Θέσεις ΕργασίαςΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός/η Λειτουργός και ΠΕ Ψυχολόγος στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σκιάθου

Ο Δήμος Σκιάθου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σκιάθου”.


Lawyer @ Terre des hommes / Northern Greece

The ideal candidate will be specialised in the field of justice for children and asylum case management and s/he will provide legal advice as well as representation in court in certain cases or support the representation in court when necessary. Experienced in dealing with highly sensitive child protection cases as well as asylum case management.


Site Operations Officer-National Contract @ Danish Refugee Council / Thessaloniki – Greece

DRC Greece is looking to recruit a qualified, flexible and enthusiastic professional to work for its sites in North Greece as Site Operations Officer. Under the supervision of the Site Management Support Team Leader and the technical management of the Site Management Support Manager, the Site Operations Officer will provide overall support to DRC’s day-to-day operations in assigned sites in Northern Greece, ensuring high quality implementation of all DRC activities related to site care and maintenance as well as infrastructure improvement works.ΑΡΣΙΣ | Θέση εργασίας Λογιστή πλήρους απασχόλησης στην Αθήνα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Λογιστή για την περιοχή της Αθήνας στο πλαίσιο του προγράμματος “ESTIA II: Rental Accommodation scheme for Asylum Seekers” που χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και υλοποιείται στα νησιά Λέρο, Κω, Σάμο, Ρόδο.Δύο Ψυχολόγοι για την στελέχωση των Συμβουλευτικών Σταθμών Ψυχολογικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη δύο (2) συμβάσεων ανάθεσης – μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στην Ρόδο και την Σάμο.


EU Grants Manager @KMOP | Athens (Kifissia)

EU Grants Manager – Athens (Kifissia) | The position assumes A-Z responsibility over Grant-projects’ management and implementation. Our projects are focusing in the social sector and particularly in the fields of Education, Migration and Human Rights protection, Employment and Social economy, Health promotion, etc., which are funded from Private or Institutional donors (e.g. EU).
Ψυχολόγοι, Κοινωνιολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί στο ΚΥΑΔΑ

To ΝΠΔΔ «Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων» ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά εξήντα πέντε (65) άτομα για την κάλυψη αναγκών του, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.


Κοινωνιολόγοι και Ψυχολόγος στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης με παράρτημα ΚΕΜ”.

Προκήρυξη 3Ε/2020 Αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3Ε/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην επιλογή έντεκα (11) μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με το ν. 4412/2016, όπως ισχύει και το άρθρο 19 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.


Πρόσληψη 3 επιστημόνων στο Χαροκόπειο για την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας του ΠΜΣ «Εκπαίδευση και Πολιτισμός»

Πρόσληψη τριών (3) επιστημόνων αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, για την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας μέρους μαθήματος του προγράμματος σπουδών του ΠΜΣ «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.


Απόσπαση εκπαιδευτικών σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, Βορείου Αιγαίου και Πελοποννήσου προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2020-2021.


Προκήρυξη θέσεων από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)

Σύμφωνα με το Α.Π. 5883/29-09-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) δημοσιεύει τις ακόλουθες…


Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο 2020.


Interpreter/SAA (Arabic/French OR Farsi) @ Terre des hommes | Greece

The main purpose of this role is facilitate the communication with the refugee population which is participating in ConstrAct Lab, to ensure all information and instructions are communicated to the participants in their own language and they are able to implement the activities of ConstrAct Lab with ease and to ensure the successful access of refugees and asylum seekers individuals to Health promotion information.


error: Content is protected !!