Παράταση Προκήρυξης για την Πρόσληψη από την Κάριτας Ελλάς Διερμηνέα/Πολιτισμικής Διαμεσολαβήτριας Γαλλικών

Αθήνα, 20/11/2020

   Αριθ. Πρωτ.: 679 /2020

 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ/ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ  (ΛΕΣΒΟΣ)

ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

_______________________ 

H Κάριτας Ελλάς, Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση, που εδρεύει στην Αθήνα, οδ. Καποδιστρίου 52 – Πλ. Βάθη, είναι φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης. Εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας και βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη.

Η Κάριτας Ελλάς δεσμεύεται

 • να διασφαλίζει τον σεβασμό στο Eλληνικό και Eυρωπαϊκό Δίκαιο και το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο.
 • να διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με την Πολιτική πρόληψης και προστασίας των παιδιών και των ευάλωτων ενηλίκων από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση
 • για την υιοθέτηση συμπεριφοράς από το σύνολο του προσωπικού, των εθελοντών, των συνεργατών και των θεσμικών εκπροσώπων της σύμφωνα με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας και την Πολιτική της Κάριτας Ελλάς για τη Διασφάλιση και Προστασία παιδιών και ευάλωτων ενηλίκων.

           Κάθε υποψήφιος/α στον/στην οποίο/α προσφέρεται μια θέση εργασίας στην Κάριτας Ελλάς, υπογράφει την Πολιτική Διασφάλισης και τον Κώδικα Δεοντολογίας ως προσάρτημα της σύμβασης εργασίας και συμφωνεί ότι θα συμπεριφέρεται όπως αρμόζει σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών των εγγράφων.

Η Κάριτας Ελλάς, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και λαβαίνοντας υπόψη της τα όσα ορίζονται στα άρθρα 2, 3, 4, 13 και 20 του Καταστατικού της,

ΠΡΟΚΗΡΥΤΤΕΙ

την πλήρωση μίας (1) θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου με πλήρη απασχόληση και με την ειδικότητα: «Διερμηνέας / Πολιτισμική Διαμεσολαβήτρια Γαλλικών» η οποία θα απασχοληθεί στο αναφερόμενο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς», στο παρακάτω περιγραφόμενο σε περίληψη Έργο:

Τίτλος Έργου: «Προστασία και ενδυνάμωση γυναικών και έφηβων κοριτσιών μέσω της λειτουργίας  χώρων γυναικών στο ΚΥΤ Λέσβου»

Σύντομη Περιγραφή: Ο γενικός σκοπός αυτού του προγράμματος είναι να συμβάλλει στην υποστήριξη γυναικών και έφηβων κοριτσιών δημιουργώντας έναν ασφαλή χώρο όπου θα οργανώνονται εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δράσεις, ενημερωτικές συναντήσεις, ατομικές και ομαδικές συνεδρίες ψυχολογικής στήριξης. Οι δράσεις του προγράμματος έχουν στόχο την ενδυνάμωση και ψυχοκοινωνική στήριξη και απευθύνονται σε  έφηβες και γυναίκες που διαμένουν στο ΚΥΤ Λέσβου.

 

1.- Επιλογή και Πρόσληψη : Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη της Διερμηνέως – Πολιτισμικής Διαμεσολαβήτριας θα γίνει από την Εκτελεστική Επιτροπή της Κάριτας Ελλάς, όπως ειδικότερα ορίζεται στην αριθ. 19 / 16-5-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, και θα επιλεγεί η  υποψήφια, της οποίας τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, υπερτερούν έναντι των άλλων υποψηφίων.    

 

2.-  Αριθμός θέσεων Εργασίας: Μία (1)

 

3.- Ειδικότητα: «Διερμηνέας / Πολιτισμική Διαμεσολαβήτρια Γαλλικών»

 

4.- Σύμβαση Εργασίας:

α) Είδος Σύμβασης: Σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου Ορισμένου  Έργου, από 01/12/2020 έως και 31/01/2021.

β) Ημέρες απασχόλησης: Όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, 8ωρη απασχόληση και ώρες 9 π.μ. έως 5 μ.μ.

 

5.- Φορέας απασχόλησης:    Το Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο – Μ.Κ.Ο «Κάριτας Ελλάς».

 

6.- Αντικείμενα εργασιών:

 • Η Διερμηνέας – Πολιτισμική Διαμεσολαβήτρια εργάζεται ως διερμηνέας της ομάδας σε κάθε σημείο όπου υλοποιείται το έργο.
 • Συνεργάζεται στενά σε καθημερινή βάση με το προσωπικό και όλους τους εξυπηρετούμενους.
 • Υποστηρίζει όλο το προσωπικό ώστε να επικοινωνεί με τους εξυπηρετούμενους του έργου και όταν κρίνεται απαραίτητο με όλους όσους συμμετέχουν σε δραστηριότητες του έργου.
 • Παρέχει υπηρεσίες μετάφρασης / διερμηνείας λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτισμικές διαφορές (πολιτισμικός διαμεσολαβητής).
 • Παρέχει υποστήριξη σε όλη την ομάδα υλοποίησης του έργου.
 • Μεταφράζει τα έγγραφα στις απαιτούμενες γλώσσες.
 • Συμμετέχει σε όλες τις συνεδρίες και συναντήσεις με τους εξυπηρετούμενους (δραστηριότητες του καθημερινού προγράμματος, επισκέψεις, ταξίδια, έρευνες κ.λπ.).
 • Είναι διαθέσιμη και πρόθυμη να εργαστεί σε Δομές Φιλοξενίας εντός Λέσβου.
 • Η Διερμηνέας – Πολιτισμική Διαμεσολαβήτρια συνεργάζεται στενά με τον Τοπικό Συντονιστή, την ομάδα έργου καθώς και τον Υπεύθυνο Προγράμματος, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή πρόοδος και ανάπτυξη των δράσεων του Προγράμματος σε τοπικό επίπεδο.

 

7.- Εργασιακό Περιβάλλον : Η εργασία πραγματοποιείται στη Λέσβο.

 

8.- Αποποίηση ευθύνης: Η παρούσα περιγραφή εργασιακής θέσεως, δεν συνιστά διεξοδική λίστα ικανοτήτων, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη θέση αυτή. Η υπογραφή σύμβασης εξαρτάται από την, σε τελικό στάδιο, έγκριση χρηματοδότησης του έργου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Πτυχίο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Πτυχίο μετάφρασης και διερμηνείας θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 • Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της ελληνικής και γαλλικής γλώσσας.
 • Η γνώση Αραβικών θα συνεκτιμηθεί.
 • Έγκυρη άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα / Δυνατότητα κατά νόμο εργασίας στην Ελλάδα.  
 • Προηγούμενη εμπειρία σε σχετική θέση επιθυμητή.
 • Επαρκής εργασιακή εμπειρία σε διεθνές περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του μοντέλου συνεργασίας μεταξύ των Οργανώσεων Κάριτας.
 • Εμπειρία εργασίας με πρόσφυγες και μετανάστες θα προτιμηθεί.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Ομαδική εργασία, ευελιξία.
 • Ικανότητα εργασίας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον. 
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ και διαδικτυακής πλοήγησης.
 • Γνώση και εκτίμηση για το Όραμα και την Αποστολή της Κάριτας  Ελλάς.
 • Πλήρης συμμόρφωση με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, την Πολιτική Διασφάλισης και Προστασίας από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενες πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση,

β) Συνοδευτική Επιστολή,

γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα και

δ) Δήλωση Συναίνεσης.

 

Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas3@caritas.gr  και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΔΠΓ 11/2020

 

ΑΙΤΗΣΗ_ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ_ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή,  ορίζεται η Δευτέρα 23  Νοεμβρίου 2020.

 

Οι ενδιαφερόμενες που θα υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη θέση αυτή, πρέπει να έχουν άδεια να εργαστούν στην Ελλάδα την περίοδο που καταθέτουν την Αίτησή τους και τα λοιπά δικαιολογητικά ή με δυνατότητα ανανέωσης, τουλάχιστον, για όσο διάστημα θα προβλέπει η Σύμβαση Εργασίας τους.

Η υποψήφια που θα επιλεγεί οφείλει να προσκομίσει τα έγγραφα που θα ζητηθούν από τα αρμόδια Όργανα της Κάριτας Ελλάς. 

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Ελλάς, στις Κάριτας των Καθολικών Εκκλησιαστικών Επαρχιών της Ελλάδας και σε Ιστοσελίδες εύρεσης εργασίας. Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και Έντυπο για τη συμπλήρωση της Αίτησης, οι ενδιαφερόμενες μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Ελλάς www.caritas.gr  .

 

Διαβάστε Επίσης  Πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού (ΠΕ Νοσηλευτικής) στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών

Be the first to comment on "Παράταση Προκήρυξης για την Πρόσληψη από την Κάριτας Ελλάς Διερμηνέα/Πολιτισμικής Διαμεσολαβήτριας Γαλλικών"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!