Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση γραμματείας διεύθυνσης

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση γραμματείας διεύθυνσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με έδρα την Αθήνα.

Έδρα

1 θέση με έδρα την Αθήνα με κωδικό θέσης ADMIN_DIR_OCT20

Αντικείμενο Εργασιών

 • Γραμματεία (διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων, διαχείριση αλληλογραφίας, τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου, φωτοαντίγραφα, σάρωση εγγράφων, μορφοποίηση και εκτύπωση αρχείων), επιμέλεια και προετοιμασία κειμένων, επιστολών προσκλήσεων και επικοινωνιών, αποστολή αυτών
 • Οργάνωση ταξιδιών και διεκπεραίωση διαδικασιών αποζημίωσης του μετακινούμενου
 • Εργασίες υποστήριξης διοργάνωσης εκδηλώσεων
 • Σύνταξη εγγράφων και αποφάσεων και ανάρτησή τους στα προγράμματα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και «ΚΗΜΔΗΣ»
 • Συνεργασία και επικοινωνίες με υπηρεσίες και φορείς της Πολιτείας και του οικοσυστήματος ΕΤΑΚ

Η θέση απασχόλησης μπορεί να αφορά μία ή συνδυασμό περισσοτέρων εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων.

 

Απαιτούμενα Προσόντα

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε θέση γραμματείας διεύθυνσης / personal assistant
 • Αποδεδειγμένη ασφαλισμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 7 ετών
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2)
 • Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ (εφαρμογές γραφείου)
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για τους άρρενες υποψηφίους)
 • Ευχέρεια πραγματοποίησης ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδος
 • Άνεση στην επικοινωνία και πνεύμα ομαδικής εργασίας
 • Δυναμισμό και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών

Σημείωση: Ως εργασιακή εμπειρία θεωρείται η εμπειρία πλέον των σπουδών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα στο: praxi@praxinetwork.gr, σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται.

Παράταση προθεσμίας υποβολής βιογραφικών μέχρι την Παρασκευή, 13/11/2020 και ώρα 17:00.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΤΕ-ADMIN_DIR_OCT20

 

Διαβάστε Επίσης  Παράταση Προκήρυξης για την Πρόσληψη από την Κάριτας Ελλάς Διερμηνέα/Πολιτισμικής Διαμεσολαβήτριας Γαλλικών

Be the first to comment on "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση γραμματείας διεύθυνσης"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!