24ο Ενημερωτικό Σημείωμα Παρατηρητηρίου Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ: Γραμμή SOS 15900 – Στατιστικά στοιχεία – Σχέσεις θύματος-δράστη

24ο Ενημερωτικό Σημείωμα

Σεπτέμβριος 2020

Γραμμή SOS 15900 – Στατιστικά στοιχεία – Σχέσεις θύματος-δράστη

Στο παρακάτω Ενημερωτικό Σημείωμα του Παρατηρητηρίου Ισότητας της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων θα παρουσιαστούν στατιστικά στοιχεία τα οποία αντλήθηκαν από την βάση δεδομένων της Γραμμής SOS 15900.

Η Γραμμή SOS 15900 είναι μια υπηρεσία εθνικής εμβέλειας που δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες θύματα βίας ή σε τρίτα πρόσωπα να επικοινωνήσουν άμεσα με ένα φορέα αντιμετώπισης της έμφυλης βίας. Τη γραμμή στελεχώνουν ψυχολόγοι και κοινωνιολόγοι που παρέχουν άμεση βοήθεια σε έκτακτα και επείγοντα περιστατικά βίας σε 24ωρη βάση, 365 μέρες το χρόνο. Ταυτόχρονα υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας των γυναικών μέσω της διεύθυνσης email: sos15900@isotita.gr. [1]

Τα παρακάτω δεδομένα τηρούνται και παρουσιάζονται υπό την καθοδήγηση των αρμόδιων υπαλλήλων του Τμήματος Τεκμηρίωσης Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο Ισότητας) και ακολουθούν το σύνολο των διατάξεων του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR – 2016/679)-μετά την κατάργηση του Ν.2472/1997-, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, καθώς επίσης και την εν γένει ισχύουσα νομοθεσία.

Τα δεδομένα αφορούν τις «Ωφελούμενες», την σχέση θύματος-δράστη και το έτος: ως «Ωφελούμενες» ορίζονται οι κλήσεις όπου το χαρακτηρισμένο είδος κλήσης ορίζεται ως «Περιστατικό Βίας» και όπου το πρόσωπο καλεί αυτοπροσώπως. Τα εξεταζόμενα χρονικό διάστημα που καλύπτεται αφορά τα έτη 2015-2019. Επίσης τα στοιχεία καλύπτουν το σύνολο των Περιφερειών τις χώρας όπως επίσης και τις κλήσεις που προέρχονται από το εξωτερικό. Για την διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων, η παρουσίαση δεν θα γίνει με βάση το χωρικό τόξο ή την γεωγραφική θέση των κλήσεων.

 

Γράφημα 1: Αριθμός καταγγελιών ωφελουμένων για εμπλοκή συζύγων και πρώην συζύγων σε περιστατικό βίας (Γραμμή SOS 15900, 2015-2019)

 

Στο παραπάνω γράφημα παρουσιάζεται ο αριθμός των καταγγελιών από ωφελούμενες στην Γραμμή SOS 15900 για τα έτη 2015-2019 σε συνδυασμό με την σχέση θύματος-δράστη για τις περιπτώσεις όπου ο δράστης χαρακτηρίζεται σύζυγος ή πρώην σύζυγος. Όπως μπορούμε να διακρίνουμε, για την περίπτωση των συζύγων, η χρονοσειρά παρουσιάζει μία γενικότερη αυξητική τάση κατά την διάρκεια των ετών 2015-2019 με εξαίρεση τα έτη 2016 και 2019 όπου ο αριθμός των καταγγελιών μειώνεται σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Συνολικά από το έτος εκκίνησης της ανάλυσης (2015) τα περιστατικά παρουσιάζουν συνολική αύξηση της τάξης του 29,8%, δηλαδή από 1.395 κλήσεις σε 1.811 κλήσεις, με μέγιστο αριθμό κλήσεων το 2018 (1.967 περιστατικά) και ελάχιστο αριθμό κλήσεων το 2016 (1.354 περιστατικά). Για την περίπτωση των πρώην συζύγων, όπως φαίνεται και στο γράφημα, ο αριθμός των κλήσεων με αναφορά σε περιστατικό βίας είναι σημαντικά μικρότερος από αυτόν των συζύγων για όλα τα έτη, κυμαινόμενος από 58 έως 153 κλήσεις. Και στην περίπτωση της κατηγορίας των πρώην συζύγων παρατηρούμε μία μείωση για το έτος 2016 σε σχέση με το 2015, από 92 καταγγελίες σε 58 καταγγελίες.

 

Γράφημα 2: Αριθμός καταγγελιών ωφελουμένων για εμπλοκή συντρόφων και πρώην συντρόφων σε περιστατικό βίας (Γραμμή SOS 15900, 2015-2019)

 

Στο Γράφημα 2 παρουσιάζεται ο αριθμός των καταγγελιών από ωφελούμενες που αφορούν την εμπλοκή συντρόφων και πρώην συντρόφων σε περιστατικά βίας. Όπως μπορούμε να διακρίνουμε, για την περίπτωση των συντρόφων, εμφανίζεται, και εδώ, μία γενικότερη αυξητική τάση κατά την διάρκεια των ετών 2015-2019 με εξαίρεση το έτος 2016 όπου ο αριθμός των καταγγελιών μειώνεται σε σχέση με το έτος 2015. Συνολικά από το έτος εκκίνησης της ανάλυσης (2015) τα περιστατικά παρουσιάζουν συνολική αύξηση της τάξης του 58%, δηλαδή από 226 σε 357, με μέγιστο αριθμό περιστατικών το 2019 (357 περιστατικά) και ελάχιστο το 2016 (208 περιστατικά). Για την περίπτωση των πρώην συντρόφων, όπως φαίνεται και στο γράφημα, ο αριθμός των κλήσεων με αναφορά σε περιστατικό βίας είναι μικρότερος και διαρκώς αυξανόμενος σε σχέση με αυτόν των συντρόφων για όλα τα έτη, και κυμαίνεται από 98 κλήσεις για το έτος 2015 έως 161 κλήσεις για το έτος 2019. Η συνολική ποσοστιαία αύξηση για την κατηγορία των πρώην συντρόφων για το σύνολο των ετών αναφοράς ανέρχεται σε 64,3 μονάδες.

 

Γράφημα 3: Αριθμός καταγγελιών ωφελουμένων για εμπλοκή οικογενειακών μελών (πατέρα, μητέρας, αδελφού/ής, άλλο μέλος της οικογένειας σε περιστατικό βίας (Γραμμή SOS 15900, 2015-2019)

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κλήσεις-καταγγελίες από ωφελούμενες που περιέχουν αναφορά σε περιστατικά βίας με εμπλοκή-ανάμειξη άλλων οικογενειακών μελών. Οι κατηγορίες που απεικονίζονται είναι: α. πατέρας, β. μητέρα, γ. αδελφός/ή και δ. άλλο μέλος της οικογένειας. Πιο συγκεκριμένα στην περίπτωση της κατηγορίας του ‘άλλου οικογενειακού μέλους’ ενώ το 2015 παρατηρούμε τον αριθμό των κλήσεων να φτάνει τις 193, κατά τα επόμενα έτη καταγράφεται μία ραγδαία μείωση η οποία για το έτος 2017– έτος χαμηλότερου σημείου αναφοράς-, αγγίζει τις 77,7 ποσοστιαίες μονάδες. Διαρκή αύξηση παρουσιάζουν οι άλλες τρεις υπό εξέταση κατηγορίες (πατέρας, μητέρα, αδελφός/ή) για τα έτη 2015-2017 με τον υψηλότερο αριθμό κλήσεων να αποτυπώνεται κατά το έτος 2018 για την κατηγορία ‘πατέρας’. Ένα ακόμη σημείο στο οποίο αξίζει να αναφερθούμε είναι η σχεδόν παρόμοια καταγραφή του αριθμού των κλήσεων για τις κατηγορίες της σχέσης θύματος-δράστη με χαρακτηρισμό ‘αδελφός/ή’ και ‘μητέρα’. Οι κλήσεις που εμπίπτουν στις εν λόγω κατηγορίες κυμαίνονται σε παρόμοια επίπεδα για τα τέσσερα πρώτα έτη της ανάλυσης, δηλαδή για τα έτη 2015, 2016, 2017, 2018.

 

Γράφημα 4: Αριθμός καταγγελιών ωφελουμένων για εμπλοκή τρίτων γνωστών προσώπων, αγνώστων προσώπων και προσώπων χωρίς στοιχεία σε περιστατικό βίας (Γραμμή SOS 15900, 2015-2019

 

Τέλος, στο Γράφημα 4 παρατηρούμε τις κλήσεις-καταγγελίες περιστατικών βίας μέσω της Γραμμής SOS 15900 στις σχέσεις θύματος με: α.) τρίτα πρόσωπα,  β.) πρόσωπα χωρίς στοιχεία και γ.) με άγνωστα πρόσωπα όπως αυτά καταγράφονται στην βάση δεδομένων της τηλεφωνικής γραμμής. Χαρακτηριστική είναι η διακύμανση των κλήσεων με εμπλοκή δραστών χωρίς στοιχεία όπου ενώ για το έτος 2015 φτάνει τις 358 κλήσεις, το 2019 έχει κατέλθει στις 62 κλήσεις. Οι κλήσεις για καταγγελία περιστατικών βίας με εμπλοκή τρίτων γνωστών προσώπων φαίνεται να κυμαίνονται από 80 κλήσεις (2016) έως 205 κλήσεις (2018). Ενώ οι καταγγελίες με εμπλοκή αγνώστων προσώπων κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες που εξετάζονται στο παρόν Ενημερωτικό Σημείωμα.

 

Το paratiritirio.isotita.gr είναι ο διαδικτυακός κόμβος της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.). για τη συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία και διάχυση στατιστικών δεδομένων και δεικτών που σχετίζονται με τις πολιτικές ισότητας των δύο φύλων.

Σκοπός του είναι η αποτύπωση των έμφυλων διαφοροποιήσεων σε 12 βασικά πεδία πολιτικής και η παρακολούθηση των τάσεων, εξελίξεων στην Ελλάδα σε βάθος χρόνου. Περιλαμβάνει 84 δείκτες φύλου που είτε έχουν υιοθετηθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου, είτε σχετίζονται με ειδικότερες εθνικές προτεραιότητες. Οι δείκτες συνοδεύονται από τα μεταδεδομένα, καθώς και από έγγραφα που αφορούν σε συναφείς εκθέσεις και μελέτες.

paratiritirio.isotita.gr

e-mail: paratiritirio@isotita.gr

 

[1] Περισσότερες λεπτομέρειες για τις αρχές και τον τρόπο λειτουργίας της Γραμμής SOS 15900 θα βρείτε εδώ:

http://womensos.gr/wp-content/uploads/KANONISMOS-LEITOYRGIAS-SOS-15900_13-6-12.pdf

 

Διαβάστε Επίσης  Gender Equality Matters - GEM: Δωρεάν εκπαίδευση για εκπαιδευτικούς/γονείς σε θέματα έμφυλης ισότητας

Be the first to comment on "24ο Ενημερωτικό Σημείωμα Παρατηρητηρίου Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ: Γραμμή SOS 15900 – Στατιστικά στοιχεία – Σχέσεις θύματος-δράστη"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!