Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση διοικητικής υποστήριξης

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση διοικητικής υποστήριξης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με έδρα την Αθήνα.

Έδρα:
1 θέση με έδρα την Αθήνα με κωδικό θέσης JUNIOR_ADMIN_OCT20

Αντικείμενο Εργασιών

 • Γραμματεία (τηλεφωνικό κέντρο, διαχείριση αλληλογραφίας, τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου, φωτοαντίγραφα, σάρωση εγγράφων, μορφοποίηση και εκτύπωση αρχείων), επιμέλεια και προετοιμασία κειμένων, επιστολών προσκλήσεων και επικοινωνιών, αποστολή αυτών
 • Εργασίες διοικητικής υποστήριξης π.χ. συγκέντρωση παραστατικών μετακινήσεων προσωπικού, προετοιμασία και διεκπεραίωση διαδικασιών τιμολογίων, υποστήριξη λειτουργίας γραφείου (προμήθειες αναλωσίμων κ.α.)
 • Εργασίες υποστήριξης διοργάνωσης εκδηλώσεων και προβολής τους
 • Εισαγωγή δεδομένων πελατών και στοιχείων υπηρεσιών τους σε σχετικές βάσεις δεδομένων
 • Σύνταξη εγγράφων και αποφάσεων και ανάρτησή τους στα προγράμματα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και «ΚΗΜΔΗΣ»

Η θέση απασχόλησης μπορεί να αφορά μία ή συνδυασμό περισσοτέρων εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων.

Απαιτούμενα Προσόντα

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

 • Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (επίπεδο Λυκείου)
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης, όπως τηλεφωνικό κέντρο, διαχείριση αλληλογραφίας, τήρηση πρωτοκόλλου-αρχείου, μορφοποίηση και εκτύπωση αρχείων, υποστήριξη λειτουργίας γραφείου, επιμέλεια και προετοιμασία κειμένων, επιστολών προσκλήσεων και επικοινωνιών, αποστολή αυτών, εισαγωγή δεδομένων σε βάσεις δεδομένων. Η προϋπηρεσία τεκμηριώνεται με 1) βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή βεβαίωση προϋπηρεσίας και 2) βεβαίωση εργοδότη , στην οποία να δηλώνεται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της προϋπηρεσίας που δηλώνεται στις βεβαιώσεις του ασφαλιστικού φορέα
 • Αποδεδειγμένη ασφαλισμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 6 ετών
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)
 • Άνεση στην επικοινωνία και πνεύμα ομαδικής εργασίας
 • Ευχέρεια πραγματοποίησης ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδος
 • Δυναμισμό και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών

Επιθυμητά προσόντα

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2 ή και C2)
 • Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ (εφαρμογές γραφείου)
 •  Γνώση χρήσης SAP ή άλλων εφαρμογών ERP
 • Γνώση χρήσης των προγραμμάτων “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και “ΚΗΜΔΗΣ”

Σημείωση: Ως εργασιακή εμπειρία θεωρείται η εμπειρία πλέον των σπουδών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα στο: praxi@praxinetwork.gr, σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους, μέχρι τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 17:00.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΤΕ- JUNIOR_ADMIN_OCT20

 

Διαβάστε Επίσης  Project Officer @ Terre des hommes

Be the first to comment on "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση διοικητικής υποστήριξης"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!