200 επιπλέον ΠΕ/TE νοσηλευτές/τριες για την στελέχωση των ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), τροποποιεί την υπ’ αριθ. πρωτ. 8986/27-04-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως αυτή ισχύει μετά τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 14781/17-7-2020 και 16155/24-7-2020 τροποποιήσεις της, ως εξής:

(I) Κατ’ εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Δ1α/Γ.Π.οικ.58069 (ΦΕΚ Β’ 4072/22.9.2020) «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.22817/3.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας “Περί λεπτομερειών σύστασης και περί συγκρότησης και λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 1177)», για τη στελέχωση των πεντακοσίων (500) ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού προσλαμβάνονται, με απόλυτη σειρά χρονικής προτεραιότητας αίτησης, συνολικά επτακόσιοι (700) επαγγελματίες υγείας ειδικότητας ΠΕ/TE νοσηλευτών και εν ελλείψει αυτών, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων/Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΤΕ Επισκεπτριών/των Υγείας ή ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών ή ΔΕ Παρασκευαστών Χημικού/ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

(II) Οι ως άνω επιπλέον διακόσιοι (200) προσληπτέοι επαγγελματίες υγείας θα στελεχώσουν τις ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού ανά Περιφερειακή Ενότητα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα: https://eody-komy.services.gov.gr

 

3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΚΟΜΥ-ΕΟΔΥ

 

Διαβάστε Επίσης  Γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ στην πόλη της Θεσσαλονίκης

Be the first to comment on "200 επιπλέον ΠΕ/TE νοσηλευτές/τριες για την στελέχωση των ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!