Ενίσχυση Κοινωνικού Κεφαλαίου για την Απασχόληση Ανέργων απο Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες μέσω Δράσεων Αλληλέγγυας Επιχειρηματικότητας

EYKEKO_logo_sketo, socialpolicy.grΗ Αναπτυξιακή Σύμπραξη«Στη γραμμή των οριζόντων» υλοποιεί την Πράξη «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμου» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και προσκαλεί άνεργους άνδρες και γυναίκες προκειμένου να συμμετάσχουν στην Πράξη και να ενταχθούν σε συγκεκριμένες Δράσεις–Ενέργειες με σκοπό την δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης σε Κοι.Σ.Π.Ε. και την ευρύτερη υποστήριξη τους για την ένταξη στην αγορά εργασίας.

Αντικείμενο του έργου είναι η υποστήριξη 80 ωφελούμενων που διαβιούν στην περιφέρεια Αττικής και ανήκουν στις εξής πληθυσμιακές ομάδες:

– Άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας (ΑμΕΑ)

– Μετανάστες και πρόσφυγες

 – Αιτούντες άσυλο

 – Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια

Κεντρικός στόχος είναι η απασχόληση ανέργων ατόμων που τώραβρίσκονται «εκτός αγοράς εργασίας», η ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων και των δεξιοτήτων τους, η δημιουργία ενός νέου Κοινωνικού Συνεταιρισμού και η επέκταση των δραστηριοτήτων άλλων δύο υφιστάμενων Κοινωνικών Συνεταιρισμών.

Οι δράσεις στις οποίες θα συμμετέχουν οι ωφελούμενοιαφορούν:

-Ατομική ή/και ομαδική συμβουλευτική υποστήριξη σε προσωπικό επίπεδο, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική και εργασιακή τους (επαν)ένταξη,

-Ατομική ή/και ομαδική συμβουλευτική για τη συμμετοχή σε Κοινωνικό Συνεταιρισμό, την άσκηση κοινωνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, την εμπορική,διαχειριστική και

λογιστική συμμετοχή σε κοινωνική επιχείρηση και την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίωνκαι δράσεων.

 -Παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης με εκπαιδευτικό επίδομα 6,00 €/ώρα, στα εξής αντικείμενα:

 •  Τραπεζοκομία( διάρκειας 100 ωρών)
 • Σύσταση και λειτουργία καταστημάτων ανακύκλωσης ενδυμάτων, υποδημάτων,επίπλων και οικιακών σκευών– “από δεύτερο χέρι” (διάρκειας 100 ωρών)
 • Λειτουργία συνεργείων καθαριότητας (διάρκειας 100 ωρών)
 • Πολιτισμική διαμεσολάβηση για την υγεία και την ψυχική υγεία (διάρκειας 120 ωρών) που αφορά μόνομετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο
 • Διαχείριση οργανικών υπολειμμάτων δραστηριοτήτων τραπεζοκομίας-κομποστοποιηση (διάρκειας 60 ωρών), ως συμπληρωματικό πρόγραμμα κατάρτισης, και
 • Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία κοινωνικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών (πρόγραμμα επιμόρφωσης,διάρκειας 40 ωρών)

Βασικές προϋποθέσεις ( γενικά κριτήρια) συμμετοχής στο Σχέδιο:

 1. Να είναι άνεργοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, μεκάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας
 2. Να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής
 3. Να είναι σε παραγωγική ηλικία
 4. Να επιθυμούν να εργαστούν
 5. Να ανήκουν σε μια απο τις παρακάτω κατηγορίες ευπαθών κοινωνικά ομάδων:
 
 Άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας (ΑμεΑ)
Νοούνται τα άτομα που αποδεδειγμένα εμφανίζουν,από θεσμοθετημένο για το σκοπό αυτό όργανο, πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία. Η εν λόγω ομάδα στόχος περιλαμβάνει τα άτομα με ψυχική αναπηρία κ.ο.κ.
Πιο συγκεκριμένα ,για τον χαρακτηρισμό ενόςατόμου ως ΑμεΑ , απαιτείται απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ι.Κ.Α., με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας τους, το οποίο απαραίτητα θα πρέπεινα είναι 50% και άνω .Δεν γίνεται δεκτή Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΙΚΑ ,στην οποία αναφέρεται ότι το άτομο με Αναπηρία είναι « ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία».
 
Μετανάστες και πρόσφυγες
Μετανάστες :Στην εν λόγω ομάδα νοούνται τα άτομα που προέρχονται από χώρες μη μέλητης Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα υπό καθεστώς “οικονομικής μετανάστευσης”. Η έννοια του οικονομικο ύμετανάστη περιλαμβάνει τα άτομα εκείνα που έχουν μετακινηθεί στην Ελληνική επικράτεια προερχόμενοι από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ζώνης των 27 κρατών μελών.
Πρόσφυγες: Τα άτομα εκείνα που εγκατέλειψαν τη χώρα προέλευσής τους για λόγους πολιτικούς, φυλετικούς ,θρησκευτικούς ή λόγους εθνικότητας και οι οποίοι δεν μπορούν να επιστρέψουν σε αυτή διότι απειλούνται μεδιωγμό.
 
 Αιτούντες άσυλο
Νοούνται τα άτομα που έχουν υποβάλλει αίτηση γιααναγνώριση προσφυγικής ιδιότητας καιέχουν προσωρινή άδεια παραμονής και εργασίας.
 
Άτομα ευρισκόμενα σε κατάστασηφτώχειας ή απειλούμενα απο φτώχεια
 Νοούνται τα άτομα που έχουν ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το κατέτος εκάστοτε εκτιμώμενο όριο της φτώχειας στην Ελλάδα, όπως αυτό προσδιορίζεται από τη Ελληνική ΣτατιστικήΑρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).
 
Δικαιολογητικά συμμετοχής
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής:
 

-Αίτηση συμμετοχής

-Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
-Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ ή βεβαίωση εγγραφής στους ειδικούς καταλόγους εκτός Μητρώου Ανεργίας του ΟΑΕΔ-\
-Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή Υπεύθυνηδήλωση
-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
-Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου οικονομικού έτους (2012 για εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2011) ή βεβαίωση απότην εφορία περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, λόγω χαμηλού εισοδήματος.
-Αντίγραφα τίτλων σπουδών (εφόσονυπάρχουν)
-Βεβαίωση προϋπηρεσίας–επαγγελματικής εμπειρίας/δεξιότητας ή εκπαίδευσης σχετική μετα αντικείμενα δραστηριοτήτων που προβλέπεται να αναπτυχθούνστο πλαίσιο του Σχεδίου ( αν υπάρχει–θα συνεκτιμηθεί)

Επιπλέον απαιτούνται ( ειδικά κριτήρια) ανα κατηγορία:

 -Για τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγεία (ΑμεΑ): Για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα  απαιτείται απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ι.Κ.Α., με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας τους,το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω.Δεν γίνεται δεκτή Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΙΚΑ,στηνοποία αναφέρεται ότι το άτομο με Αναπηρία είναι«ανίκανο για κάθ εβιοποριστική εργασία».
 
-Για μετανάστες: Αδεια παραμονής σε ισχύ.
Ειδικά για όσους/όσες εξαυτών ενδιαφέρονται για την απασχόλησήτους ως “πολιτισμικοί διαμεσολαβητές ”απαιτείται πρόσθετα καλή γνώση των ελληνικών,που αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας ή πτυχίο ελληνικού πανεπιστημίου ή πιστοποιητικό παρακολούθησης μαθημάτων ελληνικής γλώσσας ή απολυτήριο λυκείου.
 
-Για πρόσφυγες: Αναγνωρισμένη προσφυγική ιδιότητα (ΛευκήΚάρτα)
 Ειδικά για όσους/όσες εξαυτών ενδιαφέρονται για την απασχόλησή τους ως “πολιτισμικοί διαμεσολαβητές ” απαιτείται πρόσθετα καλή γνώση των ελληνικών,που αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας ή πτυχίο ελληνικού πανεπιστημίου ή πιστοποιητικό παρακολούθησης μαθημάτων ελληνικής γλώσσας ή απολυτήριο λυκείου.
 
-Για αιτούντες άσυλο: Προσωρινή άδεια παραμονής και εργασίας (Ροζ Κάρτα)

Ειδικά για όσους/όσες εξαυτών ενδιαφέρονται για την απασχόλησή τους ως “πολιτισμικοί διαμεσολαβητές ” απαιτείται πρόσθετα καλή γνώση των ελληνικών,που αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας ή πτυχίο ελληνικού πανεπιστημίου ή πιστοποιητικό παρακολούθησης μαθημάτων ελληνικής γλώσσας ή απολυτήριο λυκείου.

 
Θα  πρέπει να σημειωθεί εδώ, ότι όσοι/όσες μετανάστες πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο ,δεν μπορούν να προσκομίσουν κάποιο από τα παραπάνω αποδεικτικά γλωσσομάθειας, θα υπάρχει η δυνατότητα να αξιολογείται το επίπεδο γνώσης των ελληνικώνμέσω συγκεκριμένων αξιολογητικών διαδικασιώ( γραπτά και προφορικά tests).
 

-Για άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούμενα από φτώχεια: προσκόμιση εκκαθαριστικού εφορίας ή υπεύθυνη δήλωση από την εφορία ότι δεν υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος.

Σε περίπτωση απορίας ο/η ενδιαφερόμενος/η υποχρεούται να προσκομίσει το βιβλιάριο απορίας (πρόνοιας).
 
Σημείωση: Οι άνεργοι που θα υποβάλλουν αίτηση θα πρέπει να συνεχίσουν κανονικά τη διαδικασία ανανέωσης της κάρτας ανεργίας τους μέχρι να ενταχθούν σε κάποια δράση.
Αντικατάστασητης αίτησης ή διόρθωση αυτής  ή συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
 
Πληροφορίες–Παραλαβή και υποβολή αιτήσεων – Προθεσμία υποβολής

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ενημερώνονται για την Πράξη,να παραλαμβάνουν και να υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής στην έδρα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Στηγραμμήτων οριζόντων», που στεγάζεται στα γραφεία του Κέντρου Κοινωνικού Διαλόγου της ΠΕΨΑΕ (Τράιμπερ 4 και  Σωνιέρου, Αθήνα 104.38, Πλ.Βάθης), 2ος όροφος–τηλ. 210.88.18.946 – fax 210.52.45.302, e-mail: horizonsline12@gmail.com(Δευτέρα με Παρασκευή10:00 – 14:00).

Επίσης, πληροφορίες μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από τους φορείς που μετέχουν στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη και συγκεκριμένα από:
 • ΠΕΨΑΕΕ, Αλκαμένους 8 και Χαρίσης, Αθήνα, τηλέφωνο: 210.82.57.112, www.pepsaee.gr
 • ΚοιΣΠΕ “Ευ ζην”, Δωδεκανήσου 14, Αιγάλεω, τηλέφωνο : 210 59.10.842, 210 5988697, http://www.koispe-euzin.gr/
 • ΚοιΣΠΕ “Διάπλους”, Λ.Αθηνών 374,Χαϊδάρι, τηλέφωνο: 213 205.43.51 http://www.diaplous.eu/
 • ΣΥΝ-ΕΙΡΜΟΣ–Κέντρο Ημέρας “Βαβέλ”, Ι.Δροσοπούλου72,Αθήνα (Πλατεία Αμερικής), τηλέφωνο: 210 – 8616280/ 210 – 8616102/ 210 – 8616266, www.syn-eirmos.gr
 • ΑΥΤΟΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ,Αλκαμένους 8 και Χαρίσης,Αθήνα, τηλέφωνο : 210.82.57.112 / 210.88.18.946, www.autoekprosopisi.gr

Προθεσμία υποβολής: Τρίτη 19/03/2013 έως  και  Παρασκευή 12/04/2013 και ώρες 10:00 – 14:00

keko.gr

 
Διαβάστε Επίσης  Φρένο σε έξωση πρόσφυγα από το πρόγραμμα ΕSTIA με συντονισμένη δράση ΕΣΠ, Συνηγόρου του Πολίτη και Δ/νσης Προστασίας Αιτούντων Άσυλο

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!