Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ) της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, υλοποιεί την Πράξη «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001313.

Αντικείμενο του Έργου «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού», αποτελεί η ανάπτυξη  Προσβάσιμου  – για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Επιπλέον, μπορεί να γίνει εφαρμογή και χρήση του συγκεκριμένου υλικού από μαθητές των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) στη Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση.

Το Έργο απευθύνεται σε μαθητές που παρουσιάζουν τις εξής ειδικές μαθησιακές ανάγκες:

 • Προβλήματα όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες)
 • Προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι)
 • Κινητικά προβλήματα
 • Μέτρια και ελαφριά νοητική αναπηρία
 • Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος
 • Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης

Το εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, ανάλογα με το είδος της αναπηρίας και της ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης στην οποία αποσκοπεί, ενώ η χρήση κατάλληλης ψηφιακής τεχνολογίας διασφαλίζει την πλήρη προσβασιμότητά του. Παράλληλα, το Έργο περιλαμβάνει ακόμη την ανάπτυξη ειδικού εκπαιδευτικού υλικού με κύριους αποδέκτες τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς αλλά και γενικότερα την εκπαιδευτική πρακτική.

Όλο το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα: http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/.

 

Ειδικότερα, κύριες δράσεις του Έργου είναι οι ακόλουθες:

 • Αξιοποίηση της εμπειρίας από τη χρήση του υπάρχοντος Προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού με σκοπό την όσο το δυνατόν αποτελεσματική ανάπτυξη του νέου.
 • Ανάπτυξη (με προμήθεια ή και παραγωγή) προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για τις τάξεις Γ΄-ΣΤ΄ Δημοτικού για μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένου και του Νηπιαγωγείου.
 • Ανάπτυξη εργαλείων για την παιδαγωγική αξιολόγηση των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς αναφορικά με τη σύνταξη του Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΕΠ).
 • Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής.
 • Δημιουργία και εφαρμογή συστήματος Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης.
 • Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την αποδοχή της αναπηρίας και της διαφορετικότητας και την ανάπτυξη σχολικής ενταξιακής κουλτούρας,
 • Δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης, προβολής και δημοσιότητας.

Το παρόν συγχρηματοδοτούμενο Έργο αποτελεί συνέχεια του γνωστού επιτυχημένου «Προσβάσιμου» (Σχεδιασμός και Ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες) (http://www.prosvasimo.gr/el/), με το οποίο  επιτεύχθηκε η  προσαρμογή των σχολικών βιβλίων για όλα τα μαθήματα των τάξεων της Α΄ και Β΄ Δημοτικού, προκειμένου να καταστούν αυτά προσβάσιμα από μαθητές με διάφορες αναπηρίες.

 

Διαβάστε Επίσης  E-gnosis: Νέα τμήματα για δωρεάν εξ αποστάσεως ταχύρρυθμα μαθήματα Αγγλικών και Η/Υ

Be the first to comment on "Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!