Υπεύθυνη Κέντρων Γυναικών στην Κάριτας Ελλάς

Αθήνα, 19/11/2020

   Αριθ. Πρωτ.: 687/2020

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (ΛΕΣΒΟΣ)

ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

_______________________

H Κάριτας Ελλάς, Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση, που εδρεύει στην Αθήνα, οδ. Καποδιστρίου 52 – Πλ. Βάθη, είναι φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης. Εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας και βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη.

Η Κάριτας Ελλάς δεσμεύεται

 • να διασφαλίζει τον σεβασμό στο Eλληνικό και Eυρωπαϊκό Δίκαιο και το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο.
 • να διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με την Πολιτική πρόληψης και προστασίας των παιδιών και των ευάλωτων ενηλίκων από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση
 • για την υιοθέτηση συμπεριφοράς από το σύνολο του προσωπικού, των εθελοντών, των συνεργατών και των θεσμικών εκπροσώπων της σύμφωνα με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας και την Πολιτική της Κάριτας Ελλάς για τη Διασφάλιση και Προστασία παιδιών και ευάλωτων ενηλίκων.

           Κάθε υποψήφιος/α στον/στην οποίο/α προσφέρεται μια θέση εργασίας στην Κάριτας Ελλάς, υπογράφει την Πολιτική Διασφάλισης και τον Κώδικα Δεοντολογίας ως προσάρτημα της σύμβασης εργασίας και συμφωνεί ότι θα συμπεριφέρεται όπως αρμόζει σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών των εγγράφων.

Η Κάριτας Ελλάς, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και λαβαίνοντας υπόψη της τα όσα ορίζονται στα άρθρα 2, 3, 4, 13 και 20 του Καταστατικού της,

ΠΡΟΚΗΡΥΤΤΕΙ

την πλήρωση μίας (1) θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου με πλήρη απασχόληση και με την ειδικότητα: «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» η οποία θα απασχοληθεί στο αναφερόμενο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς», στο παρακάτω περιγραφόμενο σε περίληψη Έργο:

 

Τίτλος Έργου: «Προστασία και ενδυνάμωση γυναικών και έφηβων κοριτσιών μέσω της λειτουργίας  χώρων γυναικών στο ΚΥΤ Λέσβου»

Σύντομη Περιγραφή: Ο γενικός σκοπός αυτού του προγράμματος είναι να συμβάλλει στην υποστήριξη γυναικών και έφηβων κοριτσιών δημιουργώντας έναν ασφαλή χώρο όπου θα οργανώνονται εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δράσεις, ενημερωτικές συναντήσεις, ατομικές και ομαδικές συνεδρίες ψυχολογικής στήριξης. Οι δράσεις του προγράμματος έχουν στόχο την ενδυνάμωση και ψυχοκοινωνική στήριξη και απευθύνονται σε  έφηβες και γυναίκες που διαμένουν στο ΚΥΤ Λέσβου.

 

1.- Επιλογή και Πρόσληψη : Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη της Υπεύθυνης  Κέντρων Γυναικών θα γίνει από την Εκτελεστική Επιτροπή της Κάριτας Ελλάς, όπως ειδικότερα ορίζεται στην αριθ. 19 / 16-5-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, και θα επιλεγεί η  υποψήφια, της οποίας τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, υπερτερούν έναντι των άλλων υποψηφίων.    

 

2.-  Αριθμός θέσεων Εργασίας: Μία (1)

 

3.- Ειδικότητα: «Υπεύθυνη Κέντρων Γυναικών»

 

4.- Σύμβαση Εργασίας:

α) Είδος Σύμβασης: Σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου Ορισμένου  Έργου, από 01/12/2020 έως και 31/01/2021.

β) Ημέρες απασχόλησης: Όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, 8ωρη απασχόληση και ώρες 9 π.μ. έως 5 μ.μ.

 

5.- Φορέας απασχόλησης:    Το Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο – Μ.Κ.Ο «Κάριτας Ελλάς».

 

6.- Αντικείμενα εργασιών:

 • Η Υπεύθυνη Κέντρων Γυναικών συνεργάζεται με όλα τα μέλη της ομάδας σε κάθε σημείο όπου υλοποιείται το έργο.
 • Είναι υπεύθυνη για την ορθή λειτουργία των κέντρων γυναικών , έτσι ώστε να διασφαλίζεται η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους εξυπηρετούμενους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Προγράμματος. Συντονίζει τις εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δράσεις που υλοποιούνται μέσα στα κέντρα και συνεργάζεται στενά σε καθημερινή βάση με το προσωπικό και όλους τους εξυπηρετούμενους. Προγραμματίζει τις ενημερωτικές συναντήσεις και τις ομαδικές συνεδρίες που πραγματοποιούνται στα κέντρα γυναικών. Είναι υπεύθυνη για τον εβδομαδιαίο προγραμματισμό των δράσεων και την ενημέρωση της ομάδας για τις εβδομαδιαίες δράσεις.
 • Συνεργάζεται με άλλες οργανώσεις που υλοποιούν προγράμματα με γυναίκες, για τον καλύτερο συντονισμό των δράσεων και την αποφυγή αλληλοεπικάλυψης.
 • Καταγραφή και τήρηση των αρχείων του φυσικού αντικειμένου του υλοποιούμενου υπό την ευθύνη της μέρους του Προγράμματος καθώς και οι τακτικές αναφορές προόδου αυτού, οι οποίες συντάσσονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
 • Η Υπεύθυνη Κέντρων Γυναικών συνεργάζεται στενά με τον Τοπικό Συντονιστή, την ομάδα έργου καθώς και τον Υπεύθυνο Προγράμματος, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή πρόοδος και ανάπτυξη των δράσεων του Προγράμματος σε τοπικό επίπεδο.

 

7.- Εργασιακό Περιβάλλον : Η εργασία πραγματοποιείται στη Λέσβο.

 

8.- Αποποίηση ευθύνης: Η παρούσα περιγραφή εργασιακής θέσεως, δεν συνιστά διεξοδική λίστα ικανοτήτων, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη θέση αυτή. Η υπογραφή σύμβασης εξαρτάται από την, σε τελικό στάδιο, έγκριση χρηματοδότησης του έργου.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών  στις ανθρωπιστικές / κοινωνικές επιστήμες ή  στη διοίκηση επιχειρήσεων ή σε παρεμφερή κλάδο.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα συνεκτιμηθεί.
 • Τρία έως πέντε (3-5) έτη εργασιακής εμπειρίας.
 • Εμπειρία σε εργασία με πρόσφυγες και μετανάστες, θα προτιμηθεί.
 • Ευχέρεια στα προγράμματα MS Office.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστα επικοινωνιακά προσόντα.
 • Ικανότητα για εργασία υπό πίεση
 • Ωριμότητα ώστε να διαχειριστεί κατάλληλα ευαίσθητες καταστάσεις και ικανότητα επαγγελματικής διαχείρισης συναισθημάτων.
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καταστάσεις κρίσης.
 • Απαραίτητη η πολύ  καλή γνώση και δυνατότητα επικοινωνίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
 • Γνώση και εκτίμηση για το Όραμα και την Αποστολή της Κάριτας  Ελλάς.
 • Πλήρης συμμόρφωση με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, την Πολιτική Διασφάλισης και Προστασίας από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενες πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση,

β) Συνοδευτική Επιστολή,

γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα και

δ) Δήλωση Συναίνεσης.

 

Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas3@caritas.gr  και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΥΚΓ 11/2020

 

ΑΙΤΗΣΗ_ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ_ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, ορίζεται η Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020.

 

Οι ενδιαφερόμενες που θα υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη θέση αυτή, πρέπει να έχουν άδεια να εργαστούν στην Ελλάδα την περίοδο που καταθέτουν την Αίτησή τους και τα λοιπά δικαιολογητικά ή με δυνατότητα ανανέωσης, τουλάχιστον, για όσο διάστημα θα προβλέπει η Σύμβαση Εργασίας τους.

Η υποψήφια που θα επιλεγεί οφείλει να προσκομίσει τα έγγραφα που θα ζητηθούν από τα αρμόδια Όργανα της Κάριτας Ελλάς. 

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Ελλάς, στις Κάριτας των Καθολικών Εκκλησιαστικών Επαρχιών της Ελλάδας και σε Ιστοσελίδες εύρεσης εργασίας. Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και Έντυπο για τη συμπλήρωση της Αίτησης, οι ενδιαφερόμενες μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Ελλάς www.caritas.gr  .

 

Διαβάστε Επίσης  14 Συμβάσεις στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Be the first to comment on "Υπεύθυνη Κέντρων Γυναικών στην Κάριτας Ελλάς"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!