Κοινωνικός Επιστήμονας στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της Πράξης με κωδικό MIS 5001973 και τίτλο «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης – ΓΕΦΥΡΑ», του άξονα προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας- ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και από εθνικούς πόρους, για την κάλυψη των κάτωθι θέσεων μίσθωσης έργου:

  1. Επόπτης Φυσικού Αντικειμένου (1 νέο στέλεχος)
  2. Διοικητικό προσωπικό υποστήριξης (2 νέα στελέχη)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση,  συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, είτε στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με ταχυμεταφορά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Λ. Καλυβίων 2, Λαμία Τ.Κ.: 35132
Τηλέφωνο: 2231354718 Φαξ: 2231354720
Για την υπ. αριθμ. 2986/9-10-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης
μίσθωσης έργου, για την θέση με κωδικό …………………., στο πλαίσιο της Πράξης με κωδικό MIS
5001973 και τίτλο «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης – ΓΕΦΥΡΑ»

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 19-10-2020 και ώρα 15:00.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Διαβάστε Επίσης  Προκήρυξη 3Ε/2020 Αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο

Be the first to comment on "Κοινωνικός Επιστήμονας στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!