Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2020-2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021» (κωδικός MIS: 5063502), προσκαλεί Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, σύμφωνα με τον συνημμένο στην παρούσα πίνακα επιλέξιμων θέσεων/επιστημονικών πεδίων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά Επιστημονικό πεδίο, προκειμένου να διδάξουν το σύνολο των μαθημάτων (έως 3) των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών (εξαιρούνται τα προγράμματα που προβλέπουν καταβολή διδάκτρων ή τελών εγγραφής) των τμημάτων του ΑΠΘ που αντιστοιχούν σε ένα από τα εν λόγω επιστημονικά πεδία κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής. Στην ιστοσελίδα https://webrescom.rc.auth.gr/core/21/auth.html οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής, ακολουθώντας τις σχετικές αναρτημένες οδηγίες.

Η προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων στην παραπάνω ηλεκτρονική πλατφόρμα λήγει την 21η Αυγούστου 2020 και ώρα 15:00. Η υποβολή αιτήσεων μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δε θα είναι εφικτή. Επίσης, η υποβολή αιτήσεων με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (όπως αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υποβολή φακέλου στην Γραμματεία του ΕΛΚΕ ΑΠΘ κ.λπ.) δε θα γίνεται δεκτή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων (email: prosk@rc.auth.gr).

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ_ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Διαβάστε Επίσης  Προκήρυξη ΑΣΕΠ 4Κ/2020 | Πρόσκληση για Υποβολή Δικαιολογητικών

Be the first to comment on "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2020-2021"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!