Μεταπτυχιακό “Εκπαιδευτική Πολιτική” του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – Ειδικεύσεις, γνώσεις, επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία

Δημοσιεύθηκε, η προκήρυξη του Μεταπτυχιακού “Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διοίκηση” του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (έδρα Κόρινθος) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με κατευθύνσεις:

α) Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό (Συμβατικές και e−Μορφές): Πολιτικές και Πρακτικές

β) Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση

 

Ειδικεύσεις:

α) Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό (Συμβατικές και e−Μορφές): Πολιτικές και Πρακτικές

Η κατεύθυνση «Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής διαπραγματεύεται ολοκληρωμένα το επιστημονικό πεδίο των σύγχρονων μορφών εκπαίδευσης, δηλαδή την τυπική, την άτυπη και την εκπαίδευση από απόσταση, το οποίο βρίσκεται διεθνώς στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Έμφαση δίνεται στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και στις ψηφιακές τεχνολογίες και στην ηλεκτρονική μάθηση. Το πλαίσιο μελέτης αναπτύσσεται, τόσο σε θεωρητικό και ερευνητικό επίπεδο, όσο και σε αυτό της εφαρμογής στην εκπαιδευτική πράξη και του σχεδιασμού εκπαιδευτικών πολιτικών.
Το γνωστικό περιεχόμενο της κατεύθυνσης αυτής συνδυάζει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στα θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία του πεδίου με την πρακτική εφαρμογή της παρεχόμενης επιστημονικής γνώσης στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών πολιτικών.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων που διαρθρώνονται στους εξής άξονες:

 • Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Εκπαιδευτικό υλικό
 • Κοινωνιολογία της γνώσης
 • ΤΠΕ στην εκπαίδευση και ηλεκτρονική μάθηση
 • Νέες μορφές εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτική έρευνα
 • Εκπαιδευτική αξιολόγηση

Στο πλαίσιο αυτό, η κατεύθυνση «Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό» στοχεύει στη θεωρητική εμβάθυνση και εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών παρέχοντας σε αυτούς γνώσεις, εφόδια και λειτουργικά εργαλεία για την περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους στο πεδίο. Η κατεύθυνση απευθύνεται σε εν ενεργεία και σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς, σε εκπαιδευτές ενηλίκων, σε επιμορφωτές εκπαιδευτικών, σε σχεδιαστές εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σε σχεδιαστές και παραγωγούς εκπαιδευτικού υλικού (έντυπου και ψηφιακού).

 

β) Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση

Η κατεύθυνση «Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής διαπραγματεύεται ολοκληρωμένα τη σύμφυση των πεδίων της εκπαιδευτικής πολιτικής και της εκπαιδευτικής διοίκησης δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις δυναμικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους τόσο σε μάκρο (επίπεδο εκπαιδευτικών συστημάτων) όσο και σε μικρο επίπεδο (π.χ. επιμέρους εκπαιδευτικών μονάδων).

Το πλαίσιο μελέτης αναπτύσσεται, τόσο σε θεωρητικό και ερευνητικό επίπεδο, όσο και σε αυτό της εφαρμογής στην εκπαιδευτική πράξη και του σχεδιασμού εκπαιδευτικών πολιτικών.

Το γνωστικό περιεχόμενο της κατεύθυνσης αυτής συνδυάζει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στα θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία του πεδίου με την πρακτική εφαρμογή της παρεχόμενης επιστημονικής γνώσης στην ανάλυση και το σχεδιασμό εκπαιδευτικών πολιτικών και εφαρμογών εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από ένα ευρύ φάσμα υποχρεωτικών μαθημάτων όπως:

 • Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική
 • Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
 • Κοινωνικές Ανισότητες και Εκπαιδευτική Πολιτική
 • Σχεδιασμός Προγραμμάτων Σπουδών
 • Η Εκπαιδευτική Έρευνα ως εργαλείο λήψης αποφάσεων
 • Αξιολόγηση και εκπαιδευτική πολιτική
 • Πολιτικές Δια-βίου Εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτική Ηγεσία
 • Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες
 • ΤΠΕ και Πολιτικές Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω εμβάθυνσης και μελέτης ειδικότερων ζητημάτων μέσω της προσφοράς μαθημάτων επιλογής όπως:

 • Ποιότητα στην Εκπαίδευση
 • Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Οικονομικά της Εκπαίδευσης
 • Ειδικά θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής

Στο πλαίσιο αυτό, η κατεύθυνση «Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση» στοχεύει στη θεωρητική εμβάθυνση και εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων παρέχοντας σε αυτούς/αυτές γνώσεις, εφόδια και λειτουργικά εργαλεία για την περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους στο πεδίο. Η κατεύθυνση απευθύνεται σε εν ενεργεία και σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς, σε εκπαιδευτές ενηλίκων, σε επιμορφωτές εκπαιδευτικών, σε εργαζόμενους σε φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και παροχής μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.

 

Σκοπός του ΠΜΣ είναι:

 • Η παροχή μεταπτυχιακών σπουδών υψηλού επιπέδου.
 • Η εκπαίδευση επιστημόνων ώστε να αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στο δημόσιο ιδιωτικό, ακαδημαϊκό και ερευνητικό τομέα στο επιστημονικό πεδίο της Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
 • Η παροχή μεταπτυχιακών σπουδών σε επαγγελματίες και επιστήμονες της εκπαίδευσης, ώστε να αποκτήσουν τις απαιτούμενες ικανότητες για την εφαρμογή εκπαιδευτικών πολιτικών και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην πρακτική της σχολικής, της τριτοβάθμιας και της δια-βίου εκπαίδευσης.
 • Η προετοιμασία επιστημόνων για σπουδές διδακτορικού επιπέδου. Μαθησιακά αποτελέσματα του Π.Μ.Σ.

 

Αριθμός εισακτέων / τέλη φοίτησης

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 60 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες κατ’ έτος (30 φοιτητές ανά ειδίκευση). Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στα 2.700 ευρώ για το σύνολο του Προγράμματος. Έως το 30% των εισαγομένων απαλλάσσονται πλήρως των τελών φοίτησης με βάση εισοδηματικά κριτήρια.

 

Αντικείμενο – Μαθησιακά αποτελέσματα

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διοίκηση» εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και διέπεται από επιστημονική συνοχή.

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παραγωγή και μετάδοση γνώσεων και τεχνογνωσίας με την ανάπτυξη εννοιολογικών εργαλείων, μεθοδολογιών, και εν γένει ερευνητικών αποτελεσμάτων στο γνωστικό – επιστημονικό πεδίο της Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΜΣ αποσκοπεί, αφενός μεν στην προαγωγή της έρευνας στο πεδίο της Εκπαιδευτικής Πολιτικής, αφετέρου δε στη θεωρητική εμβάθυνση και στην εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στο επιστημονικό αυτό πεδίο, παρέχοντας σε αυτούς τα αναγκαία εφόδια για την περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους αλλά και για την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνική ανάπτυξη της χώρας και στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης μέσα στο σύγχρονο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα πρέπει:

 • Να κατανοούν τη θεσμική συγκρότηση, τη λειτουργία, την οργάνωση, τη διοίκηση και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συστημάτων και οργανισμών.
 • Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν εκπαιδευτικές πολιτικές και πρακτικές στο επίπεδο του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος όλων των βαθμίδων.
 • Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν εκπαιδευτικές πολιτικές και πρακτικές σε σύγχρονους τομείς όπως η Διά Βίου Μάθηση, η Εκπαίδευση Ενηλίκων, η Αρχική και η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Κατάρτιση, η Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, η Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

 

Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται αποδεκτές

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Ιδρυμάτων Ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής καθώς επίσης και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 

 Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον σύνδεσμο:

https://dsep.uop.gr/pms/?p=5095/

 

Διαβάστε Επίσης  Έκδοση νέου τόμου με τίτλο «Posthuman and Political Care Ethics for Reconfiguring Higher Education Pedagogies» με συν-επιμελητή τον Καθηγητή του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Μιχαλίνο Ζεμπύλα

Be the first to comment on "Μεταπτυχιακό “Εκπαιδευτική Πολιτική” του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – Ειδικεύσεις, γνώσεις, επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!