Έκδοση Βιβλίου “Πολιτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Διά Βίου Μάθησης στην Ευρώπη”

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΚΟΥ

Εκδόσεις Διόνικος

Τo Βιβλίο αυτό επιχειρεί να αναλύσει και να ερμηνεύσει τις πολιτικές για την εκπαίδευση ενηλίκων και τη διά βίου μάθηση στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Στο κέντρο του ενδιαφέροντός του είναι η Ευρώπη, υπό την έννοια τόσο της συγκριτικής μελέτης των εν λόγω πολιτικών σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές χώρες όσο και της ανάλυσης και ερμηνείας της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη διά βίου μάθηση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στις επιδράσεις της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διά βίου μάθηση στην Ελλάδα, καθώς και στην περιγραφή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των βασικών φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων στη χώρα μας.

Το παρόν βιβλίο φιλοδοξεί, έτσι, να συμβάλλει στην κατανόηση της εξέλιξης του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων/διά βίου μάθησης στην Ευρώπη και την Ελλάδα, και να θέσει το πλαίσιο προβληματισμού για περαιτέρω έρευνα στις πολιτικές για το εν λόγω πεδίο. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, φοιτητές, εργαζόμενους και γενικότερα σε όσους ασχολούνται με την εκπαίδευση.

 

 

ISBN: 978-960-6619-94-6
Σελ. 220

ΤΙΜΗ: 18 €

Κωδικός στον Εύδοξο:
94692066

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

1.1 Εισαγωγή

1.2 Η παγκοσμιοποίηση και η διαμόρφωση της «κοινωνίας της γνώσης»

1.3 Η σημασία της «διά βίου μάθησης» στις συνθήκες της παγκοσμιοποίησης

1.4 Συμπεράσματα

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

2.1 Εισαγωγή

2.2 Η έννοια της διά βίου μάθησης σε διεθνές επίπεδο

2.3 Μοντέλα και πολιτικές διά βίου μάθησης στην Ευρώπη

2.4 Οι πολιτικές εκπαίδευσης ενηλίκων και διά βίου μάθησης στο Ηνωμένο Βασίλειο

2.5 Οι πολιτικές εκπαίδευσης ενηλίκων και διά βίου μάθησης στη Σουηδία

2.6 Οι πολιτικές εκπαίδευσης ενηλίκων και διά βίου μάθησης στην Ελλάδα

2.7 Συμπεράσματα

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, Η ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

3.1 Εισαγωγή

3.2 Η διά βίου μάθηση για την απασχολησιμότητα

3.3 Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τη διά βίου μάθηση και η έμφαση στο στόχο της απασχολησιμότητας

3.4 Επιπτώσεις των πολιτικών πιστοποίησης των προσόντων στη διά βίου εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων

3.5 Συμπεράσματα

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ

4.1 Εισαγωγή

4.2 Μια επανεξέταση των μοντέλων διά βίου μάθησης στην Ευρώπη υπό το πρίσμα της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη διά βίου μάθηση και η περίπτωση της Ελλάδας

4.3 Ανάλυση και ερμηνεία των πολιτικών που προώθησε ο νόμος 3879/2010 «Ανάπτυξη της διά βίου μάθησης και λοιπές διατάξεις»

4.4 Μια εννοιολόγηση του όρου «εκπαίδευση ενηλίκων»

4.5 Εννοιολογικό πλαίσιο ένταξης των φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα

4.6 Φορείς και προγράμματα του ρυθμισμένου τμήματος της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα

4.7 Συμπεράσματα

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΝΟΜΟΙ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΠΗΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

Διαβάστε Επίσης  Έκδοση νέου τόμου με τίτλο «Posthuman and Political Care Ethics for Reconfiguring Higher Education Pedagogies» με συν-επιμελητή τον Καθηγητή του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Μιχαλίνο Ζεμπύλα

Be the first to comment on "Έκδοση Βιβλίου “Πολιτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Διά Βίου Μάθησης στην Ευρώπη”"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!