Θέσεις Εργασίας

Πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για την διδασκαλία μαθημάτων στο Διεθνές Πανεπιστήμιο

Το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, προκηρύσσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Συντονιστής Έργου και Διερμηνέας/Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής στο Δήμο Ιωαννιτών

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α.Δ.Ι., απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με δύο άτομα –…


Κοινωνικός Λειτουργός στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θήρας

Ο Δήμος Θήρας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου-Κοινωνικός Λειτουργός, για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θήρας».


96 άτομα στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, συνολικά ενενήντα έξι (96) ατόμων, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΚΠΠΚΜ).Field Distribution Assistant @ Danish Refugee Council

DRC Greece is looking to recruit a qualified, flexible and enthusiastic professional to work for its operations in Attica sites as a Field Distribution Assistant. Under supervision of the SMS Team Leader and in close collaboration with other DRC field units, the Field Distribution Assistant will support implementation of Food and Non-Food Items Distribution activities in the DRC-operated sites in Attica Area.


Site Management Support Assistant @ Danish Refugee Council

DRC Greece is looking to recruit a qualified, flexible and enthusiastic professional to work for its Office in Attica (Lavrio, Greece) as an SMS Assistant. Under supervision of the SMS Team Leader and in close coordination with other DRC field units, the SMS Assistant will support the implementation of all DRC activities in the emergency reception sites in DRC’s area of responsibility and contribute to ensuring an integrated approach to site management support, including site operations, NFI and food distributions, community mobilization and general protection activities.


Site Operations Coordinator @ Danish Refugee Council

Under supervision of the SMS Team Leader and close support and technical supervision from the Shelter/WASH Advisor, the Site Operations Coordinator will be responsible for effectively coordinating, implementing, and ensuring the quality of DRC’s infrastructure and care & maintenance program in Refugee and Migrant Hosting Sites in the region of Attika where DRC is the Site Management Support actor.


Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές για πρόσφυγες-μετανάστες στην Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων (Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές) για την υλοποίηση της Πράξης “Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας / Κέντρα Ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας Αττικής”.


ΚΥΑΔΑ: Νέα προκήρυξη ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών/τριων και διοικητικού προσωπικού

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΥΑΔΑ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πενήντα πέντε (55) ατόμων, χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης έως και 05-07-2021 , διαφόρων ειδικοτήτων, για την αντιμετώπιση άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας εξ’ αιτίας του κορωνοϊού COVID 19.
Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στην Προκήρυξη 8Κ/2020

Γνωστοποιείται ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 8Κ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 46/11-12-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, είκοσι τριών (23) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Programme Compliance Assistant @ Danish Refugee Council

Under the supervision of the Grant Specialist, the Programme Compliance Assistant will assist in ensuring that all necessary programmatic documentation has been collected and filed in an orderly and timely manner by field programme staff. She/he will be contributing to the regular monitoring of the existence and quality of all programmatic Means of Verification (MoV), by conducting regular reviews of the monthly figures reported by the different field sites and sub-offices, ensuring compliance with DRC procedures and donor requirements.


Mental Health & Psychosocial Services (MHPSS) Team Service Provider (remote) @ Advocates Abroad

Advocates Abroad MHPSS Team is accepting applications from qualified psychologists, trauma therapists, and other medical professionals available to provide psychosocial services remotely and with field teams based in Greece, Italy, Turkey. Advocates on this team primarily assess and evaluate refugee clients for vulnerability in preparation for the asylum interview. The assessments take place remotely (over Skype or phone) or on-site.


Έκδοση Προκήρυξης 8Κ/2020

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 8Κ/2020 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 46/11.12.2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι τριών (23) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


Προκήρυξη Θέσεων Μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-22, 2022-23 & 2023-24

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), δημόσιο πανεπιστήμιο και το μοναδικό στην Κύπρο που προσφέρει σπουδές αποκλειστικά εξ αποστάσεως, προκηρύσσει για πλήρωση με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, θέσεις για μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2022, 2022-2023 & 2023-2024, στα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που προσφέρει.Protection Social Worker @ Danish Refugee Council

Purpose | Under supervision of the Protection Team Leader (PTL), and in close coordination with the Protection Officer (PO) and Assistants as well as other protection colleagues, DRC field units, beneficiaries and other relevant actors in Attica, the Social Worker will be 100% field-based and will support the implementation of DRC’s protection objectives and activities.


error: Content is protected !!