Διερμηνέας/Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής στην HOPELAND AMKE

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

για την πλήρωση (1) θέσης με σύμβαση έργου και με την ειδικότητα “Διερμηνέας για Αραβικά, Φαρσί, Αραβικά – Γαλλικά”

 

1.Τίτλος Έργου:  Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία ESTIA II

 

2.- Ειδικότητα: Διερμηνέας / Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής Γαλλικών

 

3.- Σύμβαση Εργασίας:

α) Είδος ΣύμβασηςΣύμβαση Ορισμένου Έργου, από 10/10/2020 έως και 31/12/2020 με δυνατότητα ανανέωσης για το έτος 2021, με την παράταση του προγράμματος ESTIA II.


4.- Αντικείμενα εργασιών 

Διαχείριση Υποθέσεων

-Ο/Η Διερμηνέας – Πολιτισμικός/ή Διαμεσολαβητής/τρια εργάζεται ως διερμηνέας της ομάδας σε κάθε σημείο όπου υλοποιείται το έργο.

-Συνεργάζεται στενά σε καθημερινή βάση με το προσωπικό και όλους τους ωφελούμενους.

-Υποστηρίζει όλο το προσωπικό ώστε να επικοινωνεί με τους ωφελούμενους του προγράμματος.

-Παρέχει υπηρεσίες μετάφρασης / διερμηνείας λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτισμικές διαφορές (πολιτισμικός διαμεσολαβητής).

-Μεταφράζει τα έγγραφα στις απαιτούμενες γλώσσες.

-Συμμετέχει σε συναντήσεις με τους ωφελούμενους, όπως σε επισκέψεις σε κρατικές υπηρεσίες.

-Καθημερινή επικαιροποίηση των δεδομένων στο ψηφιακό αρχείο.

-Ο/Η Διερμηνέας – Πολιτισμικός/ή Διαμεσολαβητής/τρια συνεργάζεται στενά με τον Τοπικό Συντονιστή, την ομάδα έργου καθώς και τον Υπεύθυνο Προγράμματος, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή πρόοδος και ανάπτυξη των δράσεων του Προγράμματος.


5.- Εργασιακό Περιβάλλον: 
Η εργασία πραγματοποιείται στην Αττική.


6.-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

-Πτυχίο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

-Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της ελληνικής και γαλλικής γλώσσας.

-Η γνώση Αραβικών θα συνεκτιμηθεί.

– Έγκυρη άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα / Δυνατότητα κατά νόμο εργασίας στην Ελλάδα.

-Προηγούμενη εμπειρία σε σχετική θέση επιθυμητή.

-Εμπειρία εργασίας με πρόσφυγες και μετανάστες θα προτιμηθεί.

-Πολιτισμική ευαισθησία και επικοινωνιακές ικανότητες.

-Ομαδική εργασία.

-Ικανότητα εργασίας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον.

-Γνώση χειρισμού Η/Υ και διαδικτυακής πλοήγησης.

 

7.-Υποβολή Αίτησης υποψηφιότητας και άλλων δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

α) Συνοδευτική Επιστολή,

β) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα με την όποια προϋπηρεσία τους, σε επιμορφωτικά Σεμινάρια, την απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας, συστατικές επιστολές κ.λ.π. και άλλα κατά την κρίση τους χρήσιμα βιογραφικά  στοιχεία για την τεκμηρίωση των τυπικών τους προσόντων

Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν επιλέγοντας Αίτηση και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΔΠΔ1/2020. 

 

Παραλαβή των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή

Αποστολή βιογραφικών στο info@hopeland.com.gr.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που θα υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη θέση αυτή, πρέπει να έχουν άδεια να εργαστούν στην Ελλάδα την περίοδο που καταθέτουν την Αίτησή τους και τα λοιπά δικαιολογητικά ή με δυνατότητα ανανέωσης.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Κωδικός αναφοράς

ΔΠΔ1/2020

 

Διαβάστε Επίσης  Πρακτική Άσκηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων

Be the first to comment on "Διερμηνέας/Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής στην HOPELAND AMKE"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!