Κοινωνικοί Λειτουργοί και Εργασιακοί Σύμβουλοι στην ΑμΚΕ Δύναμη Ζωής

Αθήνα, 31/07/2020
Αριθμ. Πρωτ.: DYNAMIZOIS20200731-1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ: ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ (ΑΚΗΑ)» και κωδικό ΟΠΣ 5002784.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ

Ανακοινώνει

Την πρόθεση της να προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) άτομα για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Νέα Δομή Αστέγων Δήμου Καλλιθέας: Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ)» (Κωδικός ΟΠΣ: 5002784 – Ε.Π. «Αττική 2014-2020»).

Κατωτέρω προσδιορίζονται στον μεν «ΠΙΝΑΚΑ Α» η υπηρεσία, η έδρα, η ειδικότητα, η διάρκεια σύμβασης και ο αριθμός ατόμων, ενώ στο δε «ΠΙΝΑΚΑ Β» προσδιορίζονται αντιστοίχως τα απαιτούμενα τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα:

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τον συμπληρωμένο φάκελο της αίτησής ταχυδρομικά μόνο, με συστημένη επιστολή υπόψη Κας Χρονοπούλου από τις 3/8/2020 μέχρι και τις 12/8/2020, συμπληρώνοντας την αίτηση με κωδικό έντυπο ΣΟΧ 5 στα γραφεία του Φορέα στην Περιοχή Παρέμβασης στην ακόλουθη διεύθυνση: Ναυσικάς 5, Τ.Κ. 17672, Καλλιθέα, αναγράφοντας εξωτερικά τον κωδικό της θέσης για τον οποίο υποβάλλουν (τηλ. επικοινωνίας: 2109532718 μεταξύ των ωρών 12:00-15:00).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και σε μία μόνο κατηγορία προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα του Φορέα και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο του Φορέα (https://www.dynamizois.gr/news/), β) στα γραφεία του Φορέα στην Περιοχή Παρέμβασης (διεύθυνση: Ναυσικάς 5, Τ.Κ. 17672, Καλλιθέα) και γ) στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Παρέμβασης (Ανδρομάχης 100, Τ.Κ 17672, Καλλιθέα).

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Διαβάστε Επίσης  Ερευνητές με σύμβαση έργου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο για το πρόγραμμα «BeSecure-FeelSecure»

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!