Κοινωνικός Λειτουργός στο Διεθνές Πανεπιστήμιο

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Δι.Πα.Ε. (Πανεπιστημιούπολη Καβάλας)» προτίθεται, για την υλοποίηση του ως άνω έργου, να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) που θα πληροί συγκεκριμένα προσόντα, ως ακολούθως: :

ΘΕΣΗ: Ένας (1) εξωτερικός συνεργάτης για την παροχή υπηρεσιών Κοινωνικού Λειτουργού, και ειδικότερα για την παροχή ‘Συμβουλευτικής Σπουδών’ στο έργο με τίτλο: «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Δι.Πα.Ε. (Πανεπιστημιούπολη Καβάλας)» με έδρα τις εγκαταστάσεις του Δι.Πα.Ε. στην Πανεπιστημιούπολη Καβάλας

 

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

  • Πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) κατεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, εφ΄ όσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες από το ΔΟΑΤΑΠ.
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) σε συνάφεια με το αντικείμενο της υπό πλήρωσης θέσης ή αντίστοιχο πτυχίο άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες από το ΔΟΑΤΑΠ
  • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία / επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών. σε αντικείμενο συναφές με αυτό της υπό πλήρωση θέσης

Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

  • Επιπρόσθετη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία/επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με αυτό της υπό πλήρωση θέσης άνω των πέντε (5) ετών

 

Θα αξιολογηθούν μόνο οι αιτήσεις υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία θα παραληφθεί και θα πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την ημέρα Δευτέρα, 30/11/2020, και ώρα 13:30 στη διεύθυνση:

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δι.Πα.Ε.
Παράρτημα Καβάλας
Άγιος Λουκάς
65404, Καβάλα

Με την ένδειξη: «Υποβολή Αίτησης Υποψηφιότητας για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 35670/2020 Πρόσκληση»

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στην κ. Δέσποινα Γκίκα απευθύνονται (τηλ. 2510 462275, email: dgkika@physics.ihu.gr).

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 

 

Διαβάστε Επίσης  Ψυχίατροι και Παιδοψυχίατροι στο ΕΚΠΑ για τη Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306 για τον κορονοϊό

Be the first to comment on "Κοινωνικός Λειτουργός στο Διεθνές Πανεπιστήμιο"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!