Κοινοτική Ψυχιατρική: εργασία σε δομές και υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην κοινότητα

Η Κοινοτική Ψυχιατρική αφορά στη σφαιρική φροντίδα και αποκατάσταση της υγείας των ψυχικά ασθενών και της οικογένειάς τους στα πλαίσια της κοινότητας, στη βελτιστοποίηση της κοινωνικής τους ένταξης και επανένταξης, στο σεβασμό και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους,  στην πρόληψη και τον αποστιγματισμό της ψυχικής νόσου, καθώς και στην αγωγή και προαγωγή της υγείας του γενικού πληθυσμού και ειδικών /ευάλωτων ομάδων.

Η Κοινοτική ψυχιατρική αποτελεί τον αντίποδα της Ασυλικής Ψυχιατρικής και βασική ψυχιατρική προσέγγιση σε παγκόσμιο επίπεδο από τα μέσα του 20ου αιώνα.

Στην Ελλάδα η ψυχιατρική μεταρρύθμιση ξεκίνησε τη δεκαετία του ’80, υιοθετώντας τις βασικές αρχές της κοινωνικής και κοινοτικής ψυχιατρικής και προχώρησε στην ίδρυση και λειτουργία υπηρεσιών και δομών ψυχικής υγείας στην κοινότητα, η οποία εξελίσσεται μέχρι τις μέρες μας.

Η άσκηση και υλοποίηση της κοινοτικής ψυχιατρικής προαπαιτεί ένα τομεοποιημένο δίκτυο διαθέσιμων και προσβάσιμων υπηρεσιών ψυχικής υγείας, που διασφαλίζει το συνεχές της φροντίδας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης του ασθενούς και της οικογένειάς του, σε ένα καθεστώς διατομεακής και διεπιστημονικής συνεργασίας.

Ταυτόχρονα, η θεώρηση της κοινωνικής και κοινοτικής ψυχιατρικής έχει σταδιακά εισχωρήσει  και στον τομέα της εκπαίδευσης, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, εισάγοντας αρχικά τις βασικές αρχές και αξίες της παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα.

Η στελέχωση των δομών και υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα αφορά σε ευαισθητοποιημένους και κατάλληλα εκπαιδευμένους επαγγελματίες ψυχικής υγείας που αναμένεται :

 1. Να εργάζονται και συνεργάζονται σε διεπιστημονική ομάδα και να διασφαλίζουν την αποδοτική  διατομεακή συνεργασία με επαγγελματίες άλλων κλάδων και υπηρεσιών.
 2. Να συνεργάζονται με τον ασθενή, την οικογένεια του και την ευρύτερη κοινότητα, προάγοντας την ψυχοκοινωνική ένταξη και επανένταξη του και το συνεχές της φροντίδας του.
 3. Να αποδέχονται το δικαίωμα του ασθενούς να παίρνει μέρος στο σχεδιασμό της θεραπείας του και γενικότερα ,  να προασπίζουν τα δικαιώματα του.
 4. Να προαγάγουν την ψυχική υγεία στην κοινότητα , στον γενικό πληθυσμό και σε ειδικές – ευάλωτες  ομάδες.
 5. Να επιμορφώνονται συνεχώς 
 6. Να τεκμηριώνουν  επιστημονικά τη δουλειά τους και να παράγουν επιστημονικό έργο.

Η εργασία στις αυξανόμενες δομές και υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας στην κοινότητα προϋποθέτει την κατοχή γνώσεων και κυρίως την ανάπτυξη δεξιοτήτων και στάσεων/συμπεριφορών που υποστηρίζουν και προάγουν την αποτελεσματική, αποδοτική και προσαρμοσμένη κλινική και ευρύτερα, επαγγελματική πρακτική.

To Κέντρο Παιδιού & Εφήβου και το «Βήμα Κοινό» μοιράζονται το όραμα, το στόχο, την εμπειρία και την πρακτική για την αποδοτική υποστήριξη νέων επαγγελματιών που εργάζονται με άτομα με ψυχιατρικές διαταραχές.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες, το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου και το Βήμα Κοινό σχεδίασαν και διοργανώνουν για 2η συνεχή χρονιά το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας σε κοινοτικές δομές: Δουλεύοντας με τις ψυχιατρικές διαταραχές στην κοινότητα».

Το σεμινάριο εστιάζει στην επιστημονικά τεκμηριωμένη και κλινικά εφαρμοσμένη  θεραπευτική παρέμβαση, στα πλαίσια της σφαιρικής και πολυεπίπεδης διαχείρισης των συχνότερων ψυχιατρικών διαταραχών στο πλαίσιο της κοινότητας, με βάση τις αρχές της κοινοτικής ψυχιατρικής.

Στόχος του Σεμιναρίου:

Η κατάκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων και συμπεριφορών από τους συμμετέχοντες σε σχέση με τις βασικές αρχές της κοινοτικής ψυχιατρικής, τις συχνότερες ψυχιατρικές διαταραχές και τη θεραπευτική τους αντιμετώπιση.

Έτσι ώστε οι συμμετέχοντες:

Να μπορούν να εργάζονται θεραπευτικά με ασθενείς και τις οικογένειές τους στα πλαίσια διεπιστημονικής ομάδας και διατομεακής συνεργασίας, σε κοινοτικές δομές.

Πιο συγκεκριμένα, ολοκληρώνοντας το εκπαιδευτικό αναμένεται οι συμμετέχοντες να έχουν κατακτήσει τα εξής:

Γνώσεις

 1. Να γνωρίζουν την ιστορία, τη σημασία και τις αρχές της κοινοτικής ψυχιατρικής
 2. Να γνωρίζουν τη δομή και το νομικό πλαίσιο της κοινοτικής ψυχιατρικής στην Ελλάδα σήμερα, τη διατομεακή συνεργασία και το καθεστώς της επικοινωνίας με άλλες υπηρεσίες
 3. Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές της αγωγής υγείας, της αγωγής κοινότητας και πρόληψης
 4. Να γνωρίζουν τις βασικές ψυχιατρικές διαταραχές (εκδηλώσεις και συμπτώματα ψυχωτικών διαταραχών, διαταραχών της διάθεσης και αγχωδών διαταραχών)
 5. Να γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά της θεραπευτικής σχέσης με τον ασθενή και την οικογένειά του στα πλαίσια της κοινοτικής ψυχιατρική
 6. Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές της ψυχοθεραπείας και ψυχοθεραπευτικών μοντέλων σε ατομικό και οικογενειακό πλαίσιο

Δεξιότητες

 1. Να μπορούν να εργάζονται σε διεπιστημονική ομάδα στα πλαίσια της κοινοτικής ψυχιατρικής
 2. Να μπορούν να προσεγγίζουν έναν ασθενή σε διαφορετικά πλαίσια (intake, συνέντευξη, θεραπευτική σχέση)
 3. Να μπορούν να προσεγγίζουν την οικογένεια του ασθενούς στο πλαίσιο της κοινοτικής ψυχιατρικής
 4. Να μπορούν να διατυπώνουν μια διαγνωστική κατεύθυνση και διαφοροδιάγνωση
 5. Να μπορούν να καταρτίζουν ένα θεραπευτικό πλάνο λαμβάνοντας υπόψη τη διάγνωση, τις δυνατότητες του ασθενή και τις διαθέσιμες υπηρεσίες ψυχικής υγείας
 6. Να μπορούν να καταρτίζουν ένα σχέδιο αγωγής υγείας και πρόληψης, σε ατομικό και κοινοτικό επίπεδο

Στάσεις, απόψεις και συμπεριφορές

 1. Να κατανοούν και να εφαρμόζουν τους κανόνες της δεοντολογίας στο πλαίσιο της εργασίας του ως επαγγελματίας ψυχικής υγείας
 2. Να αναγνωρίζουν και να αποδέχονται τα δικαιώματα του ψυχικά ασθενούς και να προωθούν το σεβασμό τους στο πλαίσιο της εργασίας του και στην κοινωνία
 3. Να αναγνωρίζουν τη σημασία της πρόληψης και της αγωγής κοινότητας και να εργάζονται για την προώθησή της στην κοινότητα
 4. Να αναγνωρίζουν τη σημασία της συνεχιζόμενης κατάρτισης και να επιδιώκουν/ αναζητούν σχετικές ευκαιρίες στον τομέα της ψυχικής υγείας
 5. Να αναγνωρίζουν τη σημασία της καλής επικοινωνίας και να προωθούν τη συνεργασία στα πλαίσια ομάδας

Δομή & Περιεχόμενο

 • 28 ώρες βιντεοσκοπημένη ασύγχρονη εκπαίδευση.

Οι αποστολή του εκπαιδευτικού υλικού στους συμμετέχοντες θα γίνει σε συγκεκριμένες ημερομηνίες

 • 20 ώρες κλινικών ασκήσεων ζωντανά – διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας google meet (Οι ζωντανές συναντήσεις θα πραγματοποιούνται μεταξύ των αποστολών του εκπαιδευτικού υλικού)

 

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: kpechios.gr

 

Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης, Κέντρο Παιδιού και Εφήβου

Τηλ: 2105731581, Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00-15:00 , E-mail: seminars@kpechios.gr

 

Διαβάστε Επίσης  Online Εκπαίδευση στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας (Εαρινό Τμήμα) | "περί Ψυχής"

Be the first to comment on "Κοινοτική Ψυχιατρική: εργασία σε δομές και υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην κοινότητα"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!