Οικονομικός Διαχειριστής της Πράξης “Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας”

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) Οικονομικού Διαχειριστή – Μέλους της Ομάδας Έργου της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)» με κωδικό ΟΠΣ 5002546.

Η διαδικασία επιλογής και η σύναψη της σύμβασης μίσθωσης έργου θα υλοποιηθεί και θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.

Η συνολική διάρκεια του έργου ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με σχετική απόφαση του Δ.Σ. ΙΝΕΔΙΒΙΜ έως και την 31η Αυγούστου 2021. Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα υπογραφής νέας σύμβασης με το ίδιο πρόσωπο, για τις ανάγκες του έργου, εφόσον εγκριθεί η παράταση λειτουργίας της πράξης από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, με την αντίστοιχη αύξηση του εργολαβικού ανταλλάγματος και η νέα σύμβαση αφορά στην εκτέλεση των ίδιων καθηκόντων που συνιστούν και το αντικείμενο της πρώτης σύμβασης.

To συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα ανέρχεται έως του ποσού των είκοσι χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ (20.350 €) έως τη λήξη της σύμβασης. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται ο αναλογών Φ.Π.Α., οι νόμιμες κρατήσεις φόρος, ασφαλιστικές εισφορές) και οι νόμιμες επιβαρύνσεις ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικές εισφορές).

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

  • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ) Οικονομικής Κατεύθυνσης ή Λογιστικής

 

Οι υποψήφιοι, θα πρέπει να καταθέσουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. υπογεγραμμένη Πρόταση συνοδευόμενη από υπογεγραμμένη αίτηση καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσω ταχυδρομείου ή μέσω ταχυμεταφορών, εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, από 15/09/2020 έως και τις 30/09/2020 στην κάτωθι διεύθυνση, με υποχρεωτικά συμπληρωμένα τα παρακάτω στοιχεία:

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα, (Κεντρική Γραμματεία – 2ος Όροφος)
Αίτηση για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 660/6/39911/15-09-2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή ενός (1) Οικονομικού
Διαχειριστή – μέλους της Ομάδας Έργου, στα «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», ΟΠΣ:5002546

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΣΔΕ

 

Διαβάστε Επίσης  Ψυχολόγοι, Κοινωνιολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί στο ΚΥΑΔΑ

Be the first to comment on "Οικονομικός Διαχειριστής της Πράξης “Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας”"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!