Στρατηγική για την ισότητα των φύλων | Γνωμοδότηση Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Ευρωπαϊκή Οικονομική

και Κοινωνική Επιτροπή

SOC/633

Στρατηγική για την ισότητα των φύλων

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Τμήμα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώματα του πολίτη»

Στρατηγική για την ισότητα των φύλων
[COM(2020)152 final]

 

Επικοινωνία SOC@eesc.europa.eu
Υπάλληλος διοίκησης Judite Berkemeier
Ημερομηνία του εγγράφου 25/06/2020

 

Εισηγήτρια: Giulia Barbucci

Συνεισηγήτρια: Indrė Vareikytė

 

Ομάδα μελέτης Στρατηγική για την ισότητα των φύλων
Πρόεδρος Ana BONTEA (RO-I)
Εισηγήτρια Giulia BARBUCCI (IT-II)
Συνεισηγήτρια Indrė VAREIKYTĖ (LT-III)
Μέλη Gunta ANČA (LV-III)

Séamus BOLAND (IE-III)

Laura GONZÁLEZ DE TXABARRI ETXANIZ (ES-II)

Kinga JOÓ (HU-III)

Erika KOLLER (HU-II)

Davor MAJETIĆ (HR-I) (άρθρο 66 – Ειρήνη Υβόννη ΠΑΡΗ)

Daniel MAREELS (BE-I) (άρθρο 66 – Stefano MALLIA)

Adam ROGALEWSKI (PL-II)

Marie ZVOLSKÁ (CZ-I)

Εμπειρογνώμονες Maurizio MOSCA (για την εισηγήτρια, Ομάδα II)

Anne-Marie SIGMUND (για την συνεισηγήτρια, Ομάδα III)

 

Αίτηση γνωμοδότησης Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 05/03/2020
Νομική βάση Άρθρο 304 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Απόφαση του Προεδρείου 18/02/2020
Αρμόδιο τμήμα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώματα του πολίτη»
Έγκριση από το τμήμα 17/06/2020
Έγκριση από την Ολομέλεια DD/MM/YYYY
Σύνοδος ολομέλειας αριθ.
Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

(υπέρ/κατά/αποχές)

…/…/…

 

 

1.             Συμπεράσματα και συστάσεις

1.1         Η ΕΟΚΕ, έχοντας επίγνωση ότι η πανδημία COVID-19 έχει αντίκτυπο στην ισότητα των φύλων και έχει επισημάνει έντονα τη διάσταση του φύλου στις κοινωνικές και τις οικονομικές ανισότητες. Το ζήτημα αυτό πρέπει να ληφθεί πλήρως υπόψη στη νέα στρατηγική για την ισότητα των φύλων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να εφαρμόσει τη στρατηγική για την ισότητα των φύλων σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID 19, μέσω εξατομικευμένων και στοχευμένων μέτρων πολιτικής.

 

1.2         Η ΕΟΚΕ συνιστά την υιοθέτηση στρατηγικών ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλους τους φορείς και τις υποδομές προγραμματισμού και διακυβέρνησης, και καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν την ίδια προσέγγιση. Επιπλέον, η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ της υιοθέτησης μιας διατομεακής προσέγγισης όσον αφορά την ισότητα των φύλων, μεταξύ άλλων και για την αντιμετώπιση πολλαπλών μορφών διακρίσεων.

 

1.3         Η ΕΟΚΕ προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ισόρροπη συμμετοχή των δύο φύλων σε συμβουλευτικά και τεχνικά όργανα που έχουν συσταθεί για να συζητήσουν μέτρα πολιτικής όσον αφορά την ανάκαμψη της οικονομίας και την πρόληψη της κοινωνικής και της οικονομικής περιθωριοποίησης, στο πλαίσιο της νόσου COVID-19.

 

1.4         Επιπλέον, η ΕΟΚΕ ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η διάσταση του φύλου είναι πλήρως ενσωματωμένη στη διαδικασία ανάκαμψης από την κρίση της COVID-19, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι μακροπρόθεσμες ανισότητες μεταξύ των φύλων μέσω μιας στρατηγικής και διαρθρωτικής προσέγγισης, και να προωθηθεί και να βελτιωθεί η συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα επίπεδα της αγοράς εργασίας.

 

1.5         Η ΕΟΚΕ ζητεί ισχυρότερη δέσμευση στο ζήτημα της ισότητας των φύλων στο προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027. Η προσέγγιση αυτή πρέπει επίσης να ενσωματωθεί στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, στις έξι προτεραιότητες της Επιτροπής για την περίοδο 2019-2024, αλλά και στις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

 

1.6         Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τη στρατηγική για την ισότητα των φύλων που διατύπωσε η Επιτροπή, και την καλεί να θεσπίσει έναν μηχανισμό συντονισμού με τη συμμετοχή όλων των κρατών μελών, των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

 

1.7         Η ΕΟΚΕ καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν ειδικά μέτρα τόσο για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού και του επαγγελματικού προσανατολισμού, ως μέσου ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης σε θέματα ισότητας των φύλων, όσο και για την παροχή επαρκών πόρων και εργαλείων που θα διαμορφώσουν μια ευαισθητοποιημένη προσέγγιση με ευαισθησία ως προς το φύλο και θα περιορίσουν τον διαχωρισμό με βάση το φύλο στην εκπαίδευση και την απασχόληση.

 

1.8         Η ΕΟΚΕ ζητεί να αναληφθεί δράση, αφενός, για την εξάλειψη του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων και, αφετέρου, για την πλήρη ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο ψηφιακό θεματολόγιο και στο θεματολόγιο για την τεχνητή νοημοσύνη, σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών, μέσω της θέσπισης ειδικής ατζέντας αλλά και μηχανισμού παρακολούθησης που θα συνεκτιμά τη διάσταση του φύλου και θα βασίζεται σε δείκτες και στη συλλογή δεδομένων ανά φύλο.

 

1.9         Το μισθολογικό χάσμα παραμένει μία από τις κύριες μορφές τόσο ανισότητας μεταξύ των φύλων όσο και διακρίσεων, όπως αναδείχθηκε ιδιαίτερα με την κρίση COVID-19. Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να υποβάλει επειγόντως την πρόταση θέσπισης δεσμευτικών μέτρων για τη διαφάνεια των αμοιβών των δύο φύλων· επίσης, δηλώνει την ετοιμότητά της να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην προώθηση μιας στρατηγικής για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου υπέρ της ισότητας των αμοιβών.

 

1.10     Η ΕΟΚΕ προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν μια αποτελεσματική προσέγγιση τόσο για την πρόληψη κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών όσο και την παροχή προστασίας στις γυναίκες. Η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ της λήψης μέτρων για την υποστήριξη και την υιοθέτηση διεθνών και ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Η ΕΟΚΕ μπορεί να συνεργαστεί με τους κοινωνικούς εταίρους και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για να εξασφαλίσει την ταχεία εφαρμογή των πρωτοβουλιών αυτών.

 

1.11     Η ΕΟΚΕ διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ευαισθητοποίηση με τη συλλογή και τη διάδοση ορθών πρακτικών μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών όσον αφορά τα εργαλεία και την οργανωτική υποδομή για την πρόληψη και την παροχή προστασίας από τη σεξουαλική παρενόχληση στο σπίτι και στην εργασία.

 

1.12     Η ΕΟΚΕ συνιστά τη θέσπιση συστηματικής προσέγγισης των πολιτικών φροντίδας, η οποία να περιλαμβάνει και άλλες πολιτικές διαστάσεις (μισθολογική διαφάνεια, δημόσιες υπηρεσίες, υποδομές, φορολογία, μεταφορές, ψηφιακό θεματολόγιο, θεματολόγιο για την τεχνητή νοημοσύνη και ενωσιακοί πόροι). Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για να αυξήσουν την προσφορά, την οικονομική προσιτότητα και την ποιότητα των διαθέσιμων θέσεων στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα.

 

1.13     Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη για την ενίσχυση της συμμετοχής τόσο των γυναικών με αναπηρία στην αγορά εργασίας -εφαρμόζοντας τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (UNCRPD)-, όσο και άλλων ευαίσθητων ομάδων γυναικών (συμπεριλαμβανομένων των γυναικών Ρομά και των μεταναστριών).

 

1.14     Η ισότητα των ευκαιριών συμμετοχής έχει ουσιαστική σημασία για την αντιπροσωπευτική δημοκρατία σε όλα τα επίπεδα — ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό. Η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ της ίσης συμμετοχής και της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς και στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή, συμπεριλαμβανομένων των δομών κοινωνικού και πολιτικού διαλόγου. Είναι απαραίτητες οι θετικές δράσεις που βασίζονται σε νομοθετικά, δημοσιονομικά, εθελοντικά, οργανωτικά και πολιτιστικά μέτρα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της χαμηλής εκπροσώπησης και συμμετοχής των γυναικών στα όργανα λήψης αποφάσεων.

 

1.15     Η ΕΟΚΕ ζητεί εκ νέου από το Συμβούλιο να συνεχίσει τη συζήτηση σχετικά με την οδηγία για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων.

 

1.16     Η ΕΟΚΕ ενθαρρύνει τον κλάδο των μέσων ενημέρωσης και της διαφήμισης να υποστηρίξει μια πιο ισόρροπη συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων και να συμβάλει στην εξάλειψη των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο στο περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης, θεσπίζοντας κώδικες δεοντολογίας και μηχανισμούς για τη διασφάλιση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στα όργανα λήψης αποφάσεων.

 

1.17     Η ΕΟΚΕ καλεί το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) να συμπεριλάβει στον δείκτη ισότητας των φύλων μια θεματική εστίαση στην ισότητα των φύλων στα μέσα ενημέρωσης με σκοπό την ανάδειξη των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων.

 

2.             Εισαγωγή

2.1         Η ισότητα των φύλων δεν αποτελεί μόνο βασική αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης[1], αλλά και δεσμευτική εντολή για την ανάληψη δράσης[2]. Η Επιτροπή έχει αναδείξει την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών σε κατευθυντήρια αρχή, καθώς και σε έναν από τους στόχους της εντολής της. Ωστόσο, τα στοιχεία[3],[4],[5] καταδεικνύουν ότι η πρόοδος στην επίτευξη της ισότητας των φύλων στην ΕΕ είναι πολύ αργή. Η παρούσα γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ εκπονήθηκε ως απάντηση στη στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025, η οποία δρομολογήθηκε από την Επιτροπή τον Μάρτιο 2020, πριν από την εξάπλωση της πανδημίας COVID-19. Η ΕΟΚΕ έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η πανδημία COVID-19 έχει αντίκτυπο στην ισότητα των φύλων, και τούτο πρέπει να ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ισότητα των φύλων. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιδεινώνει τις ανισότητες που συνδέονται με την διάσταση του φύλου, οι οποίες υπήρχαν ήδη πριν από την κρίση. Οι γυναίκες είναι εκτεθειμένες όλο και περισσότερο σε κίνδυνο βίας, στη φτώχεια, σε διακρίσεις διαφόρων ειδών και στην οικονομική εξάρτηση· συνεπώς, η ΕΟΚΕ συνιστά στην Επιτροπή να λάβει άμεσα μέτρα για την εφαρμογή της στρατηγικής για την ισότητα των φύλων, σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στις γυναίκες και τα κορίτσια, μέσω εξατομικευμένων και στοχευμένων μέτρων πολιτικής. Η στρατηγική παρουσιάζει ως εξής τους τομείς παρέμβασής της:

 

2.1.1     Η βία κατά των γυναικών αποτελεί μία από τις χειρότερες μορφές διακρίσεων λόγω φύλου.

 

2.1.2     Η Επιτροπή ζητεί τη διενέργεια συστηματικής ανάλυσης όσον αφορά τη λήψη αυστηρότερων μέτρων για την εξάλειψη των στερεοτύπων, της έμφυλης βίας, της παρενόχλησης, του εκφοβισμού και της ηθικής παρενόχλησης, καθώς και για την προστασία των θυμάτων και τη λογοδοσία των δραστών. Κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19, η ενδοοικογενειακή βία αυξήθηκε με τις γυναίκες να είναι περισσότερο εκτεθειμένες στη βία των συντρόφων τους στο σπίτι.

 

2.1.3     Απασχόληση των γυναικών Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι το χάσμα μεταξύ των φύλων στην οικονομία -και η συνεχιζόμενη ανισορροπία όσον αφορά τις ευθύνες φροντίδας- περιορίζουν σημαντικά την πλήρη κοινωνική και οικονομική χειραφέτηση των γυναικών, καθώς και την πρόσβαση σε δίκαιη αμοιβή, εισόδημα και σύνταξη. Ο κίνδυνος οικονομικής περιθωριοποίησης οφείλεται επίσης σε χρονίζοντα στερεότυπα καθώς και σε διατομεακές μορφές διακρίσεων. Η αναντιστοιχία δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας είναι αποτέλεσμα διαφόρων διαρθρωτικών παραγόντων οι οποίοι σχετίζονται ευρέως με το φύλο. Οι παράγοντες αυτοί όχι μόνο περιορίζουν τον αντίκτυπο των οικονομικών πολιτικών, αλλά και στερούν από τις κοινωνίες και τις οικονομίες μας την υφιστάμενη δεξαμενή γυναικείων δεξιοτήτων και ταλέντων.

 

2.1.4     Η ισόρροπη συμμετοχή των φύλων στη λήψη αποφάσεων αποτελεί μείζονα στόχο και μόνιμη αδυναμία. Για να αντιμετωπιστεί η πολυπλοκότητα των οικονομικών και των κοινωνικών προκλήσεων, είναι αναγκαίο να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών σε ηγετικές θέσεις. Τα νομοθετικά μέτρα αποτελούν μία από τις λύσεις για την βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση του χάσματος μεταξύ των φύλων.

 

2.1.5     Η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου είναι η στρατηγική για την επίτευξη της ισότητας των φύλων μέσω της ενσωμάτωσης μιας προοπτικής του φύλου σε όλα τα στάδια της χάραξης πολιτικής. Σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, ειδικές δομές ισότητας των φύλων[6] είναι αρμόδιες για τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου και για τη στήριξη της ενσωμάτωσης της προοπτικής του φύλου στην πολιτική ατζέντα. Οι εν λόγω θεσμικοί μηχανισμοί θα πρέπει να είναι καλύτερα εξοπλισμένοι με ισχυρότερη πολιτική εντολή και ενισχυμένες δεξιότητες για την ανάπτυξη σχετικών εργαλείων (τεκμηριωμένη ανάλυση, συστηματική συλλογή δεδομένων ανά φύλο, συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό[7], παρακολούθηση και αξιολόγηση με γνώμονα το φύλο).

 

2.1.6     Οι πόροι της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 αποτελούν ευκαιρία για τη στήριξη της ισότητας των φύλων. Η ΕΟΚΕ έχει εκδώσει γνωμοδότηση[8] με την οποία καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να θεσπίσουν νέους και κατάλληλους δείκτες για την καλύτερη παρακολούθηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της ΕΕ στην επίτευξη των στόχων για την ισότητα των φύλων. Στόχος είναι, πρώτον, η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας (ιδίως εκείνων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες[9], όπως οι γυναίκες με αναπηρία[10] και αυτές που υφίστανται πολλαπλές μορφές διακρίσεων) και, δεύτερον, η βελτίωση των μέτρων για την εξισορρόπηση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, για την παιδική μέριμνα, τις υπηρεσίες μακροχρόνιας περίθαλψης και τις υποδομές. Η κρίση COVID-19 αναδεικνύει την ανάγκη να χρηματοδοτηθούν μέτρα υπέρ της εξισορρόπησης της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, να γίνουν επενδύσεις σε ποιοτικές και προσιτές δημόσιες υπηρεσίες φροντίδας και να διατηρηθούν τα επίπεδα απασχόλησης καθώς και στήριξης του εισοδήματος.

 

2.1.7     Η ΕΟΚΕ είναι επίσης της άποψης ότι η ενωσιακή χρηματοδότηση θα πρέπει να κατανέμεται κατά τρόπο πιο ευαισθητοποιημένο ως προς τη διάσταση του φύλου, ότι η ισότητα των φύλων θα πρέπει να αποτελεί αυτοτελή στόχο και όχι να συγχωνεύεται με τους στόχους για την καταπολέμηση των διακρίσεων και ότι η διάσταση του φύλου θα πρέπει να ενσωματωθεί καλύτερα στους άλλους ειδικούς στόχους, σύμφωνα με μια πολυτομεακή και διατομεακή προσέγγιση.

 

3.             Γενικές παρατηρήσεις σχετικά με τη στρατηγική για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2020-2025 και προτάσεις εφαρμογής

 

3.1         Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την προσέγγιση της Επιτροπής για την εκ νέου προώθηση της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου ως στρατηγικής για την επίτευξη της ισότητας των φύλων, και ζητεί να ληφθούν υπόψη και οι ειδικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στις γυναίκες. Η διττή προσέγγιση -θετικές δράσεις και ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου- πρέπει να ενσωματωθεί πλήρως στη διακυβέρνηση των μηχανισμών δημοσιονομικού προγραμματισμού. Η προσέγγιση αυτή πρέπει επίσης να ενσωματωθεί στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, στις έξι προτεραιότητες της Επιτροπής για την περίοδο 2019-2024[11], αλλά και στις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

 

3.2         Η υφιστάμενη θεσμική υποδομή για την ισότητα των φύλων σε επίπεδο ΕΕ (ΓΔ JUST, EIGE, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θεσμικά όργανα της ΕΕ, καθώς και τα συμβουλευτικά όργανα[12] και η ειδική ομάδα για την ισότητα[13], με την υποστήριξη των δεδομένων που παρέχονται από το Eurofound και την EUROSTAT), θα πρέπει να ενσωματωθεί καλύτερα στη διαδικασία πολιτικής διακυβέρνησης της ΕΕ. Πέρα από τα ειδικά όρια της ισότητας των φύλων, αυτή η θεσμική υποδομή θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πολιτικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση των τρεχόντων βασικών φακέλων (ψηφιακό θεματολόγιο, θεματολόγιο δεξιοτήτων, Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, ευρωπαϊκοί στόχοι για τη νεολαία[14], μεταξύ άλλων).

 

3.3         Η ΕΟΚΕ συμφωνεί με την άποψη ότι η ισότητα των φύλων απαιτεί πολυτομεακή και διατομεακή πολιτική προσέγγιση με στόχο, αφενός, τους παράγοντες κοινωνικής και οικονομικής έλξης που προκαλούν την ανισότητα των φύλων και, αφετέρου, τις επενδύσεις σε παράγοντες που ενισχύουν την ισότητα των φύλων. Η ΕΟΚΕ[15] ζητεί μια στρατηγική προσέγγιση προκειμένου να παρακολουθείται η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλους τους θεματικούς στόχους που καθορίζονται στο νέο κανονιστικό πλαίσιο 2021-2027.

 

3.4         Η ΕΟΚΕ εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης στην ΕΕ είναι ήδη γεγονός, λόγω της πανδημίας COVID-19. Είναι σημαντικό οι επιπτώσεις των μακροοικονομικών πολιτικών στα δύο φύλα να αξιολογηθούν πλήρως και να ληφθούν υπόψη κατά την εφαρμογή της στρατηγικής, έτσι ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω επιδείνωση των υφιστάμενων ανισοτήτων μεταξύ των φύλων[16].

 

4.             Ειδικές παρατηρήσεις

 

4.1         Η ΕΟΚΕ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τον υφιστάμενο συντονιστικό μηχανισμό για την ισότητα των φύλων, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η παρακολούθηση της εφαρμογής της στρατηγικής και να διευκολυνθεί η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα επιτεύγματα από τη σκοπιά του φύλου. Ο συντονιστικός μηχανισμός θα μπορούσε επίσης να καλύπτει πτυχές που σχετίζονται με το φύλο στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και στις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

 

4.2         Η ΕΟΚΕ έχει ήδη καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συστήσει στις χώρες της ΕΕ να ορίσουν εθνικούς στόχους και δείκτες για την παρακολούθηση της κατάστασης μέσω ετήσιου πίνακα αποτελεσμάτων.

 

4.3         Τερματισμός της έμφυλης βίας

4.3.1     Τόσο στο σπίτι όσο και στο εργασιακό περιβάλλον, οι αναφορές για δυσμενείς κοινωνικές συμπεριφορές και βία[17] συνεχίζουν να προέρχονται κυρίως από γυναίκες. Η ΕΟΚΕ μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην διάδοση ευρύτερων γνώσεων σχετικά με το φαινόμενο, με σκοπό την πρόληψη κάθε μορφής βίας σε βάρος των γυναικών. Οι κοινωνικοί εταίροι και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να στηρίξουν την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και την προώθηση μιας νοοτροπίας ευαισθητοποιημένης ως προς τη διάσταση του φύλου, μέσω της ευαισθητοποίησης και της συλλογής και της ανταλλαγής ορθών πρακτικών.

 

4.3.2     Η ευρωπαϊκή συμφωνία πλαίσιο του 2007 των κοινωνικών εταίρων σχετικά με την παρενόχληση και τη βία στην εργασία αποτελεί μέσο για τη διασφάλιση ενός χώρου εργασίας απαλλαγμένου από παρενόχληση και βία, και θα πρέπει να εφαρμόζεται παντού στην Ευρώπη και σε οποιοδήποτε χώρο εργασίας ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης.

 

4.3.3     Πρέπει να υποστηριχθούν και να υιοθετηθούν διεθνείς και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Η ΕΟΚΕ μπορεί να παράσχει σταθερή υποστήριξη όσον αφορά τη Σύμβαση της ΔΟΕ σχετικά με τη βία και την σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας. Η Σύμβαση αριθ. 190 της ΔΟΕ του 2019 σχετικά με τη βία και την παρενόχληση θα πρέπει να επικυρωθεί και να εφαρμοστεί από όλες τις κυβερνήσεις σε διεθνές και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΕΟΚΕ επικροτεί επίσης την πρωτοβουλία της Επιτροπής να προτείνει, κατά τη διάρκεια του 2021, μέτρα για την επίτευξη των στόχων της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης.

 

4.3.4     Ο εκφοβισμός στον κυβερνοχώρο[18] είναι ένας από τους παράγοντες που εμποδίζουν τη συμμετοχή των γυναικών σε διαδικτυακές δραστηριότητες και στα κοινωνικά δίκτυα. Η ΕΟΚΕ έχει ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει την προηγούμενη ειδική ομάδα «Γυναίκες στην ψηφιακή εποχή» και να συνεχίσει την πρωτοβουλία «Digital4her»[19]. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να συνοδεύσει τα εν λόγω εθελοντικά μέτρα με νομοθετικά πλαίσια για τη βία κατά των γυναικών.

 

4.3.5     Η ΕΟΚΕ έχει κατ’ επανάληψη ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επικαιροποιήσει τόσο τη σύσταση σχετικά με τα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου όσο και τον κώδικα δεοντολογίας για την καταπολέμηση της παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο· τα μέσα αυτά συμφωνήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις παγκόσμιες εταιρείες πληροφορικής, με την προσθήκη της διαδικτυακής παρενόχλησης και της ηθικής παρενόχλησης των γυναικών στον ορισμό της παράνομης ρητορικής μίσους[20].

 

4.3.6     Η ΕΟΚΕ προτείνει επίσης τη δημιουργία νομικού ταμείου έκτακτης ανάγκης σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο θα παρέχει στήριξη στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που αμφισβητούν στη δικαιοσύνη την τοπική νομοθεσία που παραβιάζει τα δικαιώματα των γυναικών[21].

 

4.4         Γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των φύλων

4.4.1     Εκπαίδευση Το χάσμα μεταξύ των φύλων στην εκπαίδευση εξακολουθεί να υφίσταται και να προκαλεί διαχωρισμό με βάση το φύλο στην αγορά εργασίας, στην απασχόληση, στο εισόδημα και στην αναντιστοιχία δεξιοτήτων[22],[23]. Θα πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα όσον αφορά το σύστημα εκπαιδευτικού προσανατολισμού[24]. Η εκπαίδευση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εξάλειψη των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων, ήδη από το δημοτικό σχολείο.

 

4.4.2     Οι ψηφιακές τεχνολογίες, οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και οι σχετικές δεξιότητες πρέπει να είναι προσβάσιμες σε όλους, ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία ή το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο. Είναι σημαντικό να αυξηθεί ο αριθμός των γυναικών και των κοριτσιών στους κλάδους STEM (θετικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά) και στις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), προκειμένου να εξαλειφθεί το ψηφιακό χάσμα που αποτελεί τη βάση της χαμηλής εκπροσώπησής τους και να προβληθούν περισσότερα γυναικεία ψηφιακά πρότυπα με σκοπό την υπέρβαση των στερεοτύπων, ιδίως ενόψει του αντικτύπου της τρέχουσας κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω της νόσου COVID-19.

 

4.4.3     Η αύξηση του αριθμού των γυναικών και των κοριτσιών σε θέσεις προγραμματιστών ΤΠΕ μπορεί να συμβάλει στην υπέρβαση της προκατάληψης βάσει φύλου η οποία υποβόσκει κατά τον σχεδιασμό μιας συγκεκριμένης τεχνολογίας. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να εξασφαλιστεί η καθολική πρόσβαση στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων στους τομείς STEM, ΤΠΕ και τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και η προστασία των εργαζομένων γυναικών που κινδυνεύουν να χάσουν τις θέσεις εργασίας τους λόγω χαμηλού επιπέδου επάρκειας στις ΤΠΕ.

 

4.4.4     Θα πρέπει επίσης να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και να ληφθούν μέτρα για τη διάσταση του φύλου στην οικονομική εκπαίδευση.

 

4.4.5     Απασχόληση Το χάσμα μεταξύ των φύλων στην απασχόληση οδήγησε σε μακροπρόθεσμα κενά όσον αφορά το εισόδημα, την πρόσβαση σε πιστώσεις, τις αμοιβές και τις συντάξεις, και επιδεινώνει επίσης τον κίνδυνο της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και/ή της έλλειψης στέγης. Ανεξάρτητα από τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την ίση μεταχείριση στην απασχόληση, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες μορφές ανισότητας των φύλων και διακρίσεων.

 

4.4.6     Στο πλαίσιο αυτό, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο. Όλα τα μέτρα θα πρέπει να αντιμετωπίζουν το χάσμα μεταξύ των φύλων, προκειμένου να ενισχυθεί η πρόσβαση στην κοινωνική προστασία, να βελτιωθεί η ποιότητα της εργασίας και να αυξηθεί η ευρωστία της αγοράς εργασίας.

 

4.4.7     Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρωτοβουλία της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση δεσμευτικών μέτρων για τη διαφάνεια στις αμοιβές των δύο φύλων· τα μέτρα αυτά πρέπει να θεσπιστούν το συντομότερο δυνατόν διότι μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην προώθηση μιας στρατηγικής για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην ισότητα των αμοιβών. Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 70 % του συνόλου των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής και της κοινωνικής περίθαλψης σε 104 χώρες (ΠΟΥ) και το 58,6 % παγκοσμίως των εργαζομένων στον τομέα των υπηρεσιών (ΔΟΕ), γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την υγεία τους λόγω της πανδημίας. Η αυξημένη παρουσία των γυναικών σε χαμηλά αμειβόμενους τομείς και σε επισφαλείς θέσεις εργασίας τις καθιστά πλέον ευάλωτες στον κίνδυνο απώλειας θέσεων εργασίας και προβλημάτων υγείας.

 

4.4.8     Οι θέσεις εργασίας και τα καθήκοντα που εκτελούνται στους τομείς της περίθαλψης, των υπηρεσιών καθαρισμού, του εμπορίου και της υγείας συμβάλλουν εκτενώς στην κοινωνία και στην οικονομία, όπως υπογραμμίστηκε και κατά την κρίση λόγω της νόσου COVID-19. Αυτές οι θέσεις εργασίας και οι τομείς, που, κατά παράδοση, απασχολούν μεγάλο ποσοστό γυναικών, είναι συχνά ανεπαρκώς αμειβόμενες, υποτιμημένες και χαρακτηρίζονται από επισφαλείς συνθήκες εργασίας. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να αποδοθεί μεγαλύτερη κοινωνική αναγνώριση και αντίστοιχη οικονομική αξία στα επαγγέλματα αυτά, στοιχεία τα οποία μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των μισθολογικών και άλλων διαφορών μεταξύ των φύλων, καθώς και στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής αξίας που αποδίδεται στις εν λόγω θέσεις εργασίας.

 

4.4.9     Η αύξηση των επενδύσεων στην ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα επιτρέπει την αύξηση και τη βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών και των ανδρών στην αγορά εργασίας, και μπορεί να βοηθήσει εκείνες τις γυναίκες που έχουν επωμιστεί ευθύνες φροντίδας ή που χρειάζονται βοήθεια να αντιμετωπίσουν γραφειοκρατικά εμπόδια και να έχουν πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες[25].

 

4.4.10     Οι γυναίκες επιχειρηματίες εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν μικρό μόνο ποσοστό του συνολικού αριθμού επιχειρηματιών στην ΕΕ. Η διευκόλυνση της πρόσβασης σε επενδυτικά κεφάλαια για γυναίκες επιχειρηματίες και η προώθηση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στις θέσεις λήψης αποφάσεων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπου λαμβάνονται αποφάσεις για επενδύσεις[26], στηρίζουν τόσο τη γυναικεία επιχειρηματικότητα όσο και την ισότητα των φύλων.

 

4.4.11     Παροχή φροντίδας και ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής Οι γυναίκες εξακολουθούν να αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο μερίδιο της μη αμειβόμενης εργασίας, είτε πρόκειται για φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων, είτε για οικιακές εργασίες[27]. Τα μέτρα για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, είτε μέσω νομοθεσίας, είτε μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων, μπορούν να συμβιβάσουν καλύτερα τις ανάγκες τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών, καθώς και των εργαζομένων που ενεργούν επίσης ως φροντιστές. Η πανδημία επιβάρυνε περαιτέρω τη μη αμειβόμενη εργασία φροντίδας, ιδίως σε περιόδους κατά τις οποίες τα σχολεία, τα βρεφοκομεία και οι χώροι εργασίας είναι κλειστά λόγω των μέτρων καραντίνας.

 

4.4.12     Η ΕΟΚΕ ζητεί την εφαρμογή της οδηγίας για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, ιδίως όσον αφορά την άδεια μετ’αποδοχών, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες μπορούν να επωφεληθούν από το δικαίωμά τους να παρέχουν φροντίδα. Επιπλέον, η ΕΟΚΕ ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, αφενός, να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες για την επίτευξη του τρέχοντος στόχου που δεν έχει ακόμη επιτευχθεί, δηλαδή την ένταξη του 33 % των παιδιών ηλικίας κάτω των τριών ετών σε επίσημες δομές μέριμνας και, αφετέρου, να προσθέσουν έναν στόχο για την παιδική μέριμνα μετά το σχολείο, ώστε οι γονείς να μπορούν να εργάζονται με πλήρη απασχόληση εφόσον το επιθυμούν. Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για να διασφαλίσει την πλήρη επίτευξη των στόχων.

 

4.4.13     Η ΕΟΚΕ καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τους πόρους της ΕΕ για να αυξήσουν την προσφορά, την οικονομική προσιτότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών και των υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης και μέριμνας.

 

4.4.14     Είναι επίσης απαραίτητο να ενισχυθεί η συμμετοχή των γυναικών με αναπηρία στην αγορά εργασίας, κατ΄ εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (UNCRPD).

 

4.4.15     Λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη φροντίδα των ηλικιωμένων κατά τον σχεδιασμό μέτρων για τη συμφιλίωση των αναγκών και την εξισορρόπηση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής.

 

4.4.16     Απαιτείται συστηματική προσέγγιση των πολιτικών φροντίδας, η οποία θα περιλαμβάνει και άλλες πολιτικές διαστάσεις (υποδομές, φορολογία, μεταφορές, ψηφιακό θεματολόγιο, υγεία και δεξιότητες, τεχνητή νοημοσύνη και ενωσιακοί πόροι), στο πλαίσιο των οποίων ο κοινωνικός διάλογος, οι κοινωνικοί εταίροι και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο.

 

4.5         Επίτευξη της ισότητας των φύλων στη λήψη αποφάσεων

4.5.1     Η ισότητα των ευκαιριών συμμετοχής έχει ουσιαστική σημασία για την αντιπροσωπευτική δημοκρατία σε όλα τα επίπεδα — ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό. Η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ της ίσης συμμετοχής και της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς και στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή, συμπεριλαμβανομένων των δομών κοινωνικού και πολιτικού διαλόγου. Είναι απαραίτητες οι θετικές δράσεις που βασίζονται σε νομοθετικά, δημοσιονομικά, εθελοντικά, οργανωτικά και πολιτιστικά μέτρα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της χαμηλής εκπροσώπησης και συμμετοχής των γυναικών στα όργανα λήψης αποφάσεων.

 

4.5.2     Το χάσμα μεταξύ των φύλων στην αγορά εργασίας προκαλεί επίσης ανισορροπία στην εκπροσώπηση των φύλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι άνδρες υπερτερούν αριθμητικά (δύο προς ένα) των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις στην ΕΕ. Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται ως στελέχη διαχείρισης σε όλους σχεδόν τους οικονομικούς τομείς. Η πλέον ισορροπημένη από άποψη φύλου αναλογία των στελεχών διαχείρισης σημειώνεται στον δημόσιο τομέα[28].

 

4.5.3     Η νομοθεσία μπορεί να βοηθήσει, αλλά μόνη της δεν είναι πιθανό να επηρεάσει τους πολιτιστικούς και οργανωτικούς μηχανισμούς. Η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στη λήψη αποφάσεων στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή, μπορεί επίσης να επιδιωχθεί με την υιοθέτηση μιας προσέγγισης για τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου, με στόχο τη διασφάλιση θετικών όρων και μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση στη διάσταση του φύλου προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών σε επίπεδο λήψης αποφάσεων.

 

4.5.4     Η ΕΟΚΕ καλεί το Συμβούλιο να συνεχίσει τη συζήτηση σχετικά με την οδηγία για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων[29]. Καλεί επίσης τις επιχειρήσεις να αναλάβουν ηγετικό ρόλο και να ενισχύσουν τη συμμετοχή των γυναικών σε υψηλές θέσεις λήψης αποφάσεων.

 

4.5.5     Η ΕΟΚΕ συνιστά[30] να εξεταστούν αποτελεσματικές στρατηγικές και μέσα (π.χ. νομικά, δημοσιονομικά και εθελοντικά μέτρα, ποσοστώσεις των δύο φύλων) για την επίτευξη της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε εκλεγμένες και διορισμένες θέσεις σε σημαντικές πολιτικές δομές, και προτείνει να συνεχίσει η Επιτροπή να στηρίζει τα κράτη μέλη στην ανάληψη δράσης στον εν λόγω τομέα. Η ΕΟΚΕ καλεί εκ νέου[31] το Συμβούλιο να αναθεωρήσει τις κατευθυντήριες γραμμές του για τον ορισμό των μελών της ΕΟΚΕ προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι οικονομικές, κοινωνικές και δημογραφικές εξελίξεις εντός της Ένωσης.

 

4.6         Συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου

4.6.1     Η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου είναι η καλύτερη προσέγγιση για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλους τους παράγοντες και σε όλα τα επίπεδα· ωστόσο, πρέπει να βελτιωθεί η επιχειρησιακή της διάσταση και ο τρόπος εφαρμογής της.

 

4.6.2     Για την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027, η ΕΟΚΕ ζητεί ισχυρότερη δέσμευση ως προς την ισότητα των φύλων. Οι αναγκαίοι πρόσφοροι όροι για την ισότητα των φύλων, οι οποίοι θα εξασφαλίζουν τη συνάφεια και τη συνοχή των προγραμμάτων, των έργων και των πόρων, πρέπει να υλοποιούνται και να αξιολογούνται αποτελεσματικά.

 

4.6.3     Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τη στρατηγική για την ισότητα των φύλων που κατάρτισε η Επιτροπή και την καλεί να εξετάσει τους υφιστάμενους συντονιστικούς μηχανισμούς (Συμβουλευτική επιτροπή για την ισότητα ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών, Ομάδα υψηλού επιπέδου για τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου και Ειδική ομάδα για την ισότητα) να παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή της στρατηγικής, να υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με τα επιτεύγματα και να διευκολύνει την ανταλλαγή προσεγγίσεων και εμπειριών σε επίπεδο ΕΕ.

 

4.7         Το φύλο στα μέσα ενημέρωσης

4.7.1     Ο αντίκτυπος των μέσων ενημέρωσης στην ισότητα των φύλων έχει για μεγάλο διάστημα υποτιμηθεί, παρόλο που διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη διαμόρφωση της κοινωνίας. Ο κλάδος των μέσων ενημέρωσης θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η διαφήμιση έχει θετικό παρά αρνητικό αντίκτυπο όσον αφορά την εκπροσώπηση και την προώθηση της ισότητας των φύλων στην κοινωνία.

 

4.7.2     Για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων στον κλάδο των μέσων ενημέρωσης, είναι ζωτικής σημασίας να ενισχυθεί η συμμετοχή των γυναικών σε κορυφαίες θέσεις λήψης αποφάσεων[32],[33], να εγκριθούν κώδικες δεοντολογίας καθώς και να ληφθούν και άλλα μέτρα[34] [35] που να απαγορεύουν τον σεξισμό και τα στερεότυπα και να υποστηρίζουν την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στον οργανωτικό μετασχηματισμό του κλάδου των μέσων ενημέρωσης και του περιεχομένου που παράγει.

 

4.7.3     Είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ο αντίκτυπος των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο στο περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης. Η ΕΟΚΕ ζητεί μια νέα θεματική εστίαση -Μέσα ενημέρωσης και διαφήμιση-, η οποία θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον επόμενο δείκτη ισότητας των φύλων του EIGE.

 

Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2020

 

Christa Schweng

Πρόεδρος του τμήματος «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώματα του πολίτη»

_____________

[1]           Άρθρο 2 της ΣΕΕ.

[2]           Άρθρο 8 της ΣΛΕΕ: «Σε όλες τις δράσεις της, η Ένωση επιδιώκει να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών».

[3]           EIGE (2019) Gender Equality Index 2019 in brief: Still far from the finish line (Δείκτης ισότητας των φύλων, 2019 εν συντομία: Ακόμη μακριά από τον στόχο).

[4]           Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2019) New vision for Gender Equality (Νέο όραμα για την ισότητα των φύλων).

[5]           Eurofound (2020) Η ισότητα των φύλων στην εργασία

[6]           EIGE (2019) Beijing +25 policy brief: Area H – Institutional mechanisms for the advancement of women: reduced efforts from Member States (Έγγραφο πολιτικής «Πεκίνο+25: Τομέας Η – Θεσμικοί μηχανισμοί για την προαγωγή του ρόλου των γυναικών – μειωμένες προσπάθειες από τα κράτη μέλη»)

[7]           https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-budgeting

[8]           ΕΕ C 110, 22.3.2019, σ. 26–32, σημείο 1.8.

[9]           ΕΕ C 110, 22.3.2019, σ. 26–32, σημείο 1.6.

[10]         EIGE, 2017, The European Pillar of Social Rights as an Opportunity for Gender Equality in the EU, σ. 6 (Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων: μια ευκαιρία για την ισότητα των φύλων στην ΕΕ).

[11]         https://ec.europa.eu/info/priorities_el.

[12]         Άρθρο 300 της ΣΛΕΕ.

[13]         Η Επιτροπή έχει συστήσει ομάδα δράσης για την ισότητα, αποτελούμενη από εκπροσώπους όλων των υπηρεσιών της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, προκειμένου να διασφαλίσει την απτή ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε επιχειρησιακό και σε τεχνικό επίπεδο, επιπλέον των βασικών δράσεων που περιλαμβάνονται στη στρατηγική για την ισότητα των φύλων. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_357

[14]         https://youthforeurope.eu/european-youth-goals-2019-2027/

[15]         EE C 240, 16.7.2019, σ. 3–9.

[16]         EE C 240, 16.7.2019, σ. 3–9.

[17]         Eurofound (2020), Gender equality at work (Η ισότητα των φύλων στην εργασία), Έρευνα για τις συνθήκες εργασίας για το 2015, Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο.

[18]         EIGE, (2017) Gender equality and youth: opportunities and risks of digitalisation – Main report (Ισότητα των φύλων και νεολαία: ευκαιρίες και κίνδυνοι από την ψηφιοποίηση – Κύρια έκθεση)

[19]         ΕΕ C 440, 6.12.2018, σ. 37–44.

[20]         EE C 240, 16.7.2019, σ. 3–9.

[21]         EE C 240, 16.7.2019, σ. 3–9.

[22]         Source: Eurostat. «Early leavers from education and training (Πρόωρη εγκατάλειψη της εκπαίδευσης και της κατάρτισης) (code:SDG_04_10)», «Adult participation in learning (Συμμετοχή των ενηλίκων στη μάθηση) (code: sdg_04_60)», «Tertiary educational attainment (Ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) (code: sdg_04_20)».

[23]         Cedefop (2020) 2020 European Skills Index (Ευρωπαϊκός δείκτης δεξιοτήτων).

[24]         Cedefop (2019) BRIEFING NOTE, Not just new jobs: digital innovation supports careers (Ενημερωτικό σημείωμα: η ψηφιακή καινοτομία στηρίζει τις επαγγελματικές σταδιοδρομίες).

[25]         ΕΕ C 440, 6.12.2018, σ. 37–44, σημείο 1.12.

[26]         Eurofound (2019), Female entrepreneurship: Public and private funding (Γυναικεία επιχειρηματικότητα»: δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση), Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο.

[27]         EIGE, 2017, The European Pillar of Social Rights as an Opportunity for Gender Equality in the EU, σ. 8 (Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων: μια ευκαιρία για την ισότητα των φύλων).

[28]         Eurofound (2018), Women in management: Underrepresented and overstretched? (Γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις: υποεκπροσωπούμενες και εξαντλημένες;), Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο.

[29]         EE C 240, 16.7.2019, σ. 3–9.

[30]         ΕΕ C 240 της 16.7. 2019, σ. 1.

[31]         ΕΕ C 240 της 16.7.2019, σ. 1.

[32]         Gender Equality Index, EIGE (2019) (Δείκτης ισότητας των φύλων).

[33]         Gender Statistics Database, EIGE (2020) (Βάση στατιστικών δεδομένων για τα φύλα).

[34]         https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/good-practices/denmark/kvinfo-expert-database

[35]         http://www.womeninnews.org/ckfinder/userfiles/files/Gender%20Balance%20Guidebook_FINAL_RGB%20(1).pdf

 

Διαβάστε Επίσης  Έναρξη λειτουργίας του πρώτου σταθμού βιντεοεπικοινωνίας για κωφούς και βαρήκοους στο «Λαϊκό» Γενικό Νοσοκομείο

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!