκτρονικό αποθετήριο του ΕΚΤ απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή του Αντίγραφου Διδακτορικής Διατριβής (δύναται και στην αγγλική γλώσσα).
  5. Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας Μαθήματος για κάθε μάθημα του αιτούμενου επιστημονικού πεδίου.
  6. Για πολίτες άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.
  7. Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιεύσεων / ανακοινώσεων σε συνέδρια, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙV (κατεβάστε εδώ).
  8. Αντίγραφα πιστοποιήσεων, βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, συμβάσεων και στοιχεία απόδειξης ερευνητικής εμπειρίας καθώς και οτιδήποτε άλλο έγγραφο που τεκμηριώνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο βιογραφικό.

Η μη προσκόμιση ή η ελλιπής συμπλήρωση των δικαιολογητικών 1 έως 6 συνεπάγεται την απόρριψη της πρότασης. Αντίστοιχα, η μη προσκόμιση ή η ελλιπής συμπλήρωση των υπόλοιπων δικαιολογητικών (7-8) συνεπάγεται τη μη βαθμολόγηση κατά την αξιολόγηση της πρότασης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνσηhttp://elke.hmu.gr/Aithseis/5955_06072020.aspx. Ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων/προτάσεων γίνεται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) που διαθέτουν οι υποψήφιοι για την είσοδό τους σε αυτή προκειμένου να γίνεται ταυτοποίηση των υποψηφίων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η πρόταση έχει υποβληθεί με διαφορετικούς κωδικούς και όχι του υποψηφίου θα απορρίπτεται.

Αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης δίνονται στην παραπάνω διεύθυνση. Την ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση της πρότασης φέρει αποκλειστικά ο/η υποψήφιος/α. Εφιστάται η προσοχή στους υποψήφιους να αποφύγουν την υποβολή προτάσεων την τελευταία αποδεκτή ημερομηνία προς αποφυγή ή και έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων κατά την διαδικασία της υποβολής.

Για πληροφορίες τεχνικής φύσεως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Σοφία Κουτεντάκη στο τηλέφωνο 2810-379339 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται το αργότερο μέχρι τη Τρίτη, 28 Ιουλίου 2020 (28.07.2020) και ώρα 14:00.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! Σε περίπτωση υποβολής πρότασης για περισσότερες από μία (1) θέσεις, θα πρέπει να υποβληθεί αντίστοιχος αριθμός προτάσεων συνυποβάλλοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για κάθε μία.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ_ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 

Διαβάστε Επίσης  Skills Development Officer (SDO) @ Terre des hommes Hellas

 

Be the first to comment on "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 2020-2021"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!